Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 25 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling

Lese tid: 3 minutter
Carl Menger
Kilde: WIkipedia

Carl Menger (23 februar 1840 – 26 februar 1921) var en østerriksk økonom og grunnlegger av den østerrikske School of Economics. 

Menger bidro til utviklingen av teorien om marginalisme (marginal utility), som avviste produksjonskostnadene om verdi-teorier, slik som ble utviklet av de klassiske økonomene som Adam Smith og David Ricardo. Som et avvik fra dette, fortsatte han å kalle sitt resulterende perspektiv, “Subjektiv teori om verdi“.

Menger mottok en doktorgrad. fra Jagiellonian University i Kraków i 1867 og godtok deretter en stilling i den østerrikske siviltjenesten. I 1873 ble han professor i politisk økonomi ved universitetet i Wien, og ble der, med korte avbrudd, til 1903. Han viet seg deretter til studiene i økonomi. Menger var viden kjent som grunnleggeren av Østerriksk økonomihøyskole.

Økonomi

Menger er også en av grunnlegger av den marginale nytterevolusjonen. Menger brukte sin subjektive teori om verdi for å komme fram til det han anså som en av de mest kraftfulle innsiktene i økonomi: begge sider tjener på utveksling. I motsetning til William Jevons, trodde Menger ikke at varer gir “redskaper” eller bruksenheter. Snarere, skrev han, er varer verdifulle fordi de tjener forskjellige bruksområder der viktigheten avviker. Menger kom også med en forklaring på hvordan penger utvikler seg som fortsatt aksepteres av noen tankeskoler i dag.

Diamond-vann paradoks

Det som gjorde Menger (sammen med økonomene William Stanley Jevons og Léon Walras ) til grunnlegger av den marginale nytterevolusjonen, var innsikten om at varer er verdifulle fordi de tjener forskjellige bruksområder der viktigheten er forskjellig. 

Menger brukt denne innsikten til å løse diamond-vann paradoks at Adam Smith hadde stilt, men løste ikke i The Wealth of Nations (1776). Menger brukte den også til å tilbakevise det synspunktet David Ricardo og Karl Marx populariserte om at verdien av varer stammer fra verdien av arbeidskraft pleide å produsere dem. Menger beviste akkurat det motsatte: at verdien av arbeidskraft stammer fra verdien av varene den produserer, og det er grunnen til at de beste profesjonelle basketballspillerne eller de mest populære skuespillerne blir betalt så mye. 

Subjektive teori om verdi

Menger brukte sin “subjektive teori om verdi” for å komme fram til en av de kraftigste innsiktene i økonomi: begge sider tjener på utveksling. Mennesker vil bytte noe de verdsetter mindre for noe de verdsetter mer. Fordi begge handelspartnere gjør dette, får begge gevinstene. Denne innsikten fikk ham til å se at mellommenn er svært produktive: de legger til rette for transaksjoner som gagner de de kjøper fra og de de selger til. Uten mellommennene ville ikke disse transaksjonene ha funnet sted eller ville vært mer kostbare.

Menger brukte også den subjektive teorien om verdi å motbevise det aristoteliske synet på utveksling innebærer en transaksjon med lik verdi for lik verdi. I bytte, påpekte Menger, vil folk gi fra seg det de verdsetter mindre til gjengjeld for det de verdsetter mer, og det er grunnen til at begge sider kan tjene på en utveksling. Det førte ham til konklusjonen at mellommenn skaper verdi ved å legge til rette for utveksling. 

Menger viste også at penger, som et transaksjonsmedium, løser vanskeligheten med å utveksle varer direkte: en kyllingbonde som vil ha bensin synes det er lettere å handle disse kyllingene for noen allment aksepterte goder – penger – og deretter å handle dette bra for bensin. Det er langt vanskeligere å handle kyllinger direkte for bensin. Penger, som språk, utviklet seg naturlig som et middel for å lette menneskelig samhandling.

Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << William Stanley Jevons (1835 – 1882)Léon Walras (1834 – 1910) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( 1723 – 1790 )
 • Thomas Malthus (1766-1834)
 • Jean-Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Teorien om komparative fortrinn
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • William Stanley Jevons (1835 – 1882)
 • Carl Menger (1840 – 1921)
 • Léon Walras (1834 – 1910)
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Nytteteori: Hvordan måle nytteverdi?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Konsumentteori
 • Produksjonsteori
 • Partiell likevekt
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.