Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 2 av 54 artikler om Prosjektledelse

Prosjektets formål

Et prosjekt blir initiert for å dekke et behov eller løse et problem på en bedre måte en dagens løsninger er i stand til. Dette er prosjektmålet, og konkretiseres gjennom effektmålene til prosjektet. 

For å kunne oppnå dette effektmålet kreves det at prosjektet kommer opp med en innovasjon som skaper en eller annen form for positiv endring i organisasjonen eller hos kunden, avhengig av hva formålet med prosjektet er.


Må skape en innovasjon

Innovasjonen prosjektet må komme opp med trenger ikke å være noe nytt for hele verden. Det holder at dette er noe nytt for brukerne. Selv om alle konkurrentene allerede gjør dette allerede, er effektene prosjektet skaper noe nytt for brukerne. Det vil si for organisasjonen, kundene eller brukerne. Så lenge dem ikke gjør dette idag er dette en innovasjon for dem.

Innovasjonen trenger heller ikke å være en radikal eller Disruptiv innovasjon. De fleste innovasjonene er inkreminelle innovasjoner. Det vil si små endringer i forhold til dagens løsninger.

Består prosjektet kun av egne ansatte som ikke er sluttbrukerne vil innovasjonen prosjektet genererer være et resultat av en lukket innovasjonsprosess. De beste innovasjonene er gjerne åpne innovasjoner, hvor vi trekker inn brukerne i innovasjonsprosessen. Det anbefales derfor at vi trekker brukerne i prosjektet for å oppnå en åpen innovasjonsprosess.

Innsikt i innovasjon og innovasjonsprosessen er derfor nødvendig for å kunne oppnå suksess med et prosjekt. Vi anbefaler derfor at alle prosjektledere leser våre artikkelserier om innovasjon:

Krever at det oppstår en endring

Blir innovasjonen sluttresultatet representerer bare liggende i en skuff eller brukerne ikke aksepterer det nye innovasjonen representerer skjer det ingen endringer hos brukerne eller i organisasjonen. I såfall vil prosjektets sluttresultat bli en fiasko og bortkastet penger, tid og ressurser.

For at de ønskede effektene og gevinstene fra prosjektet skal bli en suksess må prosjektets sluttresultat bli implementert hos brukerne på en korrekt måte slik at de oppstår en endring hos dem. Dette krever innsikt i og bruk av endringsledelse når endringene implementeres i organisasjonen. 

For å minimalisere endringsmotstanden til de berørte parter bør de holdes løpende oppdatert om prosjektet, prosjektet resultater og hva dette vil bety for dem. Aller helst bør representanter for de berørte partene inngå i prosjektgruppen.

Implementeringstrategien vil stå sentralt her, da den avgjør hvordan nyheten og endringene vil bli tatt i mot hos dem dette berører. Av den grunn er det viktig at vi bruker mye tid på implementeringstrategien og drivkreftene som avgjør om endringen skjer eller ikke.

Vi anbefaler i denne sammenheng at du leser vår artikkelserie om endringsledelse for å lære hva som kreves for at endringer i organisasjonen skal oppstå.

Du leser nå artikkelserien: Prosjektledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ProsjektProsjektbegrensninger : Prosjekttrekanten (Jerntrekanten) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosjekt
 • Prosjekt krever innovasjon og endring
 • Prosjektbegrensninger : Prosjekttrekanten (Jerntrekanten)
 • Prosjektmodell
 • Prosjektets livssyklus
 • Oppstartsfase i prosjektets livssyklus
 • Planleggingsfasen i prosjektets livssyklus
 • Prosjektgjennomføring (gjennomføringsfasen)
 • Prosjektavslutning (avslutningsfasen)
 • Prosjektfaser ( fase-modell )
 • Roller i prosjektet (prosjektroller)
 • Prosjekteier
 • Styringsgruppe ( prosjektstyre )
 • Prosjekt referansegruppe
 • Prosjektleder
 • Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering
 • Prosjektteam og teambygging
 • Flerkulturelle team
 • Organisering av grupper og team
 • Menneske som ressurs i prosjektet
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektdokumentasjon
 • Prosjektforslag og prosjektbegrunnelse
 • Prosjektmandat
 • Prosjektmål
 • Prosjektstrategi
 • Konsept og konsepttest
 • Gevinstoversikt og gevinstrealiseringsplan
 • Milepælmetoden (Milepælsplanlegging)
 • Prosjektnedbrytning (WBS : Work Breakdown Structure)
 • Prosjektets ressursplanlegging
 • Fremdriftsplan
 • Gantt-diagram
 • Critical Path Method ( Kritisk nettverk )
 • Prosjektets kostnadsplanlegging
 • Prosjektplan
 • Prosjektstyring
 • S-kurver – Integrert KTR-styring
 • Styringsdokument
 • Prosjektoppfølging
 • Prosjektevaluering
 • Prosjektrapportering
 • Statusrapport ( prosjektstatus rapport )
 • Erfaringslogg
 • Sluttrapport
 • Implementeringstrategi og implementeringsprogram
 • Gevinstrealisering
 • Prosjektbasert virksomhet
 • Prosjekt program
 • Valg av prosjekter til porteføljen
 • Prosjektportefølje og porteføljestyring
 • Kritiske suksessfaktorer for et prosjekt
 • Oppfattet nærhet i virtuelle team
 • Kommunikasjon i virtuelle team
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.