Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 27 av 40 artikler om Situasjonsanalyse

Virksomhetens verditilbud er:

alt kunden legger vekt på før, under og etter kjøpet av et produkt eller tjeneste.

En analyse av verditilbudet går dermed langt bredere ut enn å analysere selve produktet eller tjenesten som virksomheten lever av å selge til sine kunder. Verditilbud analysen omfatter også alt rundt selve produktet og tjenesten som betyr noe når den endelige beslutningen om kjøp skal foretas. At vi legger mye vekt i denne analysen er derfor viktig for å forstå hvordan kunden treffer sine kjøpsbeslutninger og hvordan de vurderer virksomhetens verditilbud i forhold til konkurrerende verditilbud.

Produktdimensjonanalyse

En produktdimensjon analyse vil si å beskrive produktets fordeler og ulemper i forhold til sine konkurrenter gjennom å beskrive hver av de fem produktdimensjonene som tilsammen utgjør produktet virksomheten lever av.

Profilkart

Et profilkart er et visuelt bilde av virksomhetens profil i kundens øyne, sett i forhold til konkurrentenes profil. Profilkartet er svært enkelt å konstruere, men gis samtidig et svært godt bilde av hvilke signifikante profilforskjeller som gjelder mellom to virksomheter, merker eller produkter/tjenester.

Profilkart

Produktkart:

Et produktkart er en todimensjonal matrise som viser hvordan et produkt er plassert i folks bevissthet i forhold de viktigste konkurrentene. Produktkartet gir et raskt og enkelt et bilde av den strategiske situasjonen til et produkt på viktige meta-verdier, men har den svakheten at hvert enkelt produktkart ikke kan ta for seg mer enn to variabler av gangen.

Portfoliomatrise (BCG matrisen)

Portfoliomatrisen er et godt analyseverktøy for å kartlegge den strategiske posisjonen til de ulike produktene eller tjenestene en virksomhet har i sitt sortiment. Opererer virksomheten på flere virksomhetsområder kan portofoliomatrisen brukes for på samme måte som for produktene i sortimentet for å vurdere hvilket produkt- og virksomhetsområder som er strategisk viktige for virksomheten i tiden fremover og hvilke som bør avvikles snartest mulig.

Metoden er spesielt anvendelig for å avdekke hvor veksten og fortjenesten bør komme i fremtiden gjennom å studere to variabler:  fortjeneste-potensiale i dag og vekstmuligheter (fortjeneste på sikt).

Selementanalyse

Selementanalysen er et annet analyseverktøy vi kan benytte oss av for å danne oss et bilde av den strategiske situasjonen til et produkt. Selementanalysen prøver å forklare produktets strategiske situasjon ved å ta utgangspunkt i fire strategiske faktorer; behovsutvikling, stadium i livsyklusen, markedsstørrelse og konkurransekraft, for så å fremstille deres strategiske situasjon i en todimensjonal matrise etter at produktet har fått en karakter som går på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er høyst score.

Du leser nå artikkelserien: Situasjonsanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << VerdiskapningsprosessenKundeverdianalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Pilotundersøkelse
 • Hovedundersøkelse
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Synkron og diakron analyse
 • Analysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse?
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • Hvilken informasjon må samles inn i en situasjonsanalyse?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurs som konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse
 • Verdiskapningsprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • Profilkart
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Porter diamantmodell (diamantanalyse)
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen