Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva beskriver verdiskapningsprosessen?

Verdiskapningsprosessen beskriver:

– Hvordan virksomheten omgjør input (ressurser) til output (produkter og tjenester) gjennom en transformasjonsprosess.

Verdiskapningsprosessen forteller med andre ord hvordan en virksomhet skaper kundeverdiene som utgjør deres verditilbud gjennom en transformasjonsprosess, hvor input i form av naturressurser, råvarer, halvfabrikata, maskiner, teknologi, data og ansatte blir omgjort til produkter og tjenester. Denne prosessen kan illustreres slik: 

input-output

For en industribedrift vil verdiskapningsprosessen vise hvordan virksomheten produserer og distribuerer sine produkter til sine kunder, mens verdiskapningsprosessen for et reklamebyrå vil vise hvordan de skaper gode kreative løsninger til sine kunders kommunikasjonsbehov. Verdiskapningsprosessen vil derfor være vesentlig forskjellig fra bransje til bransje, og til dels fra virksomhet til virksomhet.

Formål og målsetning

Formålet med verdiskapningsprosessen er:

– å skape de kundeverdiene virksomheten har lovet kundene til riktig tid, sted og kvalitet, med minst mulig bruk av ressurser (input) og høyest mulig kvalitet (output).

Verdiskapningsprosessen er et uttrykk for hvordan virksomheten har integrert de ulike verdiskapende aktivitetene, prosessene, samhørighetsforholdene og koblingene som finnes i virksomheten til en effektiv verdiskapningsprosess. 

En effektiv verdiskapningsprosess er en verdiskapningsprosess som når virksomhetens prestasjonsmål. En angivelse av: – “hvilke prestasjoner og ytelser en prosess må generere for å nå sitt resultatmål“.

Av den grunn er det viktig at en leder konstant fokusere på hvordan:

  • verdiaktivitetene, samhørighetsforholdene og koblingene i denne verdiskapningprosessen kan forbedres, rasjonaliseres og effektiviseres ved bruk av ny teknologi eller om-konfigurering av hele eller deler av verdiskapningprosessen. Fokus rettes mot best mulig total kvalitet gjennom bruk av TQM som ledelseverktøy for verdiskapningprosessen.
  • ressursbruken (input) kan reduseres og verdiskapningen økes, uten at dette går ut over opplevd kvalitet, systemkvaliteten eller kvalitetstandarden i verdiskapningsprosessen (output).
  • totalkvaliteten i verdiskapningsprosessen kan forbedres gjennom å tilfredsstille kundens forventninger til sluttresultatet bedre og/eller rimeligere enn i dag.

Hva inngår i verdiskapningsprosessen?

Verdiskapningsprosessen til enhver virksomhet er en transformasjonsprosess, der kundeverdiene skapes av et samspill mellom fire kjerneprosesser og et sett kravspesifikasjoner innenfor et overordnet rammeverk som setter premissene for  verdiskapningen.

Modellen under viser prinsipielt hvordan denne verdiskapningsprosessen foregår:

Verdiskapningprosessen

Modellen kan forklares slik:

Rammeverket

Utgangspunktet for utformingen av virksomhetens verdiskapningprosess er virksomhetens rammeverk som forteller hvordan virksomhetens omgivelser ser ut (markedssystemet), hva som er virksomhetens forretningside, visjon, omdømme og verdigrunnlag (forretninggrunnlaget), hvilke mål som skal nås og hvilke strategier og forretningmodell som skal følges (strategisk kjerne). Virksomhetens rammeverk er dermed premissleverandøren for verdiskapningsprosessen.

Kundeperspektivet

En annen premissleverandør for hvordan virksomhetens verdiskapningprosess må legges opp er kundeperspektivet som forteller hvilke forventninger kunden har til sluttresultatet (produktet, tjenesten eller systemet) og hvilke kundeverdier virksomheten har lovet sine kunder (målgruppe).  Det er disse kundeverdiene verdiskapningsprosessen må skape. med minst mulig ressursbruk (input).

Input og output

For å skape et verditilbud (produkt/tjeneste) kreves det en eller flere  innsatsfaktorer som bearbeides gjennom en verdiskapningprosess til et sluttresultat eller en opplevelse i form av et produkt eller tjeneste. Input faktorene er alle innsatsfaktorene i form av ulike former for ressurser, mens output er det endelige produktet eller tjenesten som skapes gjennom verdiskapningsprosessen. 

Verdiskapningsprosessen = Sum(kjerne-, støtte- og styringsprosesser)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss