Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler om Datainnsamlingmetode

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

kvantitative intervjumetoderDe kvantitative intervjumetodene er de mest brukte datainnhentingmetodene for å hente inn kvantitative primærdata i form av verbale utsagn gjennom bruk av spørreteknikker.

Til forskjell fra de kvalitative metodene stilles spørsmålene her på en måte som er bestemt på forhånd og som ikke kan misforstås. Alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene og de samme svaralternativene. Spørsmålene stilles til så mange som mulig.

Metoden kan benyttes i en forfase, men blir som regel benyttet alene.

Undersøkelsene vil si noe om utbredelsen av et fenomen i et utvalg. Hovedhensikten er at en ut i fra en liten gruppe skal kunne trekke slutninger for en hel populasjonen (Målgruppen).

k2.gif (5074 bytes)

En av de største ulempene ved disse metodene er at de er individualistiske. De betrakter samfunnsmedlemmene som en isolert sosial enhet, og glemmer at mennesket i større grad opptrer som et gruppemedlem i en sosial gruppe enn som et selvstendig og rasjonelt tenkende individ.

Grunnen til at denne påstanden er berettiget skyldes at alle intervjumetodene går ut på å plukker ut individer fra den sosial gruppe, foreta isolerte intervjuer av de utvalgte og stille dem en-dimensjonale spørsmål som lar seg kvantifisere. Dette gjør at man på sett og vis kan si at intervjumetoden blir for demokratisk, ved at svaret til hver enkelt undersøkelsesenhet (respondent) teller like mye, uavhengig av vedkommendes faktiske innflytelse i den sosiale gruppen som er gjenstand for undersøkelsen.

Resultatet blir at den innsamlede informasjonen et statisk preg   som gjør det vanskelig å fange opp sosiale prosesser. En annen åpenbar svakhet ved disse metodene er at folk ikke alltid svarer sant. Mange velger å avgi et strategisk svar. Dvs. at de avgir et svar som de mener er til fordel for seg selv eller som de vet er akseptable innenfor den sosiale gruppen de ønsker å identifisere seg med.

Vi tenker da først og fremst på respondentenes referanse- og primærgrupper, hvor forskning viser at folk har en tendens til å gjøre nærmest hva som helst for å leve opp til sosiale normer og -roller. Et godt eksempel på et strategisk svar, hvor målet ikke er å leve opp til gruppenormer eller -roller, er når respondentene svarer at de syntes at arbeidsmiljøet er dårligere enn de faktisk mener, i det håp å få ytterligere bedring av arbeidsmiljøet.

Lærdommen må derfor bli; velg ikke å gjennomfør et forskningsprosjekt som baserer seg på en intervjumetode hvis det er åpenbar fare for strategiske svar. Et datamateriale fullt av strategiske svar har liten verdi, i hvertfall hvis man ønsker å teste en problemstilling empirisk og generealisere resultatene. Strategiske svar påvirker både resultatets validitet (gyldighet) og reabilitet (pålitlighet).

Kvantitative undersøkelser kan gjennomføres på tre (hoved)måter:

 1. Ved personlige intervju
 2. Ved telefon intervju
 3. Ved Postale utsendelser
Du leser nå artikkelserien: Datainnsamlingmetode

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Intervjuer og intervjumetodenTelefonintervju som datainnsamlingmetode >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Datainnsamlingsmetoder
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Observasjoner (Observasjonsmetoder)
 • Eksperimenter og eksperimentmetoden
 • Naturlig eksperiment (Sanne eksperimenter)
 • Kvasieksperiment
 • Laboratorieeksperiment
 • Felteksperiment
 • Intervjuer og intervjumetoden
 • Kvantitative intervjumetoder (undersøkelser)
 • Telefonintervju som datainnsamlingmetode
 • Personlig intervju som datainnsamlingmetode
 • Postale- og elektroniske utsendelser (survey)
 • Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling
 • Fokusgruppe
 • Dybdeintervju – enkelt intervju
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.