Belønningssystemet og incitamenter som styringsverktøy

Generelt kan man si at mennesker i en virksomhet vil oppføre seg slik virksomheten, bevisst eller ubevisst, belønner. Belønningssystemt er dermed et kritisk viktig styringsverktøy for enhver leder.

Sosialiseringsprosessen som styringsverktøy

Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

Budsjettkontroll som styringsverktøy

Med budsjettkontroll menes en sammenligning av de budsjetterte resultatene med de oppnådde!

Tradisjonelle avviksanalyser

For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategiene og planene kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.

Business Inteligence som styringsverktøy

Business Intellignce er et elektronisk overvåking- og etterretningssystem for å opprettholde en stabil tilstand, preget av harmoni tilstand i alle delene av systemet til virksomheten.

Regelmessige situasjonsanalyser

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. For å treffe viktige beslutninger trenger vi derfor en situasjonsanalyse som reduserer usikkerheten i beslutningssituasjonen.

Møte og forhandling

Horisontal samordning oppnås gjennom møter, arbeidsgrupper, utvalg og samtaler, og er en av de sterkeste styringsverktøyene en leder har.

Planstyring

Planstyring vil si å styre og kontrollere virksomheten ved hjelp av virksomhetens planer. Disse planene strekker seg over tre tidsperspektiv.

Styrings- og kontrollnivåer

Generelt kan alle virksomheter deles opp i tre styringsnivåer: - Organisasjonsnivå, avdelings- og gruppenivå og individuelt nivå.

Branninstruks

Alle virksomheter er pålagt å ha en branninstruks som alle medarbeiderne er blitt gjort kjent med.

Arbeidsforholdet

Norsk lovgivning setter en del krav til formelle dokumenter som må foreligge mellom virksomheten og dens medarbeidere.

Mobilregler

Virksomheten bør ha en klar strategi for bruken av mobiltelefon i jobben, som støttes av et reglement som forteller hvordan mobiltelefonen skal brukes i jobben

E-postregler

For å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie eller at ansatte bruker virksomhetens datautstyr til uønskede handlinger bør alle virksomheter utvikle klare e-postregler for alle sine medarbeidere

Antikorrupsjon regler

Involvering i korrupsjon eller mistanke om korrupsjon kan føre til alvorlige konsekvenser, som straffeansvar og omdømmetap for både organisasjonen og involverte personer

Visjon som styringsverktøy

Ingenting gir en person en så sterk ledesnor som en visjon, et mål og en strategi å arbeide etter – en sannhet som har vært forkynt i årtusener.

HMS og intern kontroll som styringssystem

Målet er å sikre lovet prosesskvalitet slik at man er garantert at kundene alltid får et kvalitetsprodukt som oppfyller definerte kvalitetskrav

Reglement for bruken av sosiale medier

En gjennomgang av hvilket reglement virksomheten bør utvikle for bruk av sosiale medier for å unngå problemer på arbeidsplassen.

Prosesstyring

En gjennomgang av begrepet prosesstyring og hvilke teorier og modeller du kan benytte deg av for å oppnå en god prosesstyring.

Verdi og verdier

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: "Alt det som er verdifullt for menneske".

Eventyr

De eldste eventyrene er folke historiene som opprinnelig ble overlevert muntlig gjennom generasjoner fra en person til neste.

Myte

Hva er en myte og hvilken funksjon har myter i kommunikasjon, markedsføring og ledelse? Vi går her igjennom disse spørsmålene.

Subkultur

En begrenset kulturell gruppe som lever sammen som et identifiserbart segment innenfor et større og mer komplekst samfunn

Artefakter og symboler

Artefakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artefaktene er kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturelementene

Tillit – den viktigste enkeltverdien

Tre ting er nødvendig for å styre en stat: våpen, mat og tillit. Av disse er tilliten det viktigste og det man sist må miste.

Kulturuttrykk

Med kulturuttrykk menes: ”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulturen"

Bedriftskultur og verdigrunnlag som styringsverktøy

Hvordan benytte bedriftskulturen og virksomhetens verdigrunnlag som styringsverktøy i organisasjon og ledelse?

Styring og kontroll av virksomheten

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

Arbeidsreglement

Arbeidsreglementet gis arbeidstakeren som et vedlegg og innholder alle regler og retningslinjer som gjelder for de ansatte i virksomheten.

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Sosiale og moralske normer

På hvilken måte påvirker våre normer vår atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.

Verditolkning : – Hvordan forstå og tolke verdiene?

Det er den enkeltes individuelle verdier som bestemmer organisasjonens moral og etikk. Disse individuelle verdiene trenger ikke nødvendigvis å ha noen sammenheng med de verdiene som er formulert i det offisielle verdigrunnlaget.

Ritualer og seremonier

Hvilken funksjon har ritualer og seremonier i en organisasjon og for en leder?

Verdityper – Hvilke verdityper finnes?

Begrepet verdi er en flerdimensjonal variabel som omfatter en lang rekke ulike typer og former for verdier. Her finner du en grovsortering.

Mellommenneskelig kommunikasjon som styringsverktøy

Styringgjennom direkte ordre, møter, samtaler, rådgivning, rettledning, opplæring, trening er utvilsomt det mest effektive styringsverktøyet

Balansert målstyring som styringsverktøy

Balansert målstyring er et styringsverktøy som bryter ned virksomhetens visjon og strategier ned til målbare resultatmål for hver enkelt enhet, prosess, oppgave og individ i organisasjonen.

Organisasjonskultur ( bedriftskultur )

De mønstrene av meninger, verdier, normer, roller, skikker o.l. som forteller medlemmene hvem de er, og hvordan de gjør saker og ting.

Uniform og kleskode

Klær skaper folk og viser hvem du er, hva du står for og om du er en man kan stole på. Men klær kan også skape avstand mellom partene.

Styringsformer

I litteraturen er det vanlige å skille mellom tre former for styring og kontroll: regel-, mål- og verdistyring.

Nettverksbygging

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.

Målstyring (MBO = Managment By Objectives)

Tanken bak MBO er at det skal ikke være nødvendig å tilpasse mennesker og oppgaver til forehåndsbestemte firkanter. Oppgavene skal diktere menneskene, deres plassering på kartet, deres funksjon så vel som forholde til andre på kartet.

Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Metafor

Hvilken funksjon har metaforer, humor og lek i en organisasjon og for en leder?

Symboler i markedsføring og ledelse

Et symbol er noe som representerer noe mer enn seg selv og som viser dette på en konkret måte i form av et ytre tegn

Corporate Governance (eierstyring)

Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese.

Strukturstyring

Struktur, instrukser, regler og manualer ko med de klassiske ledelseteoriene og har vært brukt styringsverktøy i snart 100 år.

Betingelsesteori (hva påvirker valg av styringssystem)

En teori som argumenterer for at det ikke finnes et universell system for styring og kontroll som passer for alle organisasjoner i alle situasjoner.

Regelstyring

Regelstyring er en forlengelse av strukturstyring og går ut på å styre ved hjelp av regler, instrukser, retningslinjer, prosedyrer, rutiner og manualer.

Styringssystem

Når vi skal velge styring- og kontrollsystem for virksomheten må vi tenke helhetlig og huske at her gjelder regelen: ”Målet helliggjør middelet”

Mål- og resultatstyring

En gjennomgang av hva mål- og resultatstyring er og en planleggingmodell for gjennomføringen.

Styringshjulet og styringsoppgaver

Ved å inkludere de 4 grunnleggende styringsoppgavene som finnes i enhver virksomhet sitt styringshjul får vi en oversikt over hva styring- og kontrollprosessen faktisk går ut på:

Verdistandard

De tre mest grunnleggende verdier i menneskers liv er i følge forskere innen verdibasert ledelse egenverdet, fornuften og formålet.

Historiefortelling

Hvorfor spiller historiefortellinger en viktig rolle i alle moderne organisasjoner, i ledelse og markedsføring?

System for balansert målstyring

På denne sidn finner du en modell som viser hvordan du kan gå frem for å utvikle et system for balansert målstyring.

Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?

Virkemidler for å styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).

Identitetskapene symboler

Med identitetskapene symboler menes symboler som gir virksomheten en identitet utad og en følelse av fellesskap og tilhørighet innad gjennom å signalisere hvem vi er og hva vi står for

Organisasjonen som teater

Hvorfor er det hensiktsmessig å se på organisasjonen som et teater? I denne artikkelen finner du svarene.

Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?

De valgte verdiene skal være betydningsfulle for flest mulig, dette medfører at de derfor kan være uspesifikke eller vage.

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Principal–agent-teori

Principal–agent-teori prøver å identifisere og forklare problemer som kan oppstå mellom to, eller flere parter, når det skal gjøres en transaksjon dem imellom.