Domene og webhotell fra OnNet.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 3 av 11 artikler om Personlighet

Hva er en trekkteori?

Motpolen til typeteoriene er trekkteoriene tar sikte på å studere de ulike personlighetstrekkene som hvert enkelt mennesket har, for å komme frem til en omtrentlig beskrivelse av personligheten til en person.

En trekkteori kan defineres som:

“Personlighetteorier som ser på personligheten vår som summen av våre dominerende personlighetstrekk”

Trekkteoriene prøver ikke å konstruere personlighetstyper, slik som typeteoriene gjør. Utviklerne av trekkteoriene mente at en slik stereotypisering gir et altfor unyansert bilde av virkeligheten. Mennesket lar seg ikke plasseres i noen “standardkategori” mente de. Til det er vi altfor forskjellige.

Trekkteoretikerne ser det som sin oppgave å komme frem til et håndterlig antall personlighetstrekk, som kan fange opp de viktigste variasjonene i vedkommendes personlighet. For å sirkle inn de mest meningsfulle trekk-kategorier bruker disse teoretikerne ofte personlighettester og det som innen statistikken kalles faktoranalyse.

Personlighettestene sitt formål er å kvantifisere fenomenet personlighet gjennom å prøve å kartlegge individets fremtredende personlighetstrekk. Men hva er så et personlighetstrekk?

Personlighetstrekk

Sætrang og Blindheim (1991) definerer personlighetstrekk som:

Særskilte og relativt varige egenskaper, som gjør en person forskjellig fra andre personer.

Personlighetstrekk kan defineres som relativt stabile egenskaper vi har og som til sammen danner vår identitet og skiller oss fra andre. Eksempler på personlighetstrekk er grad av utadvendt, om vi er aktiv eller passiv og om vi handler rasjonelt eller emosjonelt på sanseinntrykk.

Personlighetstrekkene beskriver ikke atferd i seg selv, men de kan predikere atferd med å fortelle oss om våre preferanser og naturlige anlegg for visse måter å reagere og handle på. Ved å lage en liste over hvilke egenskaper som kjennetegner en bestemt person kan vi danne oss et bilde av denne personens personlighet og plassere denne personen i en personlighetgruppe sammen med andre personer som har akkurat den samme kombinasjonen av personlighetstrekk.

Trekketeoriene tar utgangspunkt i at det finnes en rekke forskjellige dimensjoner og skalaer. For å komme frem til en god beskrivelse av en persons personlighet, må vi i følge trekkteoriene undersøke hvordan vedkommende scorer på et stort antall skalaer.

F.eks. kan man undersøke i hvor stor grad vedkommende er:

 • Innadvendt/utadvendt
 • Emosjonell/rasjonell
 • Aktiv/passiv
 • Fordomsfull/fordomsfri
 • Optimist/pessimist
 • Sosial/usosial
 • Objektiv/subjektiv

Problemet med trekkteoriene er at mange av personlighetvariablene vi prøver å måle kan være situasjonsbestemt. For eksempel vil ekstroverte personer være disponert for å være sosiale og ofte pratsomme, spesielt ved uformelle sammenkomster som festlige lag. Men det er ikke sikkert at de er like utadvente og sosiale i formelle lag, f.eks. i møter på jobben eller i et kundemøte hvor de ikke føler at de er på “hjemmebane”. Her kan de kanskje oppleves som like tilbakeholdne som andre.

Personlighetstrekk kan også endre seg etter hvert som vi utvikler oss, men forskningen har vist at noen trekk er mer stabile enn andre. Et eksempel på et stabilt trekk er hvor åpne eller lukket vi er i sosiale situasjoner.

Femfaktorsmodellen

Det har vært et stridsspørsmål blant forskere i lang tid hvor mange trekk som er nødvendige for å beskrive menneskets personlighet. Med fremveksten av femfaktormodellen fikk vi et svar mange har slutter opp om.

Femfaktormodellen sitt budskap er at menneskets personlighet kan beskrives gjennom
fem overordnede trekk og en rekke mer spesifikke trekk eller fasetter under hver av de fem overordnede. Et eksempel på slike overordnede trekk eller personlighetsfaktorer er vår grad av samvittighetsfullhet, vår grad av selvdisiplin er et eksempel på et mer spesifikt trekk knyttet til samvittighetsfullhet.

The Big Five, på norsk ofte kalt femfaktorsmodellen er idag den mest brukte personlighetsteorien. Den oppsummerer et menneske sin personlighet ved hjelp av fem grunnlegende personlighetstrekk:

 • Utadventhet: om man er sosial og direkte eller tilbaketrukket og forsiktig
 • Varme: om man har omsorg og empati for andre eller er mer opptatt av egne behov
 • Kontroll: om man er ryddig og pålitelig eller kreativ og kaotisk
 • Temperament: om man er rolig eller nervøs og hissig
 • Åpenhet: om man er åpen og nysgjerrig eller foretrekker forutsigbarhet

Selv om trekkteoretikere har ulike meninger om hvilke og hvor mange personlighetstrekk vi har, så har de bidratt til at vi vet mer om hvordan vi kan måle og klassifisere personlighet. Personlighettester som blir brukt i jobbintervjuer tar for eksempel ofte utgangspunkt i personlighetstrekk. Trekkteoretikere har også bidratt til at vi til en viss grad kan forutse atferd ut i fra et individs personlighet.

Kritikk mot trekkteoriene

Trekkteori kan altså fortelle mye om personligheten vår, men ikke alt. Følgende kritikk har vært reist mot slike teorier:

 1. Du kan være sint overfor noen, men rolig og åpen overfor andre. Hvilket trekk i forhold til aggresjon har du da?
 2. Det kan også være forskjell på hvilke trekk andre mener du har og hvilke trekk du selv mener du har.
 3. Vi tilpasser oss hele tiden den situasjonen vi er i (noe vi lærer gjennom sosialiseringsprosessen). Bare tenk på hvordan du framstår i følgende situasjoner: Du møter foreldrene til kjæresten første gang, kommer først dag på ny skole eller er i jobbintervju.
Du leser nå artikkelserien: Personlighet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Personlighet og typeteorierPersonlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlighet
 • Personlighet og typeteorier
 • Personlighet og trekkteorier
 • Personlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse)
 • Personlighet basert på sosial læringsteori
 • Selvbilde og selvtillit (fenomenologi)
 • Interaksjonistiske syn på personlighet
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • Cattell 16PF (Personality Factors)
 • De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet
 • Personlighet og ledelse
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.