Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 23 artikler om Endringsledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien vil du lære all tilgjengelig teori om organisasjonsutvikling og endringsledelse, sammen med praktiske råd og tips under veis.

Definisjon >> Endringsledelse

Endringsledelse er:

å lede individer, grupper eller organisasjoner gjennom en endringsprosess, fra en nåværende tilstand til en ønsket fremtidig tilstand.

Definisjonen forutsetter at vi vet hva det vi si “å lede noen“, også kalt ledelse, og hva en “endringsprosess” er.

Definisjon >> Endring

Endring kan defineres som (Jacobsen 2004:39):

(…) noe som har funnet sted når man kan spore til dels betydelige forskjeller i tilstander på to tidspunkt

Definisjon >> Endringsprosess

En endringsprosess er dermed:

den prosessen et individ, gruppe og/eller en organisasjon går igjennom for å endre dagens situasjon til en ønsket fremtidig situasjon.

Hva er endringsledelse?

Det finnes ingen quick-fix-metode for å gjennomføre større organisatoriske endringer. Endring tar tid og koster penger. Større endringer krever ofte dyptliggende endringer i organisasjonens strukturer og kultur.

For at endring skal finne sted i organisasjonen må ansatte “tenke, føle og gjøre noe annerledes“. De mentale endringene er en av de største og viktigste utfordringene for å få til en varig endring. Å gjennomføre en vellykket endringsprosess krever spesiell kompetanse innenfor flere fagområder. Derfor er det ikke tilrådelig å gi seg i kast med større endringsprosesser uten tilstrekkelig kunnskap og erfaring i endringsledelse og involverende prosesser spesielt.

Det finnes mange former for organisasjonsendringer, eksempelvis strukturelle endringer, kulturelle endringer, endringer av makt og myndighetsforhold og endringer i arbeidssituasjonen for den enkelte. Alle organisasjoner er forskjellige. Det som er optimalt for en virksomhet trenger ikke nødvendigvis være det for en annen. Det betyr at endringene, og hva man gjør i praksis for få det til, må tilpasses den enkelte organisasjon og situasjon. Det synes å være noen klare likheter og forskjeller for de fleste vellykkede og mislykkede organisasjonsendringer.

Endring krever læring

John Kotter er mye sitert i litteratur om endringsledelse, og regnes som en “guru” på området. Kotter studerte endringsprosesser i over 100 bedrifter (Kotter, 1995), og trakk ut av disse studiene to hovedkonklusjoner, som han kalte læring 1 og 2:

 • Læring 1: Vellykkede endringsprosesser går gjennom flere faser som hver for seg tar/trenger tid
 • Læring 2: Kritiske feil i en fase kan ha meget ødeleggende effekt, redusere endringsmomentet og nøytralisere oppnådde positive effekter

Lærende organisasjonen

Siden alle endringsprosesser er avhengig av ulike former for læring er det påkrevd at vi vektlegger prinsippene som gjelder for utvikling av lærende organisasjoner som lærer av sine feil og bruker denne lærdommen til fremtidig vekst. For å forstå endringsledelse kreves det derfor at du leser denne artikkelserien sammen med vår artikkelserie om lærende organisasjoner for å fult ut forstå utfordringenes kompleksitet og løsninger.

Endringformer

Det finnes mange ulike former for endringer som kan skje i en organisasjon. Jacobsen (2004) trekker fram fem hovedmodeller for endringer av sosiale systemer:

 1. planlagt endring
 2. endring som livssyklus
 3. endring som evolusjon
 4. endring som dialektisk prosess
 5. maktkamp og endring som tilfeldighet

Innenfor organisasjonsutvikling er vi opptatt av planlagte endringer og ikke primært de øvrige.

Planlagt endring vil i de fleste tilfeller føre til en aktivisering av motkrefter fra mennesker som av ulike årsaker motsetter seg endring (Jacobsen 2004). For å kunne gjennomføre en vellykket endringsprosess er det i følge Gary Yukl (2004) viktig at lederen av prosessen forstår bakgrunnen for motstand mot endringer, hvilke faser endringsprosessen vil gå igjennom og hvilke endringsstrategier man har til rådighet.

I de påfølgende artiklene skal jeg gå mer i detalj om hva endringsledelse går ut på og hvordan man bør legge opp endringsprosessen for å være sikker på at endringene blir gjennomført.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Endringsledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Organisasjonsutvikling >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Endringsledelse
 • Organisasjonsutvikling
 • Endringsmotstand
 • Conner`s 8 endringsfaser
 • Hvordan endre en organisasjon?
 • Tilnærminger til en endringstrategi
 • Endringsstrategier
 • Strategi E / ”top-down”
 • Strategi O / ”bottom-up”
 • Endringsmodeller
 • Kotters åtte faser for organisatoriske endringer
 • Planlagt endring i et situasjonsperspektiv
 • Planlagt endring i et Funksjonalistisk (E) og Meningsdannende (O) perspektiv
 • Drivkrefter og motkrefter i organisasjonen avgjør endringsprosessen
 • Reaksjoner i endringsprosessen
 • Hvordan motivere ansatte til å gjøre endringer?
 • Visjonens betydning for endringen
 • Translatørkompetanse
 • Intern kommunikasjon i endringsprosessen
 • Endringer og social accounts og prosedyrerettferdighet
 • Endringssamtale
 • Råd og prinsipper for endringsledelse
 • Tilbakemeldingens betydning i endringsprosessen