Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Konstruktivismen tar utgangspunkt i teorier om at kunnskap er noe som er inne i den enkeltes hode. Gjennom aktivitet bidrar vi selv til kunnskap, og vi bygger videre på den kunnskapen vi allerede har. Læring skjer gjennom individets aktivitet.

Hva er konstruktivisme?

Konstruktivismen er både en læringsteori og kunnskapsteori som omhandler (Grøttjord, 2012):

“hvordan vi mennesker kommer fram til kunnskap om verden”.

Konstruktivisme som læringsteori omhandler:

“hvordan tenkning endres hos mennesker”.

Konstruktivisme er en tenkemåte som tematiserer tenkning og kunnskap som personlige oppfatninger og tenkemåter, og en samfunnsfilosofi hvor den sosiopolitiske verden bare er tilgjengelige når de har blitt kategoriserte som studieobjekter.

Konstruktivismen tar opp viktige og sentrale områder i forhold til hvordan mennesker tilegner seg ny kunnskap. Et viktig poeng i konstruktivismen er at kunnskap fører til ny kunnskap (Grøttjord, 2012). 

Konstruktivisme er en ontologisk tilnærming, som hevder at sosiale regler – delt forståelse av fenomen, normer og identitet – er skapt både fra praksis og sosial interaksjon; og konstituerer en sentral del av den internasjonale politikkens struktur (Wikipedia).


Konstruktivistisk kunnskapsteori

Konstruktivistisk kunnskapsteori handler om at ny kunnskap konstrueres i forhold til kunnskap vi allerede har. Det vil si at den kunnskapen som mennesket til enhver tid har må ligge til grunn for at mennesket skal kunne tilegne seg ny kunnskap (Grøttjord, 2012).

Kognitiv konstruktivisme

Det konstruktivistiske synet på kunnskap og læring bygger blant annet på den sveitsiske psykologen og filosofen Jean Piaget sin teori rundt barns tenkning og evne til læring.  Jean Piagets læringsteori blir ofte omtalt som kognitiv konstruktivisme, da han beskriver hva som skjer med våre kognitive strukturer under læring. Utvikling er en konstruktiv prosess som er avhengig av aktivitet. Individet utvikler seg og konstruerer sine kunnskaper i samhandling med omgivelsene – det vi lærer er ikke et objektivt bilde av omverdenen, men tolkes ved hjelp av vår eksisterende kunnskap og oppfatning.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.