Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 21 artikler om Ledelse

Lese tid (240 ord/min): 9 minutter

Suksessfulle ledere

Hvorfor er god ledelse, også kalt godt lederskap, viktig?

God ledelse er viktig fordi den påvirker medarbeidernes motivasjon. Faktisk avgjør graden av godt lederskap ikke bare motivasjonen, men også alle grupper og medarbeideres prestasjoner, velvære, trivsel og livskvalitet. Det er derfor viktig å vite hva god ledelse er og hva som kreves av godt lederskap, slik at man kan arbeide målbevisst og systematisk for å bli en god leder som praktiserer godt lederskap.

Hva kjennetegner en god leder og hva er godt lederskap?

Spørsmålet om hva som kjennetegner en god leder og hva som er godt lederskap er spørsmål som har interessert forskere og vitenskapsmenn siden ledelse oppsto som eget fag. Spesielt de siste 50 årene har det vært forsket mye på disse spørsmålene.

En av de største lederundersøkelsene som er gjennomført omkring disse spørsmålene, er Kotter (1982) sine studier av fremgangsrike ledere i store amerikanske organisasjoner med flerfunksjonelt ansvar og Lynn (1987) sine studier av ledere i amerikanske statlige etater. Deres funn er senere blitt bekreftet gjennom en rekke studier. Samtidig som kjennetegnene de kom frem til er blitt utfylt av andre studier. Resultatene disse studiene har kommet frem til prøver jeg å beskrive i denne artikkelen om kjennetegn på god ledelse og godt lederskap.

Kjennetegn 1: Skaper og kommunisere en motiverende visjon som samler alle

Selv om det er blitt forsket mye på hva som er godt lederskap de siste 50 årene, er det eneste kjennetegnet ved ledelse som går igjen i alle studiene følgende kjennetegn.

Suksessfulle ledere skaper og kommunisere en motiverende visjon som alle kan samles om.

Visjon ble av de fleste gjort felles gjennom bruk av symbolsk ledelse i kommunikasjonen med de ansatte. Å lykkes med dette er kanskje den vanskeligste, men også den viktigste lederoppgaven. For å få dette til må lederen være kreativ, troverdig, engasjerende og overbevisende i sin kommunikasjon med sine medarbeidere. 

Kjennetegn 2: Setter felles mål og utvikler en strategi

Ettersom en visjon bare gir et fremtidsbilde av hvor vi ønsker å være en gang i fremtiden, må den støttes opp av mer kortsiktige, kvantifiserbare mål som kan kontrolleres. Samt en strategi som forteller medarbeiderne hvordan de i fellesskap skal nå dette målet. Suksessfulle ledere vet dette og er derfor flinke til å sette felles avtalte SMART mål som alle har tillit til og utvikle en strategi som fungerer som kartet som viser veien til målet.

Selv om man i utgangspunktet skulle tro at dette var en rasjonell prosess, viste studiene til Kotter at ledernes agendasetting var like mye en troshandling som en rasjonell prosess. Dette fordi det i store organisasjoner nærmest er umulig å avgjøre hva som er de riktige målene og de rette strategiene.

Kjennetegn 3: Skaper tillit

Et tredje kjennetegn som går igjen i de fleste studiene er evnen til å skape tillit. Noe som ikke er overraskende, da tillit er “limet” som holder organisasjonen sammen. Stoler vi ikke på noen, blir vi rammet av angst og et sosialt liv er umulig. Gode ledere er flinke til å skape tillit rundt seg. Det vet at de er avhengig av at overordnede, underordnede og andre interessenter stoler på dem. De er derfor alltid ærlige og sier ting som det er, selv om det er problemfylt.

Bolman & Deal (1994) konkluderte i sin bok “Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse” med at; utover evnen til å etablere og kommunisere en visjon og evnen til å vekke tillit er det lite samsvar mellom undersøkelsene om hva som kjennetegner suksessfulle ledere i store bedrifter og offentlige etater. 

Kjennetegn 4: Bygger nettverk og relasjoner for å få ting gjort

Å bestyre en stor og komplisert mengde aktiviteter krevde ikke bare effektive kommandolinjer, men også et effektivt, uformelt nettverk av mennesker som kan skaffe til veie den informasjonen man trenger for å fatte sunne beslutninger. Effektive ledere kjennetegnes ved at de er flinke til å kommunisere og bygge nettverk med alle interessenter i og rundt organisasjonen som kan ha interesse av å påvirke lederens jobb.

Målet med nettverksbyggingen til suksessfulle ledere var å bygge gode relasjoner til overordnede, underordnede, og alle interne og eksterne interessenter som de trenger støtte fra. En forutsetning for å kunne lykkes med denne nettverksbyggingen er at lederen har evnen til å komme lett i kontakt med andre mennesker. I tillegg må de må ha en personlighet som de fleste aksepterer.

stotte-fra

Kotter fant ut at fremgangsrike ledere var mer aggressive i sin agendasetting (utviklingen av operative mål) og nettverksbygging enn mindre suksessfulle ledere. Han mente at dette skyldes at suksessen deres var avhengig av innsatsen og samarbeidet til hundrevis eller tusenvis av andre mennesker. De måtte derfor sette agendaer (mål) som andre kunne forstå og gi sin tilslutning til. De trengte derfor sterke nettverk.

“De effektive direktørene grep ikke jobben an med å planlegge, organisere, motivere og kontrollere i formell forstand. I stedet baserte de seg på mer vedvarende, mer uformelle og mer raffinerte metoder for å mestre de store og sammensatte kravene som jobbene deres stilte. De viktigste produktene av angrepmåten deres var agendaer og nettverk, ikke formelle planer og organisasjonskart” (Kotter, 1982).

I sin bok skriver Bolman & Deal (1994) at suksessfulle ledere brukte vanligvis mesteparten av tiden sin sammen med andre mennesker, hvor de drøftet en lang rekke forskjellige spørsmål. De stilte tallrike spørsmål, likevel så man sjelden at de fattet store beslutninger. Disse samtalene omfatter ofte en betydelig mengde spøk og emner som ikke hadde med arbeidet å gjøre. Direktørene gav sjelden ordre, men prøvde ofte å øve innflytelse på andre. Dagene deres var sjelden planlagt i detalj på forhånd, og var vanligvis preget av varierte og ustrukturerte samtaler.

Kjennetegn 5: Gode mellommenneskelige evner og fortrolig med å bruke makt

Kotter fant også ut at framgangsrike ledere utmerket seg med sine mellommenneskelige evner og sin fortrolighet med å bruke makt

Skal man lykkes som leder kan man ikke være innadvendt, men ikke så utadvendt at lederen tar glansen fra medarbeiderne de leder. Moderne ledelse krever at lederen er åpne, engasjert og utadvendte. En god leder må dessuten være en god lytter. Det er en grunn for at vi har to ører og en munn.  En god leder må lytte minst dobbelt så mye som de selv snakker. De må også være en god menneskekjenner slik at de klarer å “lese og forstå” sine medarbeidere. For å kunne opptre slik overordnede, medarbeidere og andre interessenter forventer i ulike situasjoner må lederen ha sosial intelligens. Noe som blant annet krever at de har et godt humør og en humoristisk sans. Dernest kreves det at de er ærlig, troverdig og rettferdig. At lederen er oppriktig var det karaktertrekket som flest administratorer sa at de beundret mest hos en leder (Kouzes og Posner, 1987)

Det som kjennetegner en suksessfull leder er ikke først og fremt at de har disse ferdighetene, da disse ferdighetene er basic krav alle ledere må oppfylle for å kunne fungere som en leder. Det som skiller de suksessfulle lederne fra de middelmådige er hvordan de bruker makt til å få ting gjort. De vet at makt har to ansikter og mange former. De er derfor flinke til å bruke riktig form for makt i riktig situasjon, slik at ting blir gjort uten at de må ta frem tisken.

Kjennetegn 6: Gode systemanalytiske evner

Siden de fleste organisasjoner er både kompliserte, bedragerske og uklare, må enhver leder ha gode systemanalytiske evner, slik at de kan se ting i flere perspektiv for å  oppdage muligheter og trusler internt eller eksternt. Samt se problemene og løsningene på tvers av disse perspektivene for å finne de beste tverrfaglige løsningene på muligheten, truslene, problemene og løsningen. De suksessfulle lederne kjennetegnes av å ha gode systemanalytiske evner slik at de er stand til å se helheten og trender i markedet. 

Kjennetegn 7: God lagspiller

Studiene av suksessfulle ledere viser at suksessfulle ledere hele tiden måtte håndtere en mengde uforutsette, uensartethet og komplisert saker og problemer. Samtidig som informasjonen de trengte var vanskelig å få tak i. Effektiviteten deres bygde derfor på samarbeid innen et stort nettverk. De var derfor gode «lagspillere» og flinke til å samarbeide med andre.

Personer som har problemer med å samarbeidde med andre kan aldri bli en suksessrik leder. Dette fordi lederens oppgave ikke er å utføre jobben selv, men å gå i bresjen for å vise andre hvordan jobben skal gjøres med de tilgjengelige ressursene. Ledelse forutsetter derfor at lederen samarbeider godt med overordnede, underordnede og andre interessegruppene som har interesse i av å påvirke organisasjonens mål og liv. Dette krever at lederen er en god lagspiller.

Det er også lederens oppgave å legge forholdene til rette, slik at det utvikler seg en lagånd, hvor alle jobber entusiastisk for å nå et felles avtalt mål. Dette krever at lederen er i stand til å sveise sammen en gjeng, og overvinne de hindringene som nødvendigvis alltid kommer når man skal få mennesker, med ulike behov, ønsker, interesser og preferansegrunnlag, til å samarbeide om å realisere en visjon og nå felles mål.

Sammenligner vi «de ulike lagene» i organisasjonen med et fotballag, vil lederens funksjon bli «spillende manager/ trener». Lederen vil her både måtte oppfylle funksjonen til både treneren og kapteinen på fotballaget. Noe som krever helt spesielle egenskaper av lederen.

Kjennetegn 8: Engasjement og lidenskap

Et annet kjennetegn som nevnes i mange av rapportene, er engasjement og lidenskap. Gode ledere er sterkt opptatt av organisasjonens arbeid. De er overbevist om at ingenting er viktigere enn at organisasjonen fungerer godt, og de kommuniserer denne overbevisningen til andre.

Kjennetegn 9: God kommunikatør og motivator

Selv om alle ledere må bruke kommunikasjon for å få ting gjort kjennetegner suksessfulle ledere seg ved at de kommuniserer tydelig sitt budskap. De bruker enkle dagligdagse ord, er bevist sitt eget kroppsspråk (som må fortelle det samme som det verbale budskapet) og de går rett på sak. 

I tillegg er de er flinke til å motivere dem rundt seg. De vet hva som motiverer medarbeiderne og interessentene, og de vet hvilke mentale knapper de skal trykke på for å motivere dem. Noe som blant annet kommer til syne i deres belønningssystemer

Kjennetegn 10: Innovativ og endringsorientert

I de senere årene har innovativ og endringsorientert blitt ført opp på listen over hva som kjennetegner suksessfulle ledere. Dette ford i verden i dag endrer seg raskere enn noen sinne. For å unngå at konkurrentene løper i fra virksomheten kreves det derfor at virksomheten kontinuerlig innoverer og endrer seg for å tilpasse seg nye krav og forventninger i markedet og omgivelsene for øvrig. Suksessfulle ledere skjønner dette og fokuserer derfor konstant på innovasjon og endringsledelse.

Andre kjennetegn

Som en oppsummering kan vi si at effektive ledere skaper tillit og bidrar til å etablere en motiverende visjon, setter standarder (mål) for prestasjoner, og gir retning (strategi) til organisasjonens bestrebelser. Ingen andre kjennetegn er felles i de tilgjengelige undersøkelsene, men mange faktorer opptrer gjentatte ganger.

Andre egenskaper som nyere studier tekker frem og som ikke allerede er dekket er at gode ledere må ha selvtillit, en sterk psyke, “is i magen”, gode overtalelsesevner og høy arbeidskapasitet. De må også være psykisk stabile, kreative, besluttsomme og være gode forhandlere, da det alltid vil være en kamp om knappe ressurser i en organisasjon. 

Siden alle forholdene vi har vært inne på i denne artikkelen gjør at de fleste ledere har mer enn nok å gjøre, krever dette at lederen er besluttsom og at de har en høy arbeidskapasitet Mangler de disse egenskapene er det umulig å bli det vi kaller en dyktig leder som praktiserer godt lederskap.

Kilder:

 • Kotter, J.P. (1982), What effective general managers really do. Harvard Business Review, 60, 156-167.
 • Bolman & Deal (1994), Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse
Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hva gjør ledelse vanskelig?Hvorfor er ledelse situasjonsbestemt ? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse (definisjon & beskrivelse)
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Ledelsesmyter
 • Hva gjør ledelse vanskelig?
 • Kjennetegn på god ledelse og godt lederskap
 • Yngre har andre forventninger til sin arbeidsplass og leder enn eldre
 • Hvorfor er ledelse situasjonsbestemt ?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesnivåer
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Lederoppgaver
 • Mintzberg sine lederroller
 • Viktige lederoppgaver : Kommunikasjon – Motivasjon – Læring
 • Lederoppgaver : Viktige “skaper” oppgaver
 • Lederstil
 • Ledelseteorienes historiske utvikling