Domene og webhotell fra OnNet.no

holdninger

Kjenner vi folks holdninger vet vi i stor grad hvilke beslutninger de vil treffe og hvilken  atferd de vil utføre. Hvorfor? Svaret ligger i definisjonen av begrepet holdning.

Definisjon ->> Holdning

Det finnes mange definisjoner av hva en holdning er. Den enkleste er enkomponent modellen som sier at:

En holdning er en lært tilbøyelighet til å reagere gjennomgående positivt, negativt eller nøytralt på et objekt 

Objektet kan være en ting, et livssyn, et menneske, en vare, en tjeneste, et dyr, et land, en handling. Eller sagt med andre ord; et objekt kan være hva som helst. Når vi blir utsatt for et “objekt”, f.eks. et produkt, kan vi reagere på tre ulike måter.

  1. Vi kan reagere positivt
  2. Vi kan reagere negativt
  3. Vi kan reagere nøytralt, ved å unnlate å gi reagere på objektet.

Vi kan dermed si at:

Holdninger er graden av affekt

I følge enkomponent modellen angir en holdning i hvilken grad vi vil reagerer positivt, negativt eller nøytralt ovenfor et objekt. Disse følelsene kan være både konkrete og abstrakte (Bohner og Wänke, 2002:5). I moderne holdningsteori blir en holdning sett på som et system av forventnings-, emosjonelle-, evaluerende- og atferdselementer (Iversen, 2003). En mer spesifikk definisjon er å si at:

En holdning er en helhetsoppfattelse av et objekt, basert på tro, meninger, følelser og en evaluering av handlingsalternativer som påvirker atferden vår.

Hvorfor er våre holdninger viktig?

Holdninger er viktige fordi de påvirker vår persepsjon, beslutninger og atferd i ulike situasjoner. Å forstå holdninger kan hjelpe oss å forutsi hvordan mennesker vil reagere på nye ideer, produkter, eller situasjoner, og det kan også være nyttig for å designe effektive kommunikasjonsstrategier og intervensjoner for holdningsendring. Kjenner vi folks atferd kan vi dessuten predikere folks atferd i stor grad. Noe vi kommer tilbake til.

Holdningsmodeller

Hvordan vi ser på og forholder oss til holdninger er avhengig av hvilken holdningsmodell vi legger til grunn. De vanligste holdningsmodellene er:

Hva består en holdning av?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss