Organisasjonsutvikling (OU)

Organisasjonsutvikling er prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene.

Agile utvikling og agile metoder

Agile utvikling, eller agile deverlopment på engelsk, er en metode som går ut på å endre måten vi arbeider på i en bedrift.

Kreativitet

Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater, samt ha viljen til å leke med nye idéer og muligheter.

Ontologi

Ontologi er læren om hva som eksisterer, spørsmål om det værende, det som finnes, dvs. hvordan virkeligheten faktisk er.

Epistemologi (erkjennelsesteori)

Epistemologi handler om hva kunnskap er, hvordan vi kan vite noe, hva som rettferdiggjør tro, og hvordan vi kan skille mellom sann og falsk

Prosessforbedring

Prosessforbedring er en systematisk tilnærming for å identifisere og implementere endringer i en prosess for å forbedre den.

Læringskultur

En kultur som lærer av handlinger, med det mål å forbedre verdiskapningprosessen eller skape nye kundeverdier, gjennom å etablere mye verdier, normer og artefakter.

Prosesskart, prosessdiagram og prosesskort

Prosesskart, prosessdiagram og prosesskort er tre verktøy som brukes for å visualisere, dokumentere og forbedre forretningsprosesser.

Prosesskartlegging

Prosesskartlegging er å visualisere arbeidsflyten i en organisasjon ved hjelp av flytskjemaer, prosessdiagram eller andre verktøy.

Hygienefaktorenes betydning

For en leder er det viktig å sørge for at organisasjonen har sørget for å få på plass alle hygienefaktorene for å unngå mistrivsel i jobben.

Modeller for lærende organisasjoner

De mest kjente teoriene og modellene for lærende organisasjoner er disse tre modellene.

Kunnskapsspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling

Ny kunnskap dannes gjennom et dynamisk interaksjon mellom eksisterende taus og eksplisitt kunnskap. Denne interaksjonen kalles kunnskapspiralen, og er en sosial og kontinuerlig prosess mellom individer.

Læring-sirkelen

Læringsirkelen viser hvordan læringen i en organisasjon virker.

Kunnskapsdeling

Hva er kunnskapsdeling og hvordan gå frem for å få organisasjonsmedlemmene til å dele kunnskapen?

Prosesstriangulering

Prosesstriangulering vil si å kombinere flere ulike prosesstyper, perspektiv eller metoder for å validerer data og funn.

Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?

De valgte verdiene skal være betydningsfulle for flest mulig, dette medfører at de derfor kan være uspesifikke eller vage.

Hva er en prosess?

En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output).

Prosessledelse (Business Process Management -BPM)

Prosessledelse er en omfattende og systematisk tilnærming for å styre og forbedre en virksomhets arbeidsflyt og prosesser.

Kontinuerlig forbedring av alle prosesser

En lærende organisasjon forkaster ordtaket “if it aint’t broken, don’t fix it”. Alle prosessene som regulerer arbeidet i organisasjonen kan forbedres selv om det på overflaten tilsynelatende er effektivt.

Lære og vekstnivåer

Læringen og veksten må videre skje på tre nivåer i virksomheten: - organisasjon-, gruppe- og individnivå.

2 av 3 selgeransettelser er feilansettelser

Studier viser at 2 av 3 selger ansettelser er feilansettelser. Jeg går her igjennom årsakene og hva som kan gjøres for å bedre utfallet.

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Verdigrunnlag (kjerneverdier)

Verdigrunnlag, eller kjerneverdier, er de grunnleggende verdiene som styrer en organisasjons handlinger og beslutninger.

Forretningside

Forretningsideen angir hvorfor bedriften ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å jobbe i den og være kunde.

Forretningsmodell

Forretningsmodellen forteller HVORDAN selskapet skaper og tjener penger på sine kundeverdiene gjennom å dekke identifiserte kundebehov. 

Visjon

Visjonen forteller hva som er virksomhetens ”drøm”, og trekker dermed opp det overordnede målet og kursen for alt virksomheten gjør.

Ressursledelse

Når systemet skal utvikles er utgangspunktet alltid ressursperpektivet og virksomhetens strategiske kjerne som forteller hvilke økonomiske resultatmål som skal oppnå i planleggingsperioden.

Konsern – morselskap og datterselskap

Et konsern er en gruppe selvstendige selskaper som er knyttet sammen gjennom eierskap eller kontroll til en økonomisk enhet.

Lederoppgaver

Hvilke lederoppgaver en leder har er situasjonsbestemt og avhengig av hvilket ledernivå lederen er på og hvilken lederrolle de prøver å fylle.

Kvalitetshjulet og PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Kvalitetshjulet, også kjent som PDCA-syklusen (Plan-Do-Check-Act), er en modell for å kontrollere og forbedre prosesser i organisasjonen.

Great Man teori

Great Man-teorien kom i 1840 og regnes som den første reelle ledelsesteorien. Dette fordi den beskriver hva som er en god leder.

Total kvalitetsledelse (TQM)

Total kvalitetsledelse er en helhetlig ledelsesfilosofi som fokuserer på kontinuerlig forbedring av prosesser gjennom involvering av alle.

Six Sigma

Metodens målsetning er å eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess som fører til uvanlige svingningsmønstre.

Lean Thinking – en prosessfilosofi

Lean thinking er en tilnærming til ledelse og drift som fokuserer på å skape mest mulig verdi for kunden med minst mulig sløsing.

Benchmarking

Benchmarking er å sammenligne egen ytelse mot tilsvarende ytelse hos konkurrerende foretak for å avdekke avvik og eliminere dem.

Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring

Argyris/Schön sier at det finnes 3 nivåer for læring: enkelkretslæring (enkeltsløyfet), dobbelkretslæring (dobbeltsløyfet) og deuterolæring

Hvordan endre verdiene i organisasjonen?

Å endre eksisterende verdigrunnlag er ikke gjort over natten og kan ikke gjøres gjennom å utvikle noen enkle markedsføringskampanjer for de ansatte.

Mestringstro

Mestringstro som:mestringstro er egen tro på å mestre en bestemt oppgave eller situasjon. Mestringstroen påvirker mange sier av atferden.

Hvordan studere og påvirke organisasjonskulturen?

En gjennomgang av hvordan vi går frem for å studere og påvirke en organisasjonskultur på en effektiv måte.

Heuristikk og Biaser

Heurstikker er en strategi for å gjøre vanskelige vurderinger enklere ved å lage tommelfingerregler istedenfor reelle beregninger.

Lederens rolle i verdibasert ledelse

En gjennomgang av lederes rolle og hvilke forventninger som stilles til en verdibasert l

Læringsarena

Med læringsarena menes stedet eller konteksten hvor læringen skjer. På skolen foregår all læringen i klasserommet, mens arbeidsplassen er ...

Familie (Primærgruppen)

Familie er en gruppe mennesker som er knyttet sammen gjennom slektskap, ekteskap eller adopsjon. Familien står for primærsosialisering.

Sosiale normer

Sosiale normer er uskrevne regler vi følger for rå bli akseptert av en gruppe eller samfunn som et medlem. De styrer holdninger og atferd.

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Artefakter

Artefakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artefaktene er kulturtelle symboler.

Kulturuttrykk

Med kulturuttrykk menes: ”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulturen"

Subkultur

Subkultur er en begrenset kulturell gruppe som lever sammen som et identifiserbart segment innenfor et større og mer komplekst samfunn.

Grunnprinsipper for belønning

Belønningene en virksomhet gir sine ansatte er virksomhetens måte å si «bra utført, fortsett slik» på.

Materielle incitamenter

De mest brukte incitamentene er de materielle. Årsaken til at de er mye brukt, skyldes at det er påvist en vesentlig sammenheng mellom innsats og økonomisk belønning.

Verdibasert ledelse i et organisasjons og profesjonsperspektiv

Verdibasert ledelse handler om å være seg bevisst på hvilke verdier organisasjonen ønsker å identifisere seg med. Hvilke kjerneverdier skal styre organisasjonens retning og liv?

Belønningssystemets formål

Før det er mulig å bestemme seg for hvilket belønningssystem virksomheten bør velge og belønningssystemets oppbygning må virksomheten bestemme seg for hva som er belønningssystemets formål.

Målekriterier for prestasjons- og resultatmålinger

Det er vanlig å legge objektive resultatmål til grunn for å måle prestasjons- og resultatoppnåelse for provisjons- og bonusavlønninger.

Provisjonslønn

Provisjonslønn vil si at arbeidstakeren får betalt etter hvor mye de selger (salgsresultatene). Prinsippet er her Jo mer de selger eller jo større resultatet blir, jo større blir lønnen.

Resultatbasert belønning

Resultatbasert belønning blir ofte brukt for å motivere til ekstra innsats. Ved å øke den variable delen av lønnen kan en større del av lønnskostnadene kontrolleres.

Principal–agent-teori

Principal–agent-teori prøver å forklare problemer som kan oppstå mellom to, eller flere parter, når de skal gjøre en transaksjon seg imellom.

Akkordlønn

Akkordlønn vil si at den enkelte belønnes etter antall produserte, innsamlede eller utførte enheter/oppgaver innen en bestemt tid.

Tidslønn (Timeslønn, månedslønn og årslønn)

Denne typen lønn kan deles inn i lønn for normaltid, overtid, skiftarbeid og/eller ubehagelige arbeidsforhold, samt lønn for deltidsansatte, lærlinger og/eller aspiranter.

Motivasjon og incitamenter (belønningssystem)

Motivasjon defineres som "de faktorene som gir atferd energi og retning". Energi stammer fra behovet, og retningen defineres av målobjektet.

Intern- og ekstern søkeprosess

Informasjonen beslutningstakeren trenger før de treffer en beslutning om kjøp vil de skaffe seg gjennom en intern- og ekstern søkeprosess

Informasjonssøking

Hvordan skaffer kundene informasjonen de trenger for å foreta et kjøp av et produkt eller tjeneste?

Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?

Mange starter en lederkarrière som team- eller avdelingsleder, mens noen få går videre og ender etter hvert opp som daglig leder.

Mellomleder

En mellomleder er en samlebetegnelse for alle ledere som rapporterer til topplederen, dvs. til administrerende direktør (daglig leder).

Hva gjør ledelse vanskelig?

Ledelse er vanskelig fordi alle organisasjoner er uklare, kompliserte og bedragerske. Oppgavene er dessuten uklare og kompliserte.

Kjennetegn på god ledelse og godt lederskap

God ledelse avgjør ikke bare motivasjonen, men også alle grupper og medarbeideres prestasjoner, velvære, trivsel og livskvalitet.

Normative incitamenter (internaliserte- og sosiale incitamenter)

Normative incitamenter omfatter både de drivkreftene som stammer fra ønsket om å tilhøre en gruppe og de drivkreftene som kommer fra vurderinger, normer og idealer.

Toppleder i toppledelsen

Toppledelsen er det øverste beslutningsorganet i en virksomhet. Toppledelsen styrer mellomlederne som rapporterer til toppledelsen

Mintzberg sine lederroller

Når vi snakker om lederrolle mener vi den væremåten en leder tror andre forventer at de skal ha. Vi går her igjennom Mintzberg sine 10 roller.

Ledelsesmyter

I ledelse faget er det opp igjennom årene blitt utviklet en mengde usanne ledelsesmyter. I denne artikkelen tar vi for oss noen av dem.

Ledelsesnivåer

Når vi snakker om ledernivå mener vi hvilket nivå i organisasjonsstrukturen (organisasjonskartet) lederen befinner seg på.

Hvorfor er ledelse situasjonsbestemt ?

Ledelse er ikke et fag hvor det finnes to streker under svaret. Det som virker for en bedrift trenger ikke å virke for en annen bedrift

Ordinær lønn/grunnlønn

Ordinær lønn, også kalt grunnlønn, er den lønnen arbeidstakeren og arbeidsgiveren er blitt enige om for ansettelsesforholdet.

Mer kravstore kunder

Den økte kompetanse økningen i hele samfunnet har ikke bare gjort kunnskap til et konkurransefortrinn for virksomhetene, men også gjort kundene mer kravstore.

Positiv ledelse

For å bli en dyktig transformasjonleder må du være en positiv leder som skaper en positiv samfølelse i gruppen du leder.

Selvledelse (empowerment)

Med selvledelse menes metoder, ferdigheter og strategier som en kan benytte seg av for å styre egne aktiviteter og målsettinger.

Transformasjonsledelse

Begrepet transformasjonsledelse kommer fra de latinske ordene trans og form og betyr omforming. Teorien ble lansert av Burns i 1978.

Hvordan fordele arbeidet i organisasjonen?

Det aller viktigste er å finne en hensiktsmessig fordeling av arbeid og ansvarsområder. Hvem trenger vi ? Hvem skal gjøre hva? Hvem skal sortere under hvem?

Belønningssystemet og incitamenter som styringsverktøy

Generelt kan man si at mennesker i en virksomhet vil oppføre seg slik virksomheten, bevisst eller ubevisst, belønner. Belønningssystemt er dermed et kritisk viktig styringsverktøy for enhver leder.

Sosialiseringsprosessen som styringsverktøy

Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

Budsjettkontroll som styringsverktøy

Med budsjettkontroll menes en sammenligning av de budsjetterte resultatene med de oppnådde!

Tradisjonelle avviksanalyser

For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategiene og planene kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.

Business Inteligence som styringsverktøy

Business Intellignce er et elektronisk overvåking- og etterretningssystem for å opprettholde en stabil tilstand, preget av harmoni tilstand i alle delene av systemet til virksomheten.

Regelmessige situasjonsanalyser

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. For å treffe viktige beslutninger trenger vi derfor en situasjonsanalyse som reduserer usikkerheten i beslutningssituasjonen.

Møte og forhandling

Horisontal samordning oppnås gjennom møter, arbeidsgrupper, utvalg og samtaler, og er en av de sterkeste styringsverktøyene en leder har.

Planstyring

Planstyring vil si å styre og kontrollere virksomheten ved hjelp av virksomhetens planer. Disse planene strekker seg over tre tidsperspektiv.

Styrings- og kontrollnivåer

Generelt kan alle virksomheter deles opp i tre styringsnivåer: - Organisasjonsnivå, avdelings- og gruppenivå og individuelt nivå.

Viktige lederoppgaver : Kommunikasjon – Motivasjon – Læring

Ser vi bort fra de administrative og skaper oppgavene enhver leder har er kommunikasjon, motivasjon og læring tre essensielle lederoppgaver.

Lederoppgaver : Viktige “skaper” oppgaver

Som vi allerede har påpekt flere ganger så har en leder mange situasjonsbestemte lederoppgaver som er avhengig av hvilket ledernivå lederen befinner seg på og...

Linjeleder (linjeledelse)

Linjeledelse er det laveste ledernivået i en organisasjon. En leder på dette nivået kalles en linjeleder eller førstelinje leder

Ledelse (definisjon & beskrivelse)

Ledelse som fag er ca. hundre år gammelt og handler om søken etter klarere svar på hva som skal til for å designe og styre en organisasjon i en retning eller mot noen mål

Fayolisme : Administrasjonteorien til Fayol

Henry Fayol (1841-1925) betraktes som «den moderne ledelsens» far, og læren hans ar fått navnet "fayolisme" og ”administrasjons teorien”

Rømningsveier

Ved fare skal arbeidstakerne raskt og på en sikker måte kunne evakueres fra alle arbeidsplasser og personalrom.

Sammenhengen mellom økonomi og økologi

Begrepene økologi og økonomi er to beslektede begreper som stammer fra det greske ordet oikos som betyr "hjem, hjemplass, jorden vår".

Brann – og eksplosjonsvern

Alle plikter å opptre aktsomt for å forebygge brann og eksplosjoner. Arbeid som medfører risiko for brann krever spesielle forsiktighetsregler

Kulturbærere

En gjennomgang av de viktigste kulturbærerne i en organisasjon.

Endringssamtale

En samtale lederen har med en medarbeider for å få dem til å innse behovet for endring og for å få dem til å ta aktivt del i arbeidet som er nødvendig for at endringen skal finne sted.

Systemløpet

Neste punkt i outsourcingforløpet er at organisasjonen beslutter om det må anskaffes et nytt system, eller om det man eventuelt har kan tilpasses.

Personalløpet

Personalløpet defineres som forløpet fra ledelsen som informerer medarbeidere om eventuelle nedbemanningsprosesser som kan forekomme i forbindelsen med outsourcing

Organisasjonsforløp

Organisasjonsforløpet er første etappe i outsourcingsforløpet. Outsourcing er en organisasjonsendring, da en del av organisasjonen settes ut til en annen bedrift

Renhold av lokaler

Renhold er en viktig støtteaktivitet i enhver bedrift. Statistisk sett utgjør renhold og energi rundt 25% av driftsutgiftene for en eiendom.