Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

kausalt-design

Kausalitet betyr årsakssammenheng, dvs. at noe forårsaker noe annet. Kausalt design bruker man når man ønsker å finne en statistisk årsakssammenheng (kausalitet) mellom to variabler.

Kausalt design bruker man når man ønsker å finne en statistisk årsakssammenheng (kausalitet) mellom to variabler.

Spørsmålene et kausalt design skal besvare er m.a.o. om det er et årsaks- og/eller et virkningsforhold mellom to eller flere variabler. Kausale forskningsdesign er derfor egnet til å løse problemstillinger hvor man ønsker å måle effekten av et stimulus eller sammenligne effekten av flere stimuli.

Siden de fleste bedrifter bruker flere stimuli for å påvirke kundenes holdninger og atferd, brukes kausale forskningsdesign mye innen markedsforskningen når man skal foreta effektmålinger. Eksempler på problemstillinger som kan løses ved hjelp av et kausalt design er vist i tabellen under. Eksemplene er hentet fra Fred Selnes – Markedsundersøkelser (1994).

stimuli.jpg (54672 bytes)

I markedsanalyser blir kausalt design som regler brukt når man skal prøve å måle hvordan et markedsføringstimuli påvirker salget. Men det er ikke problemfritt å studere sammenhengen mellom stimuli og salg. Det finnes mange problemer som må overvinnes. Sammenhengen mellom stimulus og salg er som regel kompleks og uklar. Dette fordi det er vanskelig å isolere effekten av et stimulus i en marketing – mix. Virkemidlene vil virke sammen og påvirke hverandre. Resultatet at et salg vil være et resultat av mange stimuli og en rekke omstendigheter, ikke ett enkelt stimuli.

Disse ikke – kontrollerbare stimuli ene vil være forhold som ikke inngår i bedriftens marketing – mix. F.eks. lokale, nasjonale og internasjonale konjunktursvningninger, lovereguleringer, nye politiske tiltak, lønnsoppgjør o.l. Faren ved disse ikke – kontrollerbare faktorene ligger i at de kan få oss til å trekke feilaktige konklusjoner. Undersøker man f.eks. om det er noen sammenheng mellom annonsekampanjen i Aftenposten og salgsøkningen i en periode hvor konjunkturene blir stadig gunstigere, kan man komme til å trekke den slutningen at annonsekampanjen har hatt stor betydning for salgsøkningen, mens det i virkeligheten var den generelle optimismen i økonomien som var årsaken til den kraftige salgsøkningen.

Dette problemet kan mer vitenskapelig forklarer slik: Problemet med kausalt – design er at det er vanskelig å slå fast om det er noen sammenheng mellom variablene (annonsekampanjen og salgsøkningen). Dette fordi; selv om det tilsynelatende ser ut til å være en sammenheng mellom X- og Y- variabelen, har det ofte vist seg at det er en mellomliggende variabel  (konjunkursvningningene) som er forklaringen til den tilsynelatende årsakssammenhengen.

Dette kan illustreres slik:

I forskningen kan vi derfor aldri bevise med 100% sikkerhet at en variabel (X) er årsaken til effekten (Y). Vi kan bare sannsynliggjøre at X er årsak til Y. Vi kan foreta regresjonsanalyser o.l. for å påvise samvariasjon og beregne konfidensintervall o.l. som gjør at vi med ulik sannsynlighet kan slå fast hvor sannsynlig resultatet er.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss