Ideprosessen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 18 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ideprosessen er den prosessen hvor første søk etter muligheter og den første vurderingen skjer. Dette danner grunnlaget for en ide generering, før de beste ideene så velges ut for videre bearbeiding. Til slutt avsluttes ideprosessen når virksomheten godkjenner og begynner den formelle utvikling av konseptet.

Koen et al. (2001:47-51) skiller mellom fem ulike del elementer innenfor ideprosessen (ikke nødvendigvis i en bestemtrekkefølge):

 1. Identifisering av muligheter (Opportunity Identification)
 2. Analyse av muligheter (Opportunity Analysis)
 3. Ide generering (Idea Genesis)
 4. Ide utvelgelse (Idea Selection)
 5. Konsept definering (Concept definition)

Disse aktivitetene er ofte kaotiske, uforutsigbare, og ustrukturerte, men de kan struktureres og gjøres lettere tilgjengelig for dem som jobber med innovasjon ved å ta i bruk moderne IT-teknologi i innovasjonsprosessen.

Selve ideprosessen er normalt ikke den finansielt mest ressurskrevende prosessen, men den er utvilsomt den mest tidskonsumerende (ca 50 % av tiden til hele innovasjonsutviklingen). Denne ideprosessen er imidlertid svært viktig på mange måter. Bl.a. fordi det er i denne fasen hvor vi metalt begynner å knytte oss til prosjektet (Smith & Reinertsen, 1991).

Hele prosjektets struktur med strategisk planlegging, konseptutvikling og spesielt pre-teknisk evaluering (Koen et al. 2002) blir ofte planlagt innenfor ideprosessen, hvor en forplikter seg til bruk av tid, penger og ressurser.

Koen et. alt (2002) sier at det er viktig at vi utvikler et godt konsept i den første delen av innovasjonsprosessen. Koen har derfor har utviklet en modell (”new consept development model”) for ideprosessen som er illustrert under.

ideprosessen

Koen et al. (2002:7) definerer et konsept som:

”En godt definert form, med både en skriftlig og visuell beskrivelse, som inkluderer innovasjonens primære funksjoner og kundefordeler dette gir, sammen med en bred forståelse av teknologien som trengs.”

Koen argumenterer for at utviklingen av et konsept bør ses på som en systemisk prosess som kan deles opp i tre hoveddeler.

Den første hoveddelen er den indre delen, navet eller drivkraften i selve ideprosessen. Denne delen består av virksomhetens ledelse, organisasjonskulturen og strategien som skal styre prosessen.

Den andre delen er de fem elementene; identifisering av muligheter, analyse av muligheter, ide generering, ide utvalg, konsept definering.

Den ytre delen av modellen representerer faktorer som har innflytelse på prosessen som interne organisatoriske kapabiliteter og eksterne (kunder, konkurrenter, leverandører lover og reguleringer etc.) samt de teknologiske rammer (interne og eksterne). Disse faktorene vil påvirke hele innovasjonsprosessen fra ide til kommersialiseringen og er ukontrollerbare for virksomheten. 

Koen et al. (2002) argumenterer videre for nødvendigheten mellom å skille mellom elementer og prosesser i den midtre del av modellen. Dette fordi bruk av prosesser impliserer en struktur som kanskje ikke er gjennomførbar og kan friste til bruk av dårlig utformet verktøy for å administrere ideprosessen.

De argumenterer videre for en sirkulær bruk av de fem elementene, noe som indikerer at ideer skal flyte, sirkulere og interagere mellom elementene og at det åpnes for bruk av flere av elementene flere ganger. Dette står i kontrast til de lineære prosessene som i ”stage-gate” modellen hvor en slik tilbake loop og omdirigering eller omgjøring av prosjekter er forbundet med betydelige forsinkelser, ekstra kostnader og dårlige prosjekter. Koen et al. (2002) hevder videre selv om en ved å la ideene flyte mellom de ulike elementene og en stadig tilbake looping kan forsinke selve ideprosessen, forkorter det vanligvis hele innovasjonsprosessen, fordi en klarere definering av konseptet, markedet, tekniske krav, kilder til risiko og en veldefinert forretningsplan for det nye produktet muliggjør en mer effektiv ledelse av utviklingsprosessen og kommersialiseringen (implementeringen).

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/140626/Rokne.pdf

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << De enkelte trinn i produktutviklingenProduktutvikling og situasjonsanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)