Domene og webhotell fra OnNet.no

 

I 1850 var Norge fremdeles et førindustrielt samfunn, med 3/4 av befolkningen knyttet til fiske og landbruk. Det hadde vært lite utvikling i Norge de siste 150 årene, og det var få som trodde at Norge ville gjennomgå den forandringen som foregikk de neste 50 årene (Wikipedia).

Fra ca. 1850 startet en endrings- og moderniseringsprosess i Norge som omskapte hele det gamle bondesamfunnet. Det skjedde forandringer både på det materielle og det ideologiske plan.

Jordbruket

Befolkningsveksten i Norge fra 1800-tallet førte til overskudd på arbeidskraft i bygdene, økning av antall husmenn og jordmangel. De fleste som jobbet innen landbruk levde ikke bare av jorda, men drev fiske og tømmerhogst i tillegg. Arbeidet var tungt og det var få hjelpemidler og i onnearbeidet måtte også barn gjøre en innsats. Fra 1850 økte befolkningen sterk og det ble utviklet nye næringer i byene, noe som tvang frem forandringer (Wikipedia).

Jordbruket gikk igjennom en dramatisk endring siste halvdel av 1800-tallet på grunn av den stadig økende kornimporten. Spesielt ble forholdene vanskelig for de norske kornbøndene i 1880 – årene, da den amerikanske hveten kom for fullt på det norske markedet.

Når jordbruket ikke lenger var konkurransedyktig i produksjon av korn, svarte de på  konkurransen ved å foreta en omfattende omlegning fra åkerbruk til fedrift. Omleggingen var særlig omfattende i perioden 1880 – 1900. Frem til omkring 1865 hadde jordbruksbefolkningen vist en økende tendens. Fra dette tidspunktet, og parallelt med den store omlegningen til fedrift, synker jordbruksbefolkningen, mens produktiviteten jevnt stiger.

Omleggingen til melk- og kjøttproduksjon krevde at de enkelte gårdenes innsats ble samordnet på en ny måte, da dette var ferskvarer med kort levetid. Det ble derfor gjennomført en storstilt utbygning av lokale meierier fra og med 1880 – årene.

En kompetent verkstedsindustri

I 1842 ble også det engelske forbudet mot eksport av maskiner opphevet. England ble nå «The Workshop of the world», og det ble mulig for Norge å ta del i den industrielle revolusjonen som hadde funnet sted i England, ved å importere det produksjonsutstyret vi trengte.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.