Domene og webhotell fra OnNet.no

Alle styrer trenger en styreleder

Alle styrer skal ha en styreleder, tidligere kalt styreformann, i følge lovverket og praksis på området. Dette gjelder uansett selskapets størrelse og aksjekapital.

Hvem som er styreleder skal være registrert i Foretaksregisteret, slik at hvem som helst kan skaffe seg informasjon om hvem som er styreleder i ethvert selskap.

Hvem velger styrelederen?

I aksjeselskaper velges styrelederen av styret selv, hvis vedtektene ikke inneholder bestemmelser om at generalforsamlingen skal velge styrelederen eller generalforsamlingen ikke selv ønsker å gjøre dette gjennom en avstemning etter de vanlige saksbehandlingsreglene som gjelder for generalforsamlingen. 

Står det ikke i vedtektene at generalforsamlingen skal velge styrets leder, må det fremgå av innkallingen til generalforsamlingen at valg av styreleder er en del av dagsorden. Er dette ikke angitt i innkallelsen kan ikke generalforsamlingen foreta valget.

Vedtektene kan også inneholde bestemmelser om at det bare er en bestemt aksjeklasse som kan være med på å stemme over valget av styreleder på generalforsamlingen.

Har selskapet bedriftsforsamling velges styrets leder av bedriftsforsamlingen. Har selskapet enestyre og en aksjekapital på under 3 millioner kroner, anses er denne personen automatisk styrets leder også.

I ansvarlige selskaper er hovedregelen at styret selv velger lederen, mens selskapsmøte velger styrelederen hvis dette er bestemt i selskapsavtalen.

Styrelederen må velges blant styremedlemmene. Styrelederen kan ikke være en person som ikke samtidig er et valgt styremedlem.

Styrelederen velges ved å følge de vanlige reglene om saksbehandlingen i styret. Inhabilitetsregelen for styret innebærer imidlertid ikke at et styremedlem er inhabil til å foreslå og stemme på seg selv som styreleder. Å foreslå og stemme på seg selv er fult lovlig. 

Dersom flere kandidater får like mange stemmer når styret skal velge styreleder, avgjøres valget ved loddtrekning. Den som vinner loddtrekningen, blir styreleder.

Hvem kan være styreleder?

Daglig leder kan ikke være styrets leder i allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper som må ha minst 3 styremedlemmer etter loven, mangler bedriftsforsamling eller har en aksjekapital på mer enn 3 million kroner.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.