Domene og webhotell fra OnNet.no

Det finnes helt spesielle regler i Aksjeloven for inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet. Regler som skal sørge for at vi “ikke setter bukken til havresekken”.

Inhabilitet

Aksjelovens paragraf 6-27 sier at styremedlemmer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper ikke kan «delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken». I slike tilfeller anses styremedlemmet for å være inhabil. Det samme gjelder for daglig leder.

I aksjelovene angis det ingen begrensninger for hvilke typer saker som kan medføre inhabilitet for styremedlemmer. Inhabilitet kan derfor være aktuelt for ethvert «spørsmål» som tas opp av styret. Om et medlem er habil eller inhabil må vurderes og tas av styret.

En særinteresse som medfører inhabilitet er f.eks. hvis styremedlemmet har en interesse som er i konflikt med selskapets interesser eller sakens natur er av en slik art at den er egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt. Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre at styret ikke tar utenforliggende hensyn ved behandling og avgjørelser i styresaker. 

Typiske situasjoner som rammes av inhabilitetsreglene vil være deltakelse i saker hvor spørsmålet er om selskapet skal inngå en avtale med styremedlemmet eller en av deres familiemedlemmer. Det samme gjelder situasjoner om selskapet skal anlegges søksmål mot styremedlemmet, frita styremedlemmet fra deres økonomiske forpliktelser ovenfor selskapet, om selskapet skal godkjenne salg av egne aksjer i selskapet eller yte lån, kreditt eller sikkerhet for lån til styremedlemmet selv. Dette forbudet er absolutt og uten hensyn til om inhabilitet ellers kan sies å foreligge.

Andre spørsmål som kan bli rammet av inhabilitets regelen er hvis styremedlemmet har personlig interesse av om selskapet begynner en bestemt produksjon eller begynner omsetning av et bestemt produkt. Styremedlemmet er også inhabil hvis saken dreier seg om selskapet skal inngå eller si opp en avtale med et annet selskap styremedlemmet har eierinteresser, styreverv, arbeidsforhold eller andre interesser i (Knudtzon, 2019).

Andre eksempler på personlige særinteresser som kan medføre inhabilitet er saker som omhandler styremedlemmets vennskap eller fiendskap til andre.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.