agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 7 av 31 artikler om Forretningsmodell

Et mye brukt verktøy blant entreprenører og forretningsutviklere for å lage og analysere forretningsmodeller er Business Model Canvas.

Annonse

Hva er Business Model Canvas modellen?

Business Model Canvas er et rammeverk og verktøy for å dekomponere og forstå forretningsmodeller. Verktøyet er utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010) og bestående av 9 grunnkomponenter som henger nøye sammen og som sammen utgjør bedriftens forretningsmodell. Byggeklossene viser logisk hvordan et selskap har tenkt å tjene penger.

Osterwalder og Pigneur (2010) sammenligner sitt rammeverk for forretningsmodellen med et blankt lerret som kan fylles med ideer innenfor en gitt struktur. Modellen har blitt et av de mest anerkjente verden over for utvikling av forretningsmodeller. Rammeverket brukes av en rekke store selskaper, slik som GE, 3M, SAP, Ericsson, Oracle og NASA. I Norge har rammeverket også blitt populært, og anvendes av organisasjoner som Innovasjon Norge, SIVA og næringshager over hele landet.

9 grunnkomponenter

De 9 grunnkomponentene som inngår i Business Model Canvas modellen er:

1.  Verdiforslag (verditilbud)

 • Hvilke problemer løser virksomheten for kundene sine?
 • Hvilke kundebehov dekker verditilbudet?
 • Hvilke kundeverdier tilbyr verditilbudet kundene og hvordan tilfredsstiller disse kundeverdiene kundenes forventninger til verditilbudet?
 • Hvilke konkurransefordeler og -fortrinn gir disse kundeverdiene virksomheten?

 2.  Kunde segmenter

 • Hvem skaper virksomheten kundeverdiene for? Hvem er målgruppen?
 • Hvem er virsksomhetens viktigste kunder?

 3.  Kunde relasjoner

 • Hvilket forhold forventer kundene?
 • Hvilken relasjon ønsker virksomhetn å ha med kundene sine?

4. Partnere

 • Hvem er virsomhetens viktigste partnere/leverandører?
 • Hva kan partnere tilby virksomheten i forhold til andre partnere?
 • Hvilke konkurransefordeler gir disse partnerne virksomheten?

5. Aktiviteter

 • Hva må virksomheten gjøre for å levere de lovede kundeverdiene?
 • Hvilke kjerneaktiviteter er viktig for at virksomheten skal lykkes?
 • Hvilke aktiviteter må virksomheten utføre i de forskjellige kanalene?
 • Gir disse aktivitetene virksomheten økt konkurransekraft og -fortrinn?

 6.  Ressurser

 • Hvilke ressurser trenger virksomheten for å skape og levere verditilbudet?
 • Hvilke ressurser har virksomheten, hvilke mangler og kan disse ressursene gi virksomheten noen konkurransefortrinn?

 7. Distribusjonskanaler

 • Hvilke kanaler skal benyttes for å selge og distribuere verditilbudet?
 • Gir disse kanalene virksomheten noen konkurransefortrinn?

8. Kostnadsstruktur

 • Hva er de største kostnadene i verdiskapningen og salg- og distribusjonskanalene?
 • Hvilke ressurser eller aktiviteter er dyrest?
 • Gir virksomhetens konstradsstruktur virksomheten noen konkurransefortrinn?

 9. Inntektsmodell

 • Hva er kundene villige til å betale for?
 • Hvordan og hvor mye ønsker kundene å betale?
 • Gir inntektsmodellen virksomheten noen konkurransefortrinn?
Annonse

Samspillet mellom 9 komponenter utgjør forretningsmodellen

Sammenkoblingen av disse ni elementene er vist i figuren under som viser samspillet mellom elementene i forretningsmodellen.

forretningsmodell

Når vi skal sette opp en forretningsmodell anbefaler Osterwalder og Pigneur at vi bruker følgende matrise som viser disse 9 komponentene i modellen deres. Den høyre side av modellen er rettet mot de eksterne arbeidsbetingelene til virksomheten, mens den venstre side fokuserer på virksomhetens interne arbeidsbetingelser.

oswald-forretningsmodell

De 9 grunnkomponentene i Business Model Canvas kan forklares litt grundigere slik:

1. Kundesegment

Uten kunder kan ingen bedrift overleve. Bedriften eksisterer for å skape verdi for sine kunder, og med dette bakteppet tar rammeverket utgangspunkt i kundesegmentene en bedrift skal betjene.

Kundesegmentene definerer de forskjellige grupper folk eller organisasjoner et selskap søker å nå og betjene. For å bedre tilfredsstille kunder kan man gruppere dem inn i segmenter med felles behov, oppførsel eller andre egenskaper. Viktige spørsmål å stille er:

 • “For hvem skaper vi verdi?”
 • “Hvem er våre viktigste kunder?”
Annonse

2. Verdiforslag

I lys av kundesegmentene defineres hvilken verdi bedriften skal tilføre sine kunder, eller rettere sagt hvilke kundebehov de skal dekke eller hvilke kundeproblemer de skal løse.

Verdiforslaget beskriver hva man tilbyr av verdi til kunden gjennom produkter og tjenester. Et verdiforslag skaper verdi for et eller flere kundesegmenter gjennom en bestemt sammensetting av vare- og tjenestetilbud som oppfyller kundesegmentets behov. Viktige spørsmål å stille er:

 • “Hvilken verdi skal man levere til sine kunder?”
 • “Hvilket problem er det produktet eller tjenesten løser for kunden?”

3. (Distribusjons)kanaler

Selskapet må definere hvilke kanaler produktet eller tjenesten skal leveres til kundene gjennom. Viktige elementer i betraktningen er hvordan kunden
ønsker å bli nådd, hvordan kunden nås i dag og hvilke kanaler som er best forenelige med verdimålsetningene.

Kanaler angir hvilke ulike måter man kan oppnå kundekontakt gjennom, slik som i butikk, på web og mobil. Her beskriver man hvordan bedriften får kontakt med og kommuniserer med sine kundekontakter ved levering av verdiforslaget. Det er fornuftig å tenke gjennom om man skal bruke samme kanal eller ulike måter å nå kundene på i ulike faser av kjøpsprosessen (awareness, interest, desire, action/purchase, delivery, after sales).

Annonse


4. Kundeforhold/kunderelasjoner

Selskapet trenger et reflektert forhold til hvordan de skal etablere og vedlikeholde sine kundeforhold. Viktige ting å ta stilling til er hvordan bedriften skal skaffe sine kunder og hvilke aktiviteter som skal utføres for å bevare kundeforholdet for fremtiden.

Kunderelasjoner sier noe om hvilke type tilknytning virksomheten skal etablere til ulike kunder. Eksempler på dette er personlig assistanse, selvbetjening, kundeforum og møteplasser for å skape innhold og verdi sammen med kunden (ofte kalt “co-creation“).

5. Inntektsstrømmer (inntektsmodell)

Selskapet trenger en plan for prissetting og inntjening. Derfor må det ha en plan for hvor mye kunden skal betale for produktet/tjenesten, og ha et reflektert forhold til hvordan betalingen skal foregå og hva som driver inntektene.

Inntektsstrømmer angir hvordan man skal tjene penger på verdiforslaget. Vil man ha ulike inntjeningsmodeller for forskjellige kundesegmenter?

6. Nøkkelressurser

Nøkkelressurser er de viktigste ressursene som kreves for å få forretningsmodellen til å fungere. Disse kan være fysiske, finansielle, intellektuelle eller menneskelige, og kan eies eller leies av virksomheten, eller kjøpes fra nøkkelpartnere. 

7. Nøkkelaktiviteter

Selskapet trenger å utføre et sett med aktiviteter for å skape verdi og levere i henhold til sine verdimålsetninger. Hvilke aktiviteter selskapet skal gjøre
selv og hvilke de skal overlate til andre er viktige strategiske valg som får implikasjoner for forretningsmodellen.

Nøkkelaktiviteter er de viktigste aktivitetene som kreves for å få forretningsmodellen til å fungere. Aktiviteter kan sammenlignes med forretningsprosesser, og kan være ulike prosesser innen utvikling, produksjon, salg, leveranse, service og support. Viktige spørsmål å stille er  “hvilke nøkkelaktiviteter krever…”:

 • “… verdiforslaget?”
 • “… distribusjonskanalene?”
 • “… forholdet til kundene våre?”
 • “… inntektsstrømmene?”

8. Nøkkelpartnere

De fleste bedrifter vil være avhengige av strategiske partnere for å kunne utføre sin virksomhet. Viktige elementer å kartlegge er hvilke leverandører av varer og tjenester bedriften trenger og hvordan en varig relasjon alle parter et tjent med kan utvikles og opprettholdes.

Nøkkelpartnere er det totale nettverket av leverandører og partnere som får forretningsmodellen til å fungere. Her finnes noen viktig typer samarbeidsforhold man kan etablere med nøkkelpartnere:

 • Strategiske allianser mellom ikke-konkurrenter
 • “Co-opetition” (strategisk samarbeid mellom konkurrenter)
 • Joint ventures for å utvikle nye foretak
 • Forhold mellom kjøper og selger for å sikre tilgang på varer og tjenester

9. Kostnadsstruktur

I likhet med selskapets inntekter er også strukturen på kostnader en viktig del av forretningsmodellen. På samme måte som med inntektene kartlegges hvilke kostnader som påløper og hva som driver kostnadene.

Kostnadsstruktur beskriver utgiftene til bedriften. Hvilke nøkkelressurser koster oss mest? Hvilke aktiviteter koster oss mest?

YouTube videoen under gir visuell forklaring på denne mye brukte modellen for å lage en forretningsmodell:

Hvorfor er modellen blitt så populær?

Hovedgrunnen til at denne modellen er blitt så populær skyldes at modellen er utformet som et visuelt skjema som er lett å ta i bruk. Den omhandler alle sider ved virksomheteen og det er lett å se for seg de ulike aspektene av virksomheten. Dette ved at vi rett og slett plasserer de ulike aktivitetene i sine spesifikke bokser. Vi får dermed sagt mye om de ulike dimensjonene ved virksomheten med få ord, hvor vi går gjennom hele virksomheten på en enkel side uten å måtte bla gjennom et dokument med mye tekst. Det er et stort fortrinn.

Modellens enkelhet og oversiktlighet gjør at det også er enkelt og revidere og oppdatere modellen. Det er ikke lange dokumenter og omfattende revisjoner som skal til for å forandre noe. Det er bare å bytte ut noen stikkord, eller noen korte settinger så er modellen operativ og nye tanker implementert.

Videre gir modellens visuelle stil gode muligheter for idemyldring. Det er lettere å få aktivert hele laget når en har en oversiktlig modell fremfor seg, enn et større eller mindre dokument de ansatte først må sette seg inn i. Når en i tillegg ser hvor enkelt det er å forandre innholdet i de ulike boksene vil det motivere engasjement.

Kilder:

 • Business Model Generation, 2010 – Alexander Osterwalder og Yves Pigneur
 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/266642/725166_FULLTEXT01.pdf
 • https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsmodell

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Mulige forretningsmodellerForretningsmodellens grunnelementer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmodell
 • Verdiskapningprinsipper i økonomien
 • Forretningsmodellenes historiske utvikling
 • Forretningsmodell trender
 • Kjedesamarbeid
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjoner
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodell som inntektsmodell
 • Abonnement som forretningsmodell
 • Markedsplass, transaksjon og provisjon som inntekts- og forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Agent med agentur
 • Patent
 • Digital plattform
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Delingsøkonomi
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Annonsesalg som inntektsmodell
 • Freemium som forretningsmodell
 • Nettverksmarkedsføring (MLM)
 • Økologi – fremtidens konkurransefortrinn
 • Økosystem som forretningsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • Åpne forretningsmodeller