Regjeringen.no sier at tilsynet skjer ved at Finanstilsynet vurderer de styrings- og kontrollfunksjonene selskapene etablerer og de går gjennom deres regnskaper og dokumenter. Når Finansdepartementet behandler saker som gjelder finansmarkedet, er det vanlig å be om Finanstilsynets vurdering før en avgjørelse blir tatt.

Klage på banker og andre finansinstitusjoner

Finanstilsynet sier på sidene sine at kan ta kontakt med Finansklagenemnda hvis du ønsker å klage på en finansinstitusjon. Husk bare at du først må rette klagen direkte til finansinstitusjonen du ønsker å klage på før du kan kontakter dem. Finansklagenemnda kan du kontakte på telefon 23 13 19 60.

Rapportering

Regjeringen.no sier de at Finanstilsynet hvert år skal levere Finansdepartementet en melding om sin virksomhet. Denne meldingen legger Finansdepartementet fram for Stortinget i en årlig finansmarkedsmelding.

Etatens utgifter dekkes i sin helhet av de institusjonene som det føres tilsyn med, og av enkelte gebyrinntekter.

Kilder:

  • https://www.regjeringen.no/no/dep/fin/org/underliggende_etater/finanstilsynet/id270404/
  • https://www.finanstilsynet.no/