Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 13 av 40 artikler om Prosessledelse

Lese tid (240 ord/min): 5 minutter

Hva er prosesstrriangulering?

Prosesstriangulering vil si å kombinere flere ulike prosesstyper, perspektiv eller metoder for å validerer data og funn. Triangulering sikrer at resultatene er robuste, pålitelige og mindre sannsynlig å være påvirket av skjevheter eller enkeltkilders feil. I forbindelse med prosessledelse kan prosesstriangulering brukes for å validere prosessforbedringer, identifisere problemer og utvikle løsninger.

Kjerneprosesstriangulering

Kjerneprosesstriangulering vil si at vi prøver å integrere to eller flere av de fire kjerneprosessene for å effektivisere en arbeidsprosess.

I denne sammenheng snakker vi om å kombinere de fire ulike kjerneprosessene på ulike måter for å effektivisere verdiskapningprosessen. Som vi husker av definisjonen av menneskene som kjerneprosess er formålet:

«å få til en god tilpasning mellom menneskene i organisasjonen og organisasjon som system»

Som det går frem av definisjonen er målet å få til en god tilpasning mellom:

 1. Menneskene i organisasjonen, dvs. et godt samspill mellom enkeltindividene og gruppene i organisasjonen
 2. Mellom menneskene i organisasjonen og systemet, dvs. et godt samspill mellom menneskene og strukturen, teknologien, ressursene og informasjonen som benyttes i jobben.

En god tilpasning mellom menneskene i organisasjonen

Å få til en god tilpasning mellom menneskene i organisasjonen er noe som har opptatt HR-lederne de siste 50 årene. Så langt har de virkemidlene jeg allerede har vært inn på, i kombinasjon med gruppeledelse vist seg å være de mest effektive virkemidlene for å få til en god tilpasning mellom menneskene i organisasjonen.

En god tilpasning mellom menneskene og systemet

Innen systemanalytisk verdiledelse er vi opptatt av systemteori og helheten. Grensesnittet mellom systemet og mennesket står derfor sentralt her. Når vi jobber med mennesket som en av kjerneprosessene i prosessperspektivet er vi ikke først og fremst opptatt av mennesket som et isolert fenomen og samspillet dem imellom, men av menneskets samspill med virksomhetens øvrige kjerne-, støtte- og styringsprosesser. En prosesstriangulering hvor vi ser flere prosesser under ett er derfor nødvendig for å utnytte det potensial mennesket utgjør i en moderne organisasjon.

mennesket-kjerneprosesser

Det overordnede målet med å få til en god tilpasning mellom mennesket og systemet er å få til en optimal tilpasning og samspill mellom mennesket og:

 • Teknologien de bruker i verdiskapningen (jobben sin)
 • De ulike strukturene som er nødvendig for å utføre verdiskapningen i virksomheten
 • Informasjonen mennesket bruker for å tilpasse teknologien til strukturen og menneskets behov for å styre og kontrollere prestasjonen og resultatet strukturen og teknologien skaper sammen med mennesket ved bruk av ulike ressurser
 • Ressursene som er nødvendig for å få strukturen, teknologien, informasjonen og mennesket til å virke i et optimalt samspill for å skape det ønskede verditilbudet.

Lederens rolle er å sikre en best mulig integrasjon mellom disse prosessene, som igjen blir påvirket av omgivelsene virksomheten opererer i. Å få til en god integrasjon av disse prosessene er ikke lett, da mennesket er det mest komplekse levende organisme vi har sett og vi vet ennå svært lite om hvordan hjernen virker, selv om vi har studert den siden tidenes morgen. Når vi vet at systemet vi omtaler som organisasjonen er omtrent like kompleks, sier det seg selv at det er svært vanskelig å få til en god tilpasning mellom systemet og menneskene som inngår i systemet. At vi i tillegg må ta hensyn til omgivelsene som er i stadig endring og lederens egen ubevisste agenda, gjør ikke situasjonen enklere.

IT  er ofte bindeleddet mellom struktur, teknologi og mennesket

Om det går frem av modellen over brukes informasjon i form av IT (Informasjons Teknologi) ofte som bindeleddet mellom mennesket på den ene siden og teknologi og struktur på den andre. IT er idag blitt det vanligste bindeleddet mellom disse tre komponentene, og er kanskje den viktigste rollen IT har i system- og organisasjonsutviklingen.

Bruk av prosesstriangulering i Prosessledelse

Under finner du noen råd om hvordan du bruker prosesstriangulering i forbindelse med Prosessledelse:

Identifikasjon av problemer

 • Multifasettert analyse: Analysere prosesser ved hjelp av ulike metoder for å identifisere flaskehalser, ineffektiviteter og problemer.
 • Validere funn: Sammenligne data fra forskjellige kilder og metoder for å bekrefte at identifiserte problemer er reelle og ikke resultatet av en enkelt målefeil.

Utvikling av løsninger

 • Holistisk tilnærming: Bruke triangulering for å utvikle løsninger som tar hensyn til ulike aspekter av problemet og ulike interessenters perspektiver.
 • Integrer de fire kjerneprosessene: De mest effektive prosessforbedringene er de som integrerer to eller flere av de fire kjerneprosessene i enhver virksomhet. 
 • Menneskene er normalt flaskehalsen: Menneskene er den dyreste innsatsfaktoren i de fleste verdikjedene og den faktoren som oftest resulterer i feil. Å utvikle nye prosesser som ikke krever mennesker eller som effektiviserer de menneskelige prosessene ved å tilpasse de tilstøtende prosessene er normalt de prosessforbedringene som gir best resultat.
 • Testing av hypoteser: Før nye prosesser implementeres må vi først validere hypoteser om årsaken til problemene og effektiviteten av de foreslåtte løsningene gjennom metoder for hypoteseprøving.

Implementering og evaluering

 • Kontinuerlig overvåking: Bruke triangulering til å kontinuerlig overvåke effekten av implementerte løsninger ved å samle inn data fra flere kilder og bruke flere metoder.
 • Tilbakemeldinger og justering: Få tilbakemeldinger fra forskjellige interessenter og justere prosessene basert på denne informasjonen.

Datakilder

For å skaffe et helhetlig bilde av situasjonen lønner det seg å innhente data fra ulike kilder. F.eks. interne rapporter, kundeundersøkelser, ansattintervjuer, survey og observasjoner. Her bør man bruke både kvantitative og kvalitative data for å få et helhetlig bilde.

Metoder

Bruk forskjellige analysemetoder som statistisk analyse, tema-analyse, og prosesskartlegging. Involvere ulike fagområder eller ekspertgrupper for å analysere prosessene fra ulike vinkler.

Teorier

Bruke forskjellige teoretiske rammeverk for å tolke dataene, noe som kan gi deg en dypere forståelse av prosessene.

Eksempler på prosesstriangulering

Ser vi bort fra måter de fire ulike kjerrneprosessene kan trianguleres til en mer helhetlig og effektiv løsning, kan prosesstriangulering brukes til for eksempel:

 • Kundeopplevelse: Bruke data fra kundeundersøkelser, kundeservicerapporter og direkte observasjoner for å forbedre kundetilfredshet.
 • Produksjonseffektivitet: Sammenligne produksjonsdata, ansattintervjuer og tredjeparts revisjoner for å identifisere ineffektivitet i produksjonsprosessen.
 • Kvalitetskontroll: Kombinere statistisk prosesskontroll, kvalitetsrevisjoner og ansattes tilbakemeldinger for å forbedre produktkvaliteten.

Å triangulere forskjellige teorier og datakilder for i identifisere forbedringsområdene og finne nye løsninger har vist seg å være effektivt. En slik triangulering av datakilder og teorier kan reduserer risikoen for at resultatene er påvirket av enkeltkilders skjevheter eller feil. Fremgangsmåten gir deg også en bredere innsikt og forståelse av prosesser ved at du  inkludere flere perspektiver og metoder. Resultatet blir at du får et bedre beslutningsgrunnlag. 

Du leser nå artikkelserien: Prosessledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kjerneprosess 4: InformasjonSystemintegrasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosessperspektivet
 • Prosessledelse (Business Process Management -BPM)
 • Prosessorientering: Historisk oversikt
 • Hva er en prosess?
 • Innsatsfaktorer (produksjonsfaktorer)
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessnivåer i prosesspyramiden
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Kjerneprosess 1: Struktur
 • Kjerneprosess 2: Teknologi
 • Kjerneprosess 3: Menneskene
 • Kjerneprosess 4: Informasjon
 • Prosesstriangulering
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Global verdikjede
 • Prosesskartlegging
 • Økosystem som forretningsmodell
 • Prosesskart, prosessdiagram og prosesskort
 • Prosessteori
 • Business Process Modeling Notation
 • Prosessforbedring
 • Six Sigma
 • Kvalitetshjulet og PDCA (Plan-Do-Check-Act)
 • Lean Thinking – en prosessfilosofi
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Benchmarking
 • ISO standarden
 • Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
 • Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem
 • Prosessmåling og målekort
 • Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)
 • Prosesstyring
 • Prosessmodenhet