Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 6 av 34 artikler om Finansiering

Kortsiktig gjeld er:

“lån og gjeldsforpliktelser som skal betales tilbake innen et år”.

I balansen deles den totale gjelden i langsiktig og kortsiktig gjeld. Siden kortsiktig gjeld er dyrere enn langsiktig gjeld, bør alle anleggsmidlene og noe av omløpsmidlene være langsiktig finansiert, dvs. med egenkapital og langsiktig gjeld. Anleggsmidler er bygninger, produksjonsutstyr, kjøretøy, osv., mens omløpsmidler er kortsiktige bankinnskudd, debitorer, varelager, osv.

De vanligste formene for kortsiktig gjeld er:


Kassekreditt

En viktig finansieringskilde for mange selskaper er den såkalte kassekreditten. Dette er en konto som selskapet både kan sette inn penger på og overtrekke. Vi kan altså bruke kassekredittkontoen til å ta opp kortsiktige lån.

Trekk på kassekredittkontoen benyttes gjerne for å betale ut lønn, betale leverandører, osv. Når pengene fra salg osv. kommer inn, settes dette inn på den samme kontoen slik at lånet reduseres.

I avtalen bedriften har med banken finnes det en øvre grense, en såkalt limit, for hvor mye man kan låne fra kassekredittkontoen. Kostnaden ved å ha kontoen beregnes som en viss provisjon av limit pluss renter av det beløpet som til en hver tid er trukket.

Kassekreditt er et effektivt virkemiddel for å kunne håndtere store likviditets variasjoner i tid, men bankene krever her at selskapet kan vise til historikk, minst 3-år, som viser at banken ikke tar noen stor risiko før slik kredit innvilges. Noe som gjør at de færreste nyetablerte selskaper kan regne med å motta noen kassekreditt fra sin bank uten private kausjonister som garanterer for kreditten banken gir.

La oss ta et eksempel på hva en kassekreditt koster.

Tenk deg at en bedrift har et kassekreditt lån med limit på 1 000 000 krone. Provisjonen er 0,3 % per kvartal og renten er 6 % p.a. Renter og provisjon avregnes kvartalsvis.

Dersom gjennomsnittlig trekk på denne kontoen er 600 000 kr, kan effektiv rente per år beregnes slik:

Leverandørkreditt

Den vanligste formen for leverandør finansiering er å få en lang betalingsfrist fra leverandøren. Klarer du å finne en leverandør som gir selskapet en så lang kreditt-tid at du rekker å kjøpe og selge dem, samt få dine kunder til å betale for varene før selskapets faktura fra leverandøren forfaller til betaling, trenger du i teorien ingen penger, da leverandørens kreditt finansierer all nødvendig likviditet. I visse bransjer hvor omløpshastigheten på varelagret er høyt, kan dette faktisk være mulig å få til.

Andre former for leverandør finansiering er når leverandøren går inn med utstyr selskapet trenger for å kunne tilby kundene sitt verditilbud på ønsket måte. F.eks. er det vanlig at bryggeriene utstyrer kiosker og forretninger med kjøleskap med deres reklame på. I andre tilfeller bidrar de med såkalt markedstilskudd som går ut på at de påtar å betale deler av selskapets markedsføringskostnader. F.eks. 2% av media kostnadene for å kjøre en reklamekampanje.

La oss ta et enkelt eksempel.

Anta nå at en bedrift kjøper varer for 15 000 000 kr i løpet av et år. Dersom gjennomsnittlig kreditt-tid er 1 år, forstår vi at gjennomsnittlig leverandørgjeld blir 15 000 000 kr. (Da går det et år fra hvert salg til pengene kommer inn.) Dersom gjennomsnittlig kreditt-tid er 1/2 år, blir gjennomsnittlig leverandørgjeld halvparten, 7 500 000 kr. Gjennomsnittlig leverandørgjeld blir altså kreditt-tid regnet som andelen av et år, ganget med årets varekjøp.

Dersom varekjøpet er 15 000 000 kr i løpet av et år og disse i gjennomsnitt betales etter 30 dager (som er mer vanlig), blir gjennomsnittlig leverandørgjeld (når vi regner med 360 dager per år):

Dette betyr at bedriften i gjennomsnitt har et kortsiktig lån på 1 250 000 kr gjennom året.

Anta nå at bedriften får 2 % kontantrabatt dersom de betaler varene innen 10 dager.

La oss beregne hva det koster i effektiv rente per år å betale etter 30 dager i stedet for å betale etter 10 dager. For et varekjøp på 100 tilsvarer dette at man tar opp et lån på 98 (når man sier nei til kontantrabatten) og betaler tilbake 100 etter 20 dager.

Effektiv rente for 20 dager (q) blir:

Hvis vi regner med 360/20 = 18 tjuedagers perioder i et år, blir effektiv rente per år:

La oss også beregne effektiv rente for en avbetalingsavtale.

Du trenger ny TV og kan kjøpe den kontant for 17 000 kr. Alternativt kan du betale 3 000 kr kontant og resten på avbetaling med 8 månedlige avdrag, hvert på 2 000 kr.

Hvis du velger avbetaling tar du egentlig opp et lån på 17 000 – 3 000 = 14 000 kr når du kjøper TV’en og betaler dette tilbake med 8 månedlige beløp på 2 000 kr. Vi finner effektiv rente for en måned ved hjelp av kalkulator, Excel eller interpolering i en rentetabell:

Effektiv rente per år blir:

Avbetalingavtalen blir med andre ord et svært kostbart lån.

Kundefinansiering

Kundefinansiering vil si at selskapet får sine kunder til å finansiere deler av driften din. Dette kan gjøres på flere måter.

Eksempler på kundefinansiering er når kundene må betale for varene på forskudd eller sette seg på en venteliste for å få dem. Eventuelt betale et depositum for å stå på listen.

Slik form for finansiering er imidlertid ikke lett å få til i praksis, men kan benyttes i enkelte tilfeller når vi snakker om kapitalvarer som f.eks. bygging av nærings- og boligeiendommer, skip, plattformer o.l. Lykkes man med en slik finansiering reduseres risikoen for tap til et minimalt nivå, da produktet allerede er solgt og betalt før vi begynner utviklingen av det.

Factoring

I mange bransjer, spesielt på bedriftvaremarkedet, forventer kundene å få 30 dagers kreditt på alt de kjøper, noe som gjør at mange selskaper lett kan komme i likviditetsproblemer. Dette fordi selskapet må binde opp en stor andel av kapitalen sin i kundefordringer (kortsiktig gjeld fra kundene). Spesielt gjelder dette alle mellomledd i verdikjeden som kun videreselger produktene og tjenestene til andre leverandører, da disse selskapene normalt lever av stadig mer pressede fortjeneste marginer.

La oss si at du er en detaljist som videreselger elektronikk. Regnskapet viser at selskapet gjennomsnittlig omsetter for 1 million kroner om dagen. Selskapet mottar 30 dagers kreditt fra sine leverandører, men må selv gi 30 dagers kreditt til sine kunder.

Selv om vi da kanskje skulle tro at leverandørenes kreditt til selskapet skulle oppveie kreditten selskapet selv må gi til sine kunder, så stemmer ikke dette  praksis. Dette fordi vi også må ta hensyn til hvor lenge produktene som kjøpes inn blir liggende på lager før de blir solgt til kunden.

I dette tilfellet viser regnskapet at gjennomsnittlig omløpshastighet på lagerbeholdningen er 30 dager. Dette betyr at alle produkter som blir kjøpt inn blir liggende på lager i 30 dager før de blir solgt. Dette kan lett skape en likviditetskrise hvis selskapet selv ikke har en stor nok arbeidskapital til finansiere driften av selskapet i 30 dager før inntektene kommer (litt forenklet sagt). 

Er kassekreditt ikke et alternativ for selskapet er factoring et annet alternativ selskapet kan benytte seg av.

Factoring betyr rett og slett at du låner penger på dine utestående fordringer hos en ekstern leverandør. Det kan forekomme også at hele fordringen selges men det normale er at du fortsatt står for risikoen ved at kundene ikke betaler men dine fakturaer brukes som sikkerhet.

Gjerne er det samarbeidspartneren som står for inndriving av de utestående fordringene mens du får en prosentandel av pålydende av fakturabeløpet.

Fordeler:

 • Du reduserer likviditets risikoen da du ofte får 60-80% av pålydene inn på konto bare et par dager etter at fakturaen er sendt ut.
 • Kundene betaler raskere til factoringsselskap enn deg
 • Factoring selskapet er bedre på å drive inn penger og slik sett vil du redusere dine tap på utestående fordringer.

Ulemper:

 • Det blir 3 parter i faktureringsprosessen og det medfører økte sjanser for problemer med varer/fakturering etc.
 • Noen kunder synes det er negativt at et factoringsselskap står for inndrivning at dine utestående fordringer

Refinansiering

Refinansiering er en metode som innebærer at ett eller flere kortsiktige lån samles hos den samme banken. Kravene slettes/kombineres i bytte mot et nytt samlelån med bedre vilkår. Du kan refinansiere kortsiktig gjeld på to forskjellige måter: Med sikkerhet, eller uten sikkerhet.

Fordelen med et refinansieringslån er først og fremst at nedbetalingstiden forkortes. Når rentenivået faller vil du kunne delegere en større del av nedbetalingen din hver måned (kalt terminbeløp) til avdrag på gjelden fremfor renter. Når avdraget øker vil også lånet reduseres fortere, som gjør at du sparer penger (informasjon hentet fra refinansiere.net). Refinansiering kan være en smart løsning hvis formålet er å redusere kortsiktig og dyr gjeld. Forutsetningen er at du oppnår et gunstigere rentenivå hos den nye banken din, i form av en redusert rentesats.

Skatte- og avgiftsfinansiering

Skatte- og avgiftsfinansiering er ulovelig og må derfor aldri benyttes, da dette resulterer i alvorlige straffbare forhold som kan medføre fengselstraff. Skatte- og avgiftsfinansiering går ut på å finansiere driften av selskapet med pengene selskapet er pliktig til å sette av til betaling av skatter og avgifter.

Disse skattene og avgiftene skal bare betales annen hver måned. Mange nyetablerte selskaper velger derfor å bruke disse pengene til å betale sine løpende regninger istedenfor å sette merverdiavgift, arbeidsgiveravgiften, skatt og feriepenger på en sperret konto. Så lenge selskapet alltid klarer å betale sine skatter og avgifter i tide går dette teoretisk bra. Problemet oppstår imidlertid den dagen dette ikke går bra. Da har du gjort deg skyldig i alvorlige lovbrudd.

Kilder:

 • Morten Helbæk, 2014 – Kompendium – https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194597/Helbæk.pdf
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Langsiktig gjeldLån >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kapital
 • Egenkapital
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Lån
 • Vurdering av lånesøknaden
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kapitalkilder: – Potensielle investorer
 • Familie, venner og bekjente som investor
 • Business Angels (forretningsengler)
 • Crowdfunding (folkefinansiering)
 • Offentlige støtteordninger
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelse til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Etableringsfasen til selskapet