Domene og webhotell fra OnNet.no

Akkurat som skuespilleren på scenen handler ut fra bestemte rolleforskrifter, vil vår atferd og handlemønster (bevisst eller ubevisst) ofte være et resultat av de forventningene og uskrevne regler som rettes mot oss fordi vi befinner oss i en bestemt posisjon eller situasjon. Disse forventningene som stilles til oss som gruppemedlem, kaller vi for sosiale roller.

Innholdsfortegnelse

Hva er en sosial rolle?

En sosial rolle er:

“summen av alle de forventningene som er knyttet til en person i en bestemt stilling eller posisjon”.

Sosiale roller refererer til de forventede atferdsmønstrene som er knyttet til bestemte posisjoner eller statuser innen en gruppe eller et samfunn. Hver sosial rolle har et sett av normer og forventninger som guider hvordan individet bør oppføre seg i en gitt situasjon. Disse rollene er viktige for sosial organisering og funksjon, da de gir struktur og forutsigbarhet i menneskelig samhandling.

Hvilke kjennetegn har en sosial rolle?

Det finnes mange ulike sosiale roller vi kan ha, men de har alle noen essensielle fellestrekk. Noen typiske kjennetegn ved sosiale roller er:

  • Forventninger: Til en sosial rolle følger det med et sett spesifikke forventninger til atferd, ansvar og plikter.
  • Relasjonell: Sosiale roller eksisterer i relasjon til andre roller (f.eks., lærer-elev, lege-pasient).
  • Dynamiske: Roller kan endre seg over tid og i forskjellige sammenhenger.
  • Flere roller: Vi kan inneha flere roller samtidig, noe som kan føre til rollekonflikter.

Rollesystem

For å få anerkjennelsen og respekten vi ønsker fra omgivelsene våre må vi tilpasse våre holdninger, oppførsel og atferd etter hvilken rolle vi for øyeblikket besitter. Noe som gjør det ekstremt vanskelig å forstå hvordan et individ egentlig tenker og handler. Dette fordi vi i løpet av en dag går inn i en lang rekke ulike sosiale roller vi må tilpasse oss rolleforventningene til. For eksempel rollen som:

  • Far (Din rolle i familien)
  • Salgssjef (Din rolle på jobben)
  • Lagkaptein (Din rolle på fotballaget)
  • Sønn (Din rolle i storfamilien)
  • Borger (Din rolle i den norske kulturen) osv.

Til enhver rolle følger det med et sett av forventninger. Har man en bestemt rolle, forventes det av de andre gruppemedlemmene at man opptrer på måter som passer til rollen. Hvilke forventninger som stilles til oss vil variere etter hvilken rolle vi snakker om. Hvilke forventninger som stilles til oss avgjøres av de sosiale normene som følger med den sosiale rollen.

Formelle og uformelle roller

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss