Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

For å sikre at alle ansatte får en grundig opplæring i hvordan de skal utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte, bør opplæringen starte med at det utvikles en læreplan, også kalt opplæringsplan for stillingen. En plan som forteller:

 • Hva som er målet med opplæringen
 • Hvilke kunnskaper og ferdigheter som skal læres bort
 • Hvordan, når og hvor opplæringen skal skje
 • Omfanget av opplæringen
 • Hvem som har ansvaret for opplæringen
 • Hvordan kompetanseoverføringen skal testes og måles

Læreplan / opplæringsplan

Når vi snakker om en læreplan så mener vi:

“Et dokument som viser hvilken kompetanse og ferdigheter den enkelte stilling og/eller funksjon i virksomheten krever, med klare læremål som forteller hvilken kompetanse- og/eller ferdigheter som skal overføres i grunn-, spesial- og videreopplæringen”.

Når vi operasjonaliserer denne læreplanen til konkrete del-mål og aktiviteter for hvordan en nyansatt eller eksisterende medarbeider skal gjennomføre denne læreplanen i praksis kaller vi dette for en opplæringsplan.

Læreplan

Vi kan dermed definere en opplæringsplan som:

“En operasjonalisering av læreplanen som viser hvordan grunn-, spesial- og videreopplæringen skal legges opp, med klare del-mål og aktiviteter i hvert steg av opplæringen, og en angivelse av når, hvor og hvordan denne opplæringen skal skje”

Opplæringsplanen skal med andre ord vise hvilken:

 1. Kompetanse
 2. Ferdigheter

… som skal overføres til medarbeideren gjennom opplæringsprogrammet.

Læreplanen eller opplæringsplanen om du vil, består av tre hovedkomponenter som er knyttet sammen til en helhet i læreplanen:

 • Læremål (opplæringsmål) – hvilke mål skal opplæringen nå?
 • Lærestrategi (opplæringstrategi) – hvordan skal vi nå disse læremålene?
 • Læreprogram (opplæringsprogram) – hvilke formelle og uformelle tiltak vi skal gjennomføre som en del av grunn-, spesial- og videreopplæringen.

Læremål (opplæringsmål)

Med læremål menes:

“En angivelse av hvilke konkrete mål for opplæringen som skal nås gjennom opplæringen”.

Et eksempel på læremål kan være at “den ansatte skal lære hvilken verdistandard virksomheten har, hvilke verdier som inngår i verdistandarden og hvilke normer som skal følges når verdiene skal oversettes i konkrete handlinger”.

Læremålene kan i utgangspunktet være hva som helst så lenge de oppfyller de generelle kravene S.M.A.R.T modellen setter til et mål. Siden enhver virksomhet og stilling er unik må læremålene alltid tilpasses den enkelte virksomhet og stillingen som skal fylles. Det finnes ingen “mal” for hvilke mål opplæringen skal nå eller hvordan denne opplæringen skal skje.

Læremål

Lærestrategi (opplæringstrategi)

Mens læremålet forteller hva som skal læres forteller lærestrategien hvordan dette skal læres. Strategien er med andre ord kartet som viser veien til målet.

Læreprogram (opplæringsprogram)

Lærestrategien (opplæring strategien) må til slutt operasjonaliseres til et opplæringsprogram som konkret angir:

 • hvilke formelle og uformelle tiltak som skal gjennomføres som en del av grunn-, spesial- og videreopplæringen og omfanget av disse tiltakene
 • når tiltakene skal gjennomføres
 • hvem som har ansvaret for gjennomføringen av tiltakene
 • hvor mye hvert tiltak skal koste
 • hvordan tiltakenes effekt skal måles, kontrolleres og evalueres

Til sammen utgjør disse tre komponentene vår læreplan / opplæringsplan.

Opplæringsplanen kan ses på som et verktøy som skal sikre at nyansatte og eksisterende medarbeidere alltid får den opplæring som er nødvendig for å tilfredsstiller målene i læreplanen.

Grunn-, spesial- og videreopplæring

Opplæringsplanen er i praksis et tredelt opplæringsprogram som omfatter:

 1. Grunnopplæring – felles kompetanse og ferdigheter som alle må tilegne seg for å kunne jobbe i virksomheten.
 2. Spesialopplæring – overføring av kompetanse og ferdigheter som gjelder den spesifikke stillingen
 3. Videreopplæring – et opplæringsprogram har som formål å videreutvikle den enkeltes kompetanse og ferdigheter for å gjøre dem enda bedre istand til å gjøre jobben sin.

Formelle og uformelle tiltak

Grunn-, spesial- og videreopplæringen består alltid av ulike:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.