Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 24 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter
W. Stanley Jevons
Kilde: Wikipedia – Portrett av W. Stanley Jevons på 42, ​​av GF Stodart

William Stanley Jevons (1 september 1835 – 13 august 1882), eller Stanley Jevons som han likte å bli kalt, var en engelsk økonom og logistikker.

Jevons bok “A General Mathematical Theory of Political Economy (1862)” regnes av mange som starten på den matematiske metoden i økonomi (Fisher, 1892). Jenons mente at økonomi som vitenskap måtte være basert på menger og matematikk (Jevons, 1871). Hans verk, sammen med verkene til Carl Menger (1871) og Léon Walras (1874), markerte åpningen av en ny periode i den økonomiske tankehistorien. Jevons bidrag til den marginale revolusjonen i økonomi på slutten av 1800-tallet etablerte gjorde han til en ledende politisk økonom og logiker på den tiden.

Jevons viktigste arbeider om logikk og vitenskapelige metoder er hans prinsipper for vitenskap (1874), samt Theory of Political Economy (1871) og The State in Relation to Labor (1882).

Jevons-paradokset

Jevons fikk offentlig anerkjennelse for sitt arbeid med The Coal Question (1865), der han henvendte seg til den gradvise utmattelsen av Storbritannias kullforsyninger og også la frem synspunktet om at økning i effektiviteten i energiproduksjonen fører til mer, ikke mindre, forbruk (Martínez-Alier, 1987). Dette synet er i dag kjent som Jevons-paradokset. På grunn av dette arbeidet, blir Jevons i dag sett på som den første økonomen til noen som har utviklet et “økologisk” perspektiv på økonomien/p>

Nytteteorien

Jevons kom ganske tidlig i karrieren ved doktrinene som utgjorde hans mest karakteristiske og originale bidrag til økonomi og logikk. Nyttensteorien, som inneholder hovedtanken i hans generelle teori om politisk økonomi, ble praktisk formulert i et brev skrevet i 1860. Teorien om nytte er, i følge Jevons, at bruksgraden av en vare er en kontinuerlig matematisk funksjon av tilgjengelig mengde.

Nytteteorien utviklet Jevons rundt 1870, med unntak av noen linjer fra Carl Menger og Léon Walras. Når det gjelder oppdagelsen av sammenhengen mellom verdi i utviklingen og endelig (eller marginell) nytteverdi, hentet han prioriteringen til Gossen.

Jevons skilte ikke eksplisitt mellom begrepene ordinal og kardinal nytte. Kardinal nytte gjør det mulig å diskutere den relative størrelsen på verktøyene, mens ordinal nytteverdi bare innebærer at varer kan sammenlignes og rangeres etter hvilket gode som ga mest nytteverdi.

Selv om Jevons gikk foran debatten om ordinalitet eller kardinalitet i bruk, krevde matematikken hans bruk av kardinalnyttighetsfunksjoner. For eksempel i “Teorien om politisk økonomi”, Kapittel II, avsnittet om “Teorien om dimensjoner av økonomiske mengder“, uttaler Jevons at “For det første må glede og smerte anses som målt i samme skala, og som derfor har de samme dimensjoner, å være mengder av samme art, som kan legges til og trekkes fra …. “. Å snakke om måling, addisjon og subtraksjon krever kardinalitet, og det samme gjør Jevons tunge bruk av integrert kalkulatur.

Kilder:

 • Irving Fisher, 1892.Matematiske undersøkelser i teorien om verdi og priser , vedlegg III, “Verktøyet og historien om matematisk metode i økonomi”, p. 109
 • W. Stanley Jevons, 1871.The Principles of Political Economy, p. 4.
 • Martínez-Alier, Juan (1987). Økologisk økonomi: Energi, miljø og samfunn. Oxford: Basil Blackwell. ISBN 978-0631171461.
 • Wikipedia. Hentet 25 septeber 2019: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Stanley_Jevons
Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Nyklassisk økonomiCarl Menger (1840 – 1921) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( 1723 – 1790 )
 • Thomas Malthus (1766-1834)
 • Jean-Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Teorien om komparative fortrinn
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • William Stanley Jevons (1835 – 1882)
 • Carl Menger (1840 – 1921)
 • Léon Walras (1834 – 1910)
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Nytteteori: Hvordan måle nytteverdi?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Konsumentteori
 • Produksjonsteori
 • Partiell likevekt
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi