Lightspeed webhotell

 

Hva er en skrivebordundersøkelse?

Skrivebordundersøkelser er, som det går frem av navnet, undersøkelser som vi kan gjennomføres fra kontoret og skrivebordet vårt.

Eller rettere sagt:

undersøkelser som går ut på å samle inn sekundærdata om markedsystemet.

For at denne definisjonen skal gi noen mening må vi definere nøkkelbegrepene “sekundærdata” og “markedssystemet“.

Med sekundærdata menes:

“Data eller informasjon som er samlet inn for et annet formål enn løsning av det aktuelle problemet bedriften står ovenfor”.

Med markedssystem menes:

“En angivelse av de interessegruppene og de forholdene internt og eksternt som har interesse i å påvirke organisasjonen”

Siden det er utrolig mange forhold og interessenter som har interesse av å påvirke en virksomhets utvikling, er det vanlig å se på markedssystemet som tre mindre del-systemer som tilsammen utgjør markedssystemet; – Mikro-, offentlighets- og makrosystemet.

Hvilke interessenter, også kalt aktører, som inngår i hver av disse tre delsystemer er vist i illustrasjonen under.

Markedsystemet


Hva er sekundærdata?

Mens primærdata er informasjon som virksomheten eller forskeren samler inn selv, f.eks ved en markedsundersøkelse, er sekundærdata informasjon andre har samlet inn og da som regel til andre formål. Informasjon som vi finner i Statistisk Sentralbyrås er eksempel på sekundærdata.

Hvorfor innhente sekundærdata ?

Generelt kan vi si at sekundærdata samles inn fordi vi ønsker å bruke informasjonen til å:

  • Skaffe oss innsikt i et problem- eller beslutningsområde
  • Få en innfallsport eller introduksjon til et studie av noe
  • Skaffe oss en kontekst (geografisk, historisk, sosial og økonomisk) for de primærdataene vi selv samler inn
  • Kartlegge hvilke aktører i markedsystemet som kan tenkes å påvirke problem- eller beslutningsområdet. Deres historiske utvikling og dagens situasjon, deres størrelse, mål, strategi, planer, organisasjon, ledelse, produkter, marketing – mix osv.
  • Skaffe ideer til datainnsamling, utvalgsmetoder og analyse, ved å kartlegge hvilken informasjon som allerede er samlet inn, og som er relevant for problemstillingen.
  • Vurdere markedet og segmentenes størrelse og utvikling
  • Identifisere eksisterende eller potensielle muligheter og trusler i markedsystemet som har betydning for problemstillingen eller virksomheten generelt.
  • Oppdatere eller komplimentere informasjonen i markedsovervåkingsystem.

Hvordan innhente sekundærdata?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg