Prøv Norges rimeligste domene & webhotell tilbyder

Registrer et. no domene = kr. 99/år
Webhotell (nettsider + e-post) = kr. 99/år

Hvordan kan vi skape innovasjon gjennom å gi medarbeiderne et incitament?

agenturer.no

Et av grunnprinsippene for valg av belønningssystem er:

“Folk oppfører (presterer) slik du belønner dem”

I dette ligger en erkjennelse at handlinger ikke oppstår av seg selv eller av ideologiske grunner. De skjer fordi vi forventer at de skal gi oss et positivt resultat i forhold til problemet beslutningen og handlingen skulle utføre. 

Ønsker vi å skape en innovativ virksomhet må vi derfor motiveres medarbeiderne til å bli mer innovative gjennom å gi dem incitamenter som stimulerer dem til å aktivt prøve å bli mer innovativ i sin tenking, holdninger, beslutninger og handlinger. 

Hva er et incitament?

Med incitament mener vi:

de stimuli eller drivkreftene som får oss motivert til å handle på en bestemt måte.

Dette kan visualiseres slik:

incitament-prestasjon

En litt mer grundig definisjon av incentiv begrepet finner vi i Hoff (2009:428) sin definisjon:

”Incentiver innebærer at en person eller en gruppe personer mottar en belønning som resultat av vedkommendes aktiviteter eller beslutninger. Belønningene påvirkes direkte av det den enkelte gjør, og adferden påvirkes av belønningene”

Incentivene er med andre ord ulike former for belønninger medarbeiderne får hvis de utfører en bestemt atferd. Disse incentivene kan være:

  1. Individuelle incentivordninger
  2. Gruppebaserte incentivordninger

Det mest effektive er normalt å kombinere begge incentivtypene. 

Annonse:

Incitament typer

Incitamentene kan være av svart forskjellig karakter. Det kan være penger, men det kan også være mye annet. Vi skiller vanligvis mellom fire prinsipielt forskjellige incitamenttyper:

For å stimulere til innovativ atferd bør vi lage et belønningssystem som inkluderer alle incitamenttypene, bortsett fra tvang. Dette fordi alle incentivtypene har sine fordeler og ulemper det er viktig å utnytte og unngå for å få full effekt av belønningssystemet. 

Internaliserte incitamenter

Med internaliserte incitament menes:

“Handlinger vi utfører fordi vi føler at prestasjonen i seg selv er belønning nok”

De internaliserte incitamentene skaper en indre motivasjon og som gjør seg synlig gjennom:

  • Handlinger vi utfører fordi prestasjonen er belønning nok (en grunder drives ikke primært av penger, men av et ønske om å lykkes med sin ide. Å lykkes med ideen anses som en belønning stor nok til å ofre omtrent alt for å gjøre denne jobben)
  • En plikt og lojalitetsfølelse (f.eks. til arbeidsplassen eller prosjektet)
  • Handlinger vi gjør fordi vi mener det er moralsk riktig (f.eks. å ikke stjele eller skade naturen unødvendig)
  • Handlinger vi utfører fordi de er i tråd med vår ideologiske overbevisning (tro og verdigrunnlag) og holdninger.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Annonse: