Domene og webhotell fra OnNet.no

Definisjon

Bruker vi to forskjellige metoder i samme prosjekt kalles det en  metodetriangulering.

Metodetriangulering = bruk av to eller flere metoder for å belyse en problemstilling

Hva er metodetriangulering?

Metodetriangulering går med andre ord ut på at vi angriper et problem fra to forskjellige perspektiv for å finne et tredje eller for å kontrollere gyldigheten (validiteten) og påliteligheten (reliabiliteten) i til våre resultater og konklusjoner.

Andre trianguleringsformer

Det er ikke bare metoder som kan kombineres i et og samme forskningsprosjekt (studie). Det er også fult mulig og vanlig å kombinere (triangulere):

  • Metodetriangulering – vi bruker to forskjellige metoder i et forskningsprosjekt for å besvare problemstillingen.
  • Designtriangulering – vi kombinerer to forskjellige forskningsdesign for å besvare problemstillingen
  • Teoritriangulering – vi kombinerer to forskjellige teorier i et problemstilling eller løsningen på problemstillingen.
  • Analyse/tolkningtriangulering – vi analyserer og tolker de innsamlede dataene med bruk av ulike analyse og tolkningsmetoder og/eller -teknikker.

Hvorfor metodetriangulering?

Metodetriangulering kan brukes på mange måter og har mange fordeler. De viktigste bruksområdene og fordelene med metodetriangulering er antagelig:

  • Kontroll av validitet og reliabilitet: Dersom vi sammenligner data om samme fenomen med bruk av ulike metoder og kommer frem til samme resultat, tyde på at data som er innsamlet, er gyldige (validitet) og pålitelige (reliabilitet).
  • Tillit: Tilliten til analyseresultatene styrkes dersom det viser seg at resultatene ikke har sitt grunnlag i særskilte forhold ved metodebruken vår.
  • Innsikt: Ulike metoder kan føre til forskjellige analyseresultater, noe som igjen kan føre til nye tolkinger og økt innsikt. Dette kan i sin tur føre til at man utvikler nye tilnærmingsmåter til fenomenet og dypere forståelse.
  • Helhetlig forståelse: Metodetriangulering fører til at vi får en mer nyansert og helhetlig forståelse av de fysiske og sosiale fenomener ved at de blir undersøkt fra ulike synsvinkler.

Direkte og indirekte metoder

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss