Domene og webhotell fra OnNet.no

etisk ledelse

Etikk – en viktig lederoppgave

Moral og etikk er en viktig lederoppgave, da det er lederen som legger listen hvor hvilken etisk standard virksomheten aksepterer at medarbeiderne benytter seg av. Av den grunn må enhver leder vite hva etikk og moral er og hvorfor dette er en viktig arbeidsoppgave.

Etikken gir ikke regler for hvordan ting skal gjøres, men måter å tenke om moralske spørsmål på. Etikken byr heller ikke på absolutte svar. Tvert imot. Etikk er å stille spørsmål på en slik måte at de moralske utfordringene blir systematisk belyst.

Etikk er systematisk refleksjon over hvordan ting bør være, hva som er rett og galt, godt og ondt, rettferdig og urettferdig. Etikk kan slik sett betraktes som en metode til å belyse og komme til større klarhet i moralske spørsmål.

Hva er etisk ledelse?

Etisk ledelse  er en del av den anvendte etikken og kan defineres som:

“Å gå foran som en rollemodell gjennom å vise normativ passende atferd gjennom personlige handlinger og i kontakt med andre”

Beauchamp & Bowie, (2004) sier at etisk ledelse er noe enhver virksomhet trenger. Dette fordi:

“Ledere har et etisk ansvar for å behandle medarbeidere med verdighet og respekt, som mennesker med unike identiteter”

Den moralske og etiske leder er proaktiv i forhold til å påvirke medarbeideres etiske så vel som uetiske atferd, sier Brown & Trevino (2006). Etisk ledelse innebærer å skape, opprettholde og videreutvikle en etisk bevissthet i virksomheten, hvor etiske standarder og normer etterleves. Dette innebærer bl.a. at lederen må forstå hva det innebærer å være rollemodeller og kulturbærere i virksomheten. 

I NHOs hefte “Jeg ser hva du sier,” knytter Dietrichson (1993) sammenhengen mellom næringslivsetikken og lederens ansvar:

“Hovedansvaret for å skape gode bedrifter ligger hos lederne. Det er et lederansvar å sørge for at bedriften og alle medarbeidere handler rett og riktig. Lederne har makt over og øver stor påvirkning som forbilde og eksempel til etterfølgelse.”

Selve begrepet etisk ledelse kan ses på og vurderes ut i fra en av følgende fire kategorier i følge Ciullas (2004b):

 1. lederen som et moralsk menneske
 2. etikken i leder/medarbeider forholdet
 3. etikk i ledelsesprosessen
 4. det etiske i forhold til hva ledere gjør og ikke gjør

Hvorfor er etisk ledelse viktig?

Det finnes 7 generelle grunner for hvorfor etisk ledelse lønner seg for alle virksomheter. Disse 7 grunnene er:

 1. det lønner seg
 2. det stimulerer kvalitet
 3. det forventes (fra samfunnet, kundene og medarbeiderne)
 4. det styrker omdømmet
 5. det gir mening og motivasjon
 6. det styrker organisasjonen
 7. det er etisk nødvendig.

Eksempler på dårlig etisk ledelse

Klassiske eksempler på situasjoner i organisasjonen eller ved lederen selv som anses som dårlig etisk ledelse er:

 • All form for korrupsjon, bestikkelser og svindel
 • Alle former for trakassering, enten det er rettet mot medarbeiderne, kundene, overordnede eller omgivelsene for øvrig
 • Alle former for maktmisbruk
 • Alle former for ansvarsfraskrivelse
 • Brudd på lover, regler og avtaler
 • Brudd på normer og kutymer
 • Dårlige holdninger og moral
 • Sjefen bruker bedriftens penger på egne goder (privatfly mm)

Organisasjonsetikk

Organisasjonsetikk kan defineres som (Eide og Aadland 2008):

«Felles refleksjonsarbeid for å løse etiske utfordringer som gjelder hele organisasjonens virksomhet. Organisasjonsetikkens første skritt er å identifisere
mulige felles etiske utfordringer”

Organisasjonsetikk handler som du ser av definisjonen ikke om den samlede sum av organisasjonsmedlemmenes etiske dilemmaer og utfordringer, men hvilke dilemmaer og utfordringer som er felles for organisasjonen som helhet. Dette bør være et viktig moment når virksomheten skal begynne å arrangere møter for etisk refleksjon blant sine medarbeidere.

Spørsmålet som vi stiller oss når vi skal gjennomføre en etisk refleksjon i organisasjonen er:

hvilke felles etiske dilemmaer og utfordringer kan vi finne i vår organisasjon?

Etisk dilemmaer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.