Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring

Argyris/Schön sier at det finnes 3 nivåer for læring: enkelkretslæring (enkeltsløyfet), dobbelkretslæring (dobbeltsløyfet) og deuterolæring

Hukommelse

Hukommelse er evnen til å lagre, beholde og hente frem informasjon (stimuli) vi har tolket for senere bruk. Vi har flere hukommelser.

Leseteknikker

Leseteknikker er forskjellige metoder å lese på som gjør at en får en bedre forståelse og beste oversikt over innholdet en leser.

Notatteknikk

Notatteknikk er alle studieteknikker som prøver å hjelpe deg:å lære gjennom å skrive ned egne notater med egne ord på en lærerik måte.

Instrumentell betinging (operant betinging)

Instrumentell betinging, også kalt operant betinging, eller "læring ved prøving og feiling". Her påvirkes atferden etter konsekvensene.

Klassisk betinging

Klassisk betinging er en av de grunnleggende metoder for læring. Prinsippet om klassisk betinging kommer fra Ivan Pavlov. En russisk fysiolog

Habituering og sensitivering

Den antatt enkleste formene for læring er habituering og sensitivering. Prosessene er kun koblet til en og en stimulus om gangen.

Kognitivisme (kognitiv læringsteori)

Kognitiv læringsteori tar utgangspunkt i at læring er situasjonsbestemt og at den skjer inne i hodet til individet.

Behaviorisme

I behaviorismen er vi opptatt av å studere observerbar atferd og de miljømessige faktorene som påvirker den.

Læringsteorier

Læringsteorier er rammeverk som forklarer hvordan mennesker tilegner seg, bearbeider og beholder kunnskap.

Sosial læringsteori

Mens psykoanalysen mener at vi styres av våre indre drivkrefter, mener sosial læringsteori at det er omgivelsene som styrer vår atferd.

Innsiktlæring (kognitiv læring)

Innsiktlæring går i psykologien under navnet kognitiv læring og kompleks læring. Dvs. læring som krever tankevirksomhet.

Vaner

En vane eller uvane er en automatisk oppførselsrutine som gjentas regelmessig, uten at vi tenker over det. Vanene er lærte.

Aktiv læring (lesing)

Forståelse er grunnlaget for læring, men er i seg selv ikke nok. Du må lese aktivt og anstrenge hjernen mens du leser for å huske det.

Ta kunnskapen ASAP i bruk

Den beste måten å lære og huske nye ting på, er å gjøre bruk av kunnskapen så raskt som mulig.

Kosthold og læring

Hold et variert kosthold for å optimalisere læringen. Hjernen trenger både proteiner, karbohydrater og fettstoffer for å fungere optimalt.

Den speilvendte Janteloven

Ønsker du å lære noe nytt, få folk til å høre på deg, prestere bedre enn gjennomsnittet eller bli en "vinnertype" må du starte med å ha troen på deg selv.

Bruk av musikk og lyd i læring

Musikk påvirker alle prosesser i hjernen og kan aktivere deler av hjernen det er vanskelig å aktivere i stillhet.

Modell for personlig læring

Forutsetningen for å kunne lære noe i deres modell er at den enkelte er villig til å delta i en læringsprosess.

Læringsprosessen

All læring skjer som en læringsprosess som kan deles opp i fire faser: Perspepsjon, læring, lagring og gjenfinning

Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser

Etter at du har studert en stund, vil du ofte merke at innlæringshastigheten avtar kraftig. Du har da kommet til et såkalt læreplatå.

Digital kompetanse

Digitale ferdigheter er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge. I EU som en av åtte kompetanser for livslang læring

Overlæring og repetisjon

Skal du huske den nye kunnskapen over tid, må du heve kunnskapsnivå over reproduksjonsterskelen.

Glemsel

Glemsel er motstykket til hukommelse og er noe vi alle blir utsatt for.

Brain mapping – tankekart

"Brain mapping" eller "tankekart" som det heter på norsk, er en av de mest effektive teknikkene du kan benytte for å huske viktig informasjon.

Sosial-kognitiv læring (observasjonslæring)

Sosial-kognitiv læring er læring gjennom å observere konsekvensene av andres handlinger.

Kognitiv læring : Barn vs. voksne – hvem lærer raskest?

Du lærer så lenge du lever og du lærer faktisk enkelte tanke ferdigheter bedre når du er eldre enn i tenårene.

Kognitive læringsprinsipper og råd

I denne artikkelen gir jeg en kort gjennomgang av de viktigste prinsippene, reglene og rådene for best mulig kognitiv læring.

Erfaringslæring (“Learning by Doing”)

Erfaringslæring, eller "Learning by Doing", er forståelsen av at vi lærer fra opplevelser og erfaringer på samme måte som vi lærer gjennom å lese bøker e.l.

Pedagogiske læringsprinsipper

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på de klassiske pedagogiske læringsprinsippene som er benyttet i norske skoler siden 1960-tallet

Læring

Prosessen hvor mennesker tilegner seg kunnskap, erfaring, vaner, reaksjoner og konsekvenser fra sanseinntrykk som de anvender i fremtidige situasjoner

Selektivt minne

Vi husker kun det vi selv ønsker å huske og glemmer resten

Bevisst og ubevisst læring og hukommelse

Læringen skjer såvel bevisst som ubevisst. Forskere som har studert fenomenet mener at 75% av all vår læring er såkalt "ubevisst læring".

Kunnskapstyper

Siden kunnskapbegrepet er en flerdimensjonal variabel kan begrepet ha mange ulike meninger. For eksempel er det vanlig å skille mellom følgende kunnskaptyper:

Uformell og formell kunnskap

Formell (explicit) og uformell (tacit) kunnskap, hvor den eksplisitt kunnskapen har større verdi enn taus kunnskap