Domene og webhotell fra OnNet.no

Jo bedre opplæring de ansatte får, jo bedre er de istand til å utføre jobben de er satt til å utføre. I denne artikkelserien lærer du hva opplæringen bør oppfatte og hvordan opplæringen bør legges opp for å oppfylle sin funksjon.

Opplæring av de ansatte er en sentral oppgave for enhver leder og er en nødvendighet for å gjøre medarbeiderne i virksomheten istand til å gjøre jobben sin på en tilfredsstillende måte. 

Stoler de ansatte ikke på egne ferdigheter eller er usikre på hva som forventes av dem, blir de også defensive, redde for å treffe beslutninger og usikre på hvordan de skal utføre sine oppgaver. Noe som begrenser læringen, gjør dem usikre, demotiverte og resulterer i dårlig utført arbeid. Å gi alle nødvendig grunnopplæring om sine arbeidsoppgaver slik at de føler seg trygge på egne ferdigheter og at de har kompetanse som kreves for å utføre jobben, er derfor en forutsetning for at de skal kunne gjøre en god jobb og trives på arbeidsplassen.

Definisjon >> Opplæring

Opplæring er:

en fokusert del av begrepet læring som har som mål å få istand en overføring av holdninger, kompetanse og ferdigheter fra en “lærer” til en medarbeider i organisasjonen.

Definisjon >> Kompetanse

Med kompetanse mener: 

De samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål.

Kunnskap er en sentral del av begrepet kompetanse. Kunnskap representerer en form for teoretisk innsikt som kan skaffes igjennom blant annet skole, kurs, men også erfaring. En annen form for kompetanse økning er å opparbeide ferdigheter.

Definisjon >> Ferdigheter

Ferdigheter referer til:

evnen til å utøve en bestemt atferd.

Ferdigheter er altså nært knyttet til konkrete, praktisk handlinger, som er lettere å observere og måle enn kunnskap, evner og holdninger.

Definisjon >> Evner

Evner representerer:

medfødte, potensielle kapasiteter til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter.

Noen har for eksempel veldig lett for å lære seg nye språk, andre er gode i matematikk, men andre er mer begavet innenfor fysisk beherskelse enn andre. Den siste av de fire komponentene i kompetanse er holdninger.

Definisjon >> Holdninger

Holdninger er:

relativt stabile og organiserte oppfattinger, følelser og handlingsintensjoner ovenfor et objekt eller saker av sosial betydning.

Holdninger er relativt stabile, likevel er det slik at store hendelser kan forandre holdninger over relativt korte tidsperioder. Opplæring har som regel mål om å forbedre de ansattes kunnskap og/eller ferdigheter (Busch, Vanebo, 2003; Lai, 2004).

En lovpålagt rett alle ansatte har

Nødvendig opplæring til å kunne utføre arbeidet sitt er en rett medarbeiderne har og en plikt virksomheten har til å gi sine medarbeidere. En rett og plikt som varer hele arbeidsforholdet.

Under gjengir jeg et referat fra sidene til Virke.no som har laget en meget god artikkel om lovgivningen på området.

Hovedregelen om opplæring av ansatte finner vi i arbeidsmiljøloven (aml) § 3-2. En annen viktig bestemmelse om informasjon og opplæring er aml § 4-2. Disse bestemmelsene slår fast at en ansatt skal ha nødvendig opplæring for å kunne utføre arbeidet på en trygg og sikker måte. Formålet med bestemmelsen er å (jf. aml § 1–1.):

  • sikre at den ansatte mestrer arbeidet
  • sikre en helsefremmende og meningsfylt arbeidsplass for den ansatte
  • unngå ulykker
  • fremme produktivitet
  • hindre utstøting fra arbeidet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.