Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

I denne artikkelserien vil du lære all tilgjengelig teori om organisasjonsutvikling og endringsledelse, sammen med praktiske råd og tips under veis.

Definisjon >> Endringsledelse

Endringsledelse er:

å lede individer, grupper eller organisasjoner gjennom en endringsprosess, fra en nåværende tilstand til en ønsket fremtidig tilstand.

Endringsledelse er en strukturert metode for å føre individer, grupper eller organisasjoner fra en nåværende tilstand til en ønsket fremtidig tilstand. Definisjonen forutsetter at vi vet hva det vi si “å lede noen“, også kalt ledelse, og hva en “endringsprosess” er. 


Definisjon >> Endring

Endring kan defineres som (Jacobsen 2004:39):

(…) noe som har funnet sted når man kan spore til dels betydelige forskjeller i tilstander på to tidspunkt

Endring vil ofte innebære å tenke nytt. Det er derfor en sterk likhet mellom
endring og innovasjon, uten at dette betyr at en endring trenger å være en innovasjon. Å bytte f.eks. regnskapssystem i virksomheten er en endring, men ingen innovasjon.

Definisjon >> Endringsprosess

En endringsprosess er dermed:

den prosessen et individ, gruppe og/eller en organisasjon går igjennom for å endre dagens situasjon til en ønsket fremtidig situasjon.

De fleste endringsteorier tar utgangspunkt i en stabil organisasjon og hverdag. Endringen er altså noe som er utenom normaltilstanden. En nå-situasjon vi ikke ønsker å være i. Noe som krever en eller annen form for endring for å komme til en fremtidig ønsket situasjon.

Endringsmodeller

Det finnes to hovedretninger innenfor forskningslitteraturen, knyttet til endringsmodellen som beskriver endringsprosessen:

 1. Endring som en planlagt prosess
 2. Endring som en kontinuerlig prosess

1. Endring som en planlagt prosess

Endringsledelse blir beskrevet som å gå fra nå- situasjon til ønsket situasjon, gjennom flere faser. Endringsprosessen som skal bringe organisasjonen, markedet eller personen fra nå-situasjonen til en ønske-situasjon fremstilles normalt litt forenklet som en tre stegs prosess:

 1. Unfreeze: Enringsprosessen starter med en destabiliserende fase for å legge grunnlaget for endringene. Dette fordi vi først må være enig i at en endring er nødvendig før vi vil være villig til å endre oss.
 2. Change: Deretter foretar vi endringene etter en bearbeiding- og undersøkelsefase.
 3. Refreeze: Når endringen er gjort, må vi sørge for at endringen blir varig. Vi må derfor avslutte med å fryse ned den nye situasjonen som den gjeldende standarden.

endringsmodell

Modellene har blitt kritisert for ikke å ta hensyn til den sosiale natur. Medlemmene fortolker ikke alltid hendelser og handlinger som tiltenkt, og de kan ha ulike interesser. Lewin erkjente også selv kulturens betydning (Hennestad 2009).

2. Endring som en kontinuerlig prosess

Den andre retningen betrakter endring som en kontinuerlig prosess. Haridimos Tsoukas og Robert Chia (2002) mener at organisasjoner ikke kan ses på som stabile systemer, men at de hele tiden endres. Medlemmene fortolker og improviserer konstant. Selv rutiner utføres på ulike måter.

Endringsformer

Når vi snakker om endringsledelse må vi skille mellom tre ulike former for endringer som en virksomhet må gjennomføre regelmessig og som alle omfattes av begrepet endringsledels. Disse tre formene for endringsledelse er ledelse av:

 1. Markedsendring – endringer i markedsføringen og verditilbudet for å tilpasse det bedre til markedssystemets behov, krav og forventninger. 
 2. Organisasjonsendring – endringer i de interne arbeidsbetingelsene for å tilpasse organisasjonen bedre til kundens, markedssystemets, ledelsens og eiernes behov, krav og forventninger.
 3. Personlig endring – endringer enkeltansatte må gjøre for å passe inn i arbeidsmiljøet og være produktive og lønnsomme medarbeidere.

Organisasjonsendring eller organisasjonsutvikling?

Når vi snakker om organisatoriske endringsprosesser må vi skille mellom:

 1. Organsasjonsutvikling – en inkrementell (skrittvis) utvikling av noe. Normalt en skrittvis, kontinuerlig organisk utviklingsprosess som går over lengre tid. Vi snakker her om utvikling som forbedring av det bestående.
 2. Organisasjonsendring – en endring som er mer grunnleggende enn organisasjonsutvikling, da organisasjonsendringer berører premissene for samspill, verdier, kompetanse og situasjonsforståelsen. Vi snakker her om endringer som transformasjon av det bestående.

Evolusjonær og revolusjonær endring

Det finnes mange ulike former for endringer som kan skje i en organisasjon. F.eks. kan vi skille mellom:

 1. evolusjonære endringer – skjer som en følge av en gradvis utvikling over tid. Et eksempel på evolusjonære endringer kan være forbedring av eksisterende rutiner eller arbeidsmetoder. Denne typen endringer er den hyppigste formen for endring i organisasjoner. Dette er normalt det vi omtaler som organisasjonsutvikling.
 2. revolusjonære endringer – er store og radikale endringer. Endring av organisasjonsstruktur eller formålet med organisasjonen kan være eksempler som hører inn under denne kategorien (Burke, 2013). Dette er det vi kaller organisasjonsendringer.

Endringens natur påvirker hvordan den bør angripes og behandles, og ikke minst styrer dette hvem som involveres i endringsprosessen.

Definisjon ->> Organisasjonsutvikling

Med organisasjonsutvikling menes:

“prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene”

Hvorfor endringsledelse?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss