Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 13 av 26 artikler om Ledelse

    Denne artikkelen er del 21 av 34 artikler om Organisasjonstruktur

Linjeledelse er det laveste ledernivået i en organisasjon. En leder på dette nivået kalles en linjeleder eller førstelinje leder, og rapporterer til en mellomleder som igjen rapporterer til en toppleder (se illustrasjonen under). 

Linjelederen er et grensesnitt mellom organisasjonen og arbeidsstokkens frontlinje. Dette er ledere som er direkte involverte i produksjon, leveranse og salg av virksomhetens produkter og/eller tjenester. Slike linjeledere kalles også for teamleder, gruppeleder, seksjonsleder, forperson (formann/forkvinne) eller oppsynsperson (oppsynsmann/oppsynskvinne).

Mens toppledelsen er generalister som kan litt om alt er linjelederne spesialistene som har ansvaret for en liten del av virksomheten eller en bestemt oppgave/funksjon. Begrepet linjeleder kommer fra tiden hvor vi hadde store fabrikker med samlebånd produksjon. Et samlebånd består av mange forskjellige oppgaver som må utføres i en bestemt rekkefølge for å lage noe. Hver linjeleder hadde her ansvaret for hver sin funksjon (linje) i dette samlebåndet. 

Linjelederens oppgave er å sørge for at medarbeiderne de har ansvaret for:

 • vet hva som forventes av dem og hvordan de skal gjøre jobben på en korrekt måte.
 • følger virksomhetens strategi, regler og forskrifter når de utfører det arbeidet de er ansatt til å utføre. 
 • oppnår det resultatet som forventes av arbeidet deres.
 • når målene sine innen avtalt tid og kvalitet med bruk av avtalte ressurser.
 • har den opplæringen og kompetansen de trenger for å kunne utføre sitt arbeid.
 • har et motiverende og effektivt arbeidsmiljø.

Linjelederen har en sentral rolle i all ledelse, da det er linjelederne som har den direkte kontakten med dem som utfører oppgavene på “gulvet”. Det er dem som må omsette mellomledernes instrukser og retningslinjer til konkrete målrettede handlinger, og de har en enorm stor påvirkningskraft på medarbeiderne under seg gjennom sin lederatferd. Måten linjelederen utfører sin lederrolle på har en stor innflytelse på hvor engasjerte, motiverte og lojale medarbeiderne de leder er.

Linjelederens nøkkelrolle utfordres imidlertid av en rekke utviklingstrekk i moderne organisasjoner. I matriseorganisasjoner må f.eks. medarbeiderne forholder seg til to eller flere mellomledere istedenfor én mellomleder. Noe som skaper uklare ansvar og myndighetsforhold. Selvstyrte team, skiftende konstellasjoner av medarbeidere som jobber på kortsiktige prosjekter, fleksible interne strukturer, «flate» organisasjoner, flytende organisatoriske grenser og ulike tilknytningsformer er andre forhold som kompliserer, påvirker og styrer jobben til en linjeleder.

Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MellomlederTop-down vs Bottom- up Ledelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i en organisasjon og hvordan løse dem?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil
 • Du leser nå artikkelserien: Organisasjonstruktur

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MellomlederSum (gruppestrukturer) = organisasjonsstrukturen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Organisasjonsstruktur og organisasjonsdesign
 • Hvorfor trenger vi en organisasjonsstruktur?
 • Hvordan fordele arbeidet i organisasjonen?
 • Hva avgjør valg av organisasjonstruktur?
 • Strukturelle problemer i organisasjonen
 • Formelle krav til ledelsen av organisasjonstrukturen
 • Organisasjonskart
 • Valg av organisasjonsstruktur og organisasjonsdesign
 • Mintzberg`s 5 sektors logo – strukturelle konfigurasjoner
 • Konsern – morselskap og datterselskap
 • Organisasjonsformer og organisasjonsprinsipper
 • Tradisjonell organisering
 • Linjeorganisering
 • Linje- og stab organisasjon
 • Funksjonsprinsippet
 • Divisjonsorganisasjon (struktur)
 • Matriseorganisasjon
 • Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Sum (gruppestrukturer) = organisasjonsstrukturen
 • Team og grupper
 • Organisering av grupper og team
 • Gruppedynamikk
 • Rollefordeling (Stillinger) i organisasjonen
 • Krav-kontroll-støtte modellen
 • Vertikal og horisontal samordning
 • Arbeidsflyt
 • Strukturell formalisering
 • Konfigurasjon og infrastruktur – intra-bedriftsnettverk
 • Virtuell organisasjon
 • Bedriftsnettverk (organisasjonsnettverk)
 • Anbefalt organisasjonsstruktur for virtuelle organisasjoner og team