Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

kompetanseformer
Professor Linda Lai, Handelshøyskolen BI (2012)

Læring går ut på:

“å tilegne seg nye kunnskaper og forbedre sin samlede kompetanse”.

Av den grunn er det viktig å vite hva kompetanse er, slik at det er mulig å utvikle et læringsprogram for hvordan denne kompetansen skal utvikles, spres og vedlikeholdes.

Hva er kompetanse?

I 1959 definerte motivasjonspsykologen White kompetanse som:

“individers kapasitet til å mestre krav de stilles overfor av omgivelsene”.

Han skilte i sin bok mellom kunnskaper, ferdigheter og evner. Til sammen utgjør kunnskapene, ferdighetene og evnene en persons eller en organisasjons kompetanse, var hans teori. Vi kan dermed sette opp følgende formel for å beregne kompetansen til noen, enten en person eller organisasjon:

KOMPETANSE = KUNNSKAPER + FERDIGHETER + EVNER

Nøkkelbegrepene i kompetansebegrepet kan defineres slik:

  • Kunnskap – handler om å vite. Dvs. ulike former for informasjon som er organisert hos individet
  • Ferdigheter – handler om å kunne gjøre noe. Dvs. kapasiteter som gjør at en person handler på bestemte måter i bestemte situasjoner.
  • Evner – handler om personlige egenskaper og talenter. Dvs. medfødte eller potensielle kapasiteter til å utvikle ferdigheter eller kunnskaper

Kunnskap skapes av kjennskap til og lærdom om noe, mens ferdighetene dannes av lærdom og erfaringer. Enkelte teoretikere mener også at holdninger bør inngå som en del av kompetansebegrepet. Kunnskaper er ikke nok, men må kombineres med (evne og) vilje til å gjøre en god jobb, sier de. Vi må derfor se en persons person i forhold til holdninger som f.eks.:

  • Mestringstro
  • Indre motivasjon
  • Brukerorientering
  • Samarbeidsvilje

Vi skal ikke ta opp diskusjonen her, bare forklare hvorfor noen modeller opererer med tre kompetanse variabler mens andre har fire. Lai (1997) definerer kompetanse som:

”å besitte nødvendige kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger for å mestre oppgaver og nå mål”


Kompetanse = Potensial

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss