Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

I denne artikkelserien går vi igjennom all tilgjengelig teori om endringsledelse og du vil få en rekke praktiske råd og tips under veis.

Mennesker styres i stor grad av vaner. De skaper forutsigbarhet i våre liv. Vi liker derfor ikke endringer. I hvert fall ikke før vi vet at endringen er til det bedre for oss. Enhver endring i organisasjonen krever derfor endringsledelse for å kunne håndtere endringen og få aksept for den. Endringsledelse er en strukturert metode for å føre individer, grupper eller organisasjoner fra en nåværende tilstand til en ønsket fremtidig tilstand.

Hva betyr så dette? La oss starte med å definere begrepet endringsledelse.

Definisjon >> Endringsledelse

Endringsledelse er:

å lede individer, grupper eller organisasjoner gjennom en endringsprosess.

Definisjonen forutsetter at vi vet hva det vi si “å lede noen” og hva en “endringsprosess” er. Å lede noen kalles også for ledelse. Et begrep vi regner er velkjent for alle som leser denne artikkelen. Hvis ikke anbefaler vi at du klikker på linken over og leser alle artiklene i denne artikkelserien. For å forstå hva en endringsprosess er, må vi først forstå hva en endring egentlig er.


Definisjon >> Endring

Når vi snakker om endring, så mener vi (Jacobsen 2004:39):

(…) noe som har funnet sted når man kan spore til dels betydelige forskjeller i tilstander på to tidspunkt

En endring vil si at vi har en empirisk observasjon av en forskjell av noe ved minst to ulike tidspunkt, før og etter. Jo større forskjellen i observert form, type eller fenomen ved noe er ved slutt tidspunktet i forhold til start tidspunktet, jo større er også endringen.

Å endre noe innebære å tenke nytt. Det er derfor sterke likheter mellom en endring og en innovasjon, uten at dette betyr at en endring er en innovasjon. Å bytte f.eks. regnskapssystem i virksomheten er en endring, men ingen innovasjon.

Definisjon >> Endringsprosess

En endringsprosess er prosessen vi må gå igjennom for å komme fra dagens situasjon til en ønsket situasjon.

En endringsprosess er den prosessen et individ, gruppe og/eller en organisasjon må gå igjennom for å endre dagens situasjon til en ønsket fremtidig situasjon.

For at det skal være behov for å endre noe må foreligge en dissonans mellom dagens situasjon og ønsket situasjon. Foreligger det ikke en dissonans mellom nå-situasjonen og ønsket-situasjon er det stabilitet og harmoni i organisasjonen og hverdagen og ingen endringer er nødvendig. Endringen er altså noe som er utenom “normaltilstanden“. Det vil si at vi er i en “nå-situasjon” vi ikke ønsker å være i og som av den grunn krever at vi må endre noe for å komme til en “ønsket situasjon” i fremtiden.

Endringsmodeller

Det finnes to hovedretninger innenfor forskningslitteraturen, knyttet til endringsmodellen som beskriver endringsprosessen:

 1. Endring som en planlagt prosess
 2. Endring som en kontinuerlig prosess

1. Endring som en planlagt prosess

Endringsledelse blir beskrevet som å gå fra nå- situasjon til ønsket situasjon, gjennom flere faser. Endringsprosessen kan her beskrives som en tre stegs prosess:

 1. Unfreeze: Enringsprosessen starter med en destabiliserende fase for å legge grunnlaget for endringene. Dette fordi vi først må være enig i at en endring er nødvendig før vi vil være villig til å endre oss.
 2. Change: Deretter foretar vi endringene etter en bearbeiding- og undersøkelsefase.
 3. Refreeze: Når endringen er gjort, må vi sørge for at endringen blir varig. Vi må derfor avslutte med å fryse ned den nye situasjonen som den gjeldende standarden.

endringsmodell

En planlagt endring er i realiteten tilrettelegging for læring og utvikling der vi kan planlegge aktiviteter og arbeidsformer, men ikke resultatene endringene skal ende i. 

Modellene har blitt kritisert for ikke å ta hensyn til endringenes sosiale natur. Folk fortolker ikke alltid hendelser og handlinger som tiltenkt, og de kan ha ulike interesser. I tillegg blir de påvirket av kulturen de lever i (Hennestad 2009).

2. Endring som en kontinuerlig prosess

Den andre retningen betrakter endring som en kontinuerlig prosess. Haridimos Tsoukas og Robert Chia (2002) mener at organisasjoner ikke kan ses på som stabile systemer, men at de hele tiden endres. Medlemmene fortolker og improviserer konstant. Selv rutiner utføres på ulike måter.

Endringsformer

Når vi snakker om endringsledelse må vi skille mellom tre ulike former for endringer som en virksomhet må gjennomføre regelmessig og som alle omfattes av begrepet endringsledels. Disse tre formene for endringsledelse er ledelse av:

 1. Markedsendring – endringer i markedsføringen og verditilbudet for å tilpasse det bedre til markedssystemets behov, krav og forventninger.
 2. Organisasjonsendring – endringer i de interne arbeidsbetingelsene for å tilpasse organisasjonen bedre til kundens, markedssystemets, ledelsens og eiernes behov, krav og forventninger.
 3. Personlig endring – endringer enkeltansatte må gjøre for å passe inn i arbeidsmiljøet og være produktive og lønnsomme medarbeidere.

Organisasjonsendring eller organisasjonsutvikling?

Når vi snakker om organisatoriske endringsprosesser må vi skille mellom:

 1. Organisasjonsutvikling – en inkrementell (skrittvis) utvikling av noe. Normalt en skrittvis, kontinuerlig organisk utviklingsprosess som går over lengre tid. Vi snakker her om utvikling som forbedring av det bestående.
 2. Organisasjonsendring – en endring som er mer grunnleggende enn organisasjonsutvikling, da organisasjonsendringer berører premissene for samspill, verdier, kompetanse og situasjonsforståelsen. Vi snakker her om endringer som transformasjon av det bestående.

Evolusjonær og revolusjonær endring (inkrementelle og radikale endringer)

Det finnes mange ulike former for endringer som kan skje i en organisasjon. F.eks. kan vi skille mellom:

 1. evolusjonære endringer – skjer som en følge av en gradvis utvikling over tid. Et eksempel på evolusjonære endringer kan være forbedring av eksisterende rutiner eller arbeidsmetoder. Denne typen endringer er den hyppigste formen for endring i organisasjoner. Dette er normalt det vi omtaler som organisasjonsutvikling.
 2. revolusjonære endringer – er store og radikale endringer. Endring av organisasjonsstruktur eller formålet med organisasjonen kan være eksempler som hører inn under denne kategorien (Burke, 2013). Dette er det vi kaller organisasjonsendringer.

Endringens natur påvirker hvordan den bør angripes og behandles, og ikke minst styrer dette hvem som involveres i endringsprosessen.

Definisjon ->> Organisasjonsutvikling

Med organisasjonsutvikling menes:

“prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene”

Hvorfor endringsledelse?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.