Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I dagens stadig mer globaliserte verden, med stadig mer kravstore kunder, nye medievaner og handlemønstre, hvor endringene skjer stadig raskere, har konsekvensene av å treffe feilaktige beslutninger blitt katastrofale.

For å avgjøre hva som vil være den rette lederstilen og beslutningen i ulike situasjoner må vi i stadig større grad basere oss på ledelse gjennom bruk av samfunnsvitenskaplige metoder.

Med samfunnsvitenskapelige metoder menes:

“å samle inn, organisere, bearbeide, analysere og tolke fakta om sosiale individer, -grupper, -relasjoner og -prosesser på en så systematisk måte at vi kan skaffe oss ny kunnskap om variabelens underliggende mønster og føre bevise for hvordan resultatene er fremkommet”

Samfunnsvitenskap er å studere sosiale forhold, med det mål å få bedre forståelse av samfunnet og markedet. Siden mennesker i langt større grad handler og tenker som et gruppemedlem enn som enkeltindivid, prøver samfunnsvitenskapen å forstå hvordan individer tenker og handler ved å studerer deres atferd i ulike sosiale grupper. Her ser vi på hvilke relasjoner som gjelder mellom gruppemedlemmene og gruppene, hva som påvirker og styrer norm- og rolledannelsen og de sosiale prosessene. Alt for å bli i bedre i stand til å forutsi, forstå og forklare menneskelig atferd og samfunnet.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss