Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 2 av 14 artikler om Forskningsdesign

eksplorerende-design

Et eksplorerende design er:

“ET UTFORSKENDE STUDIE SOM BENYTTES FOR Å GI OSS FORSTÅELSE OG INNSIKT OM EN UKLAR PROBLEMSTILLING”


Viktige kjennetegn ved eksplorerende design

Noen viktige kjennetegn ved ekslorerende design er:

 • Brukes når vi har uklare problemstillinger og/eller mangel innsikt
 • Ustrukturerte observasjoner
 • Brukes som en pilotundersøkelse (forundersøkelse)
 • Gir kvalitative data som ikke kan generaliseres
 • En kontinuerlig læringsprosess hvor vi lærer i takt med gjennomføringen

Uklare problemstillinger og/eller mangel på innsikt

Eksplorerende design brukes som regel når problemstillingen er uklar eller veldig grov, m.a.o. i tilfeller hvor man ikke kan stille opp klare hypoteser. 

Designet er spesielt anvendelig i situasjoner hvor man står overfor et fenomen man ønsker å vite mer om, og hvor man ikke har noen klare ideer om hvordan fenomenet eller problemet skal analyseres.

Ustrukturerte observasjoner

Design oppgave er å produsere kvalitative data som kan gi oss innsikt og/eller en helhetsforståelse av et fenomen. Årsaken til dette ligger i at eksplorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner av fenomenet. Dvs. at vi begynner å studere et fenomen uten at vi på forhånd har utarbeidet en plan/oversikt over hva vi skal studere. Vi vet derfor ikke på forhånd hva resultatet av observasjonene blir.

Brukes som en pilotundersøkelse

Et eksplorerende design brukes ofte som en forundersøkelse, dvs. som en innledende undersøkelse for å samle inn den informasjon vi trenger for å kunne gå videre i en forskningsprosess. Spesielt er slike forhåndsundersøkelser hensiktsmessige når vi mangler informasjonen for å kunne formulere en god problemstilling, og avgjøre hvilke enheter, variabler og verdier vi trenger i hovedundersøkelsen. Forundersøkelser kalles derfor også for en pilotundersøkelse.

Kvalitative data som ikke kan generaliseres

Siden målet er å få innsikt gjennom ustrukturerte observasjoner gir et eksplorerende design oss verdifulle kvalitative data om et fenomen, men disse resultatene kan ikke generaliseres siden de verken bygger på et representativt utvalg eller kvantitative data. 

Hva legger ekslorerende undersøkelser vekt på?

Vanligvis legger forundersøkelser vekt på:

 • Oppsporing av relevant teori, litteratur, relevante data, etterlignbare instrumenter og opplegg.
 • Kontakt med informanter og andre ressurspersoner om “hva de ville ha lagt vekt på”, “hva de ville ha undersøkt selv”.
 • Gjennomgåelse av relevant mediestoff om emnet.
 • Enkle empiriske forundersøkelser
 • Ustrukturerte observasjoner av fenomenet
 • Kvalitative intervjuer av grupper eller individer.

Hva skiller eksplorerende design fra andre forskningsdesign ?

Et grunnleggende skille mellom eksplorerende design, og de øvrige forskningdesignene er læringsprosessen.

Læringsprosessen ved bruk av deskriptive og kausale design

Gjennomfører vi et undersøkelse med et deskriptive eller kausale design vil vi ikke kunne lære noe av prosessen før etter at selve dataanalysen av de innsamlede primærdataene er gjennomført. Denne læringsprosessen som går fra problem til kunnskap kan illustreres slik:

Prosessen starter med en problemerkjennelse som leder til en problemdefinisjon. Deretter kartlegges databehovet og undersøkelsen blir operasjonalisert, før man begynner man å samle inn dataene man trenger for å kunne belyse problemstillingen.

Når dette er gjort blir dataene registrert, ordnet, analysert og tolket. Etter at dataene er tolket er det mulig å begynne å trekke konklusjoner ut av undersøkelsen som kan gi oss økt kunnskap om problemstillingen.

Sett i et tidsperspektiv betyr dette at vi kan jobbe i måneder, ja i enkelte tilfeller år, får det er mulig å trekke noen konklusjoner som kan gi oss økt kunnskap om et fenomen. Slik er det ikke med pilotundersøkelser.

Læringsprosessen ved bruk av eksplorerende design

Benytter du et ekslorerende design oppnår du en helt annerledes læringsprosess, siden ekslorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner som gir en kontinuerlig læreprosess. Velger vi et eksplorerende design slipper vi å vente til alle dataene er innsamlet og analysert før vi lærer noe av studiene. Vi lærer kontinuerlig ved at vi gradvis får økt innsikt i problemstillingen. Jo lenger vi studerer problemet, jo mer lærer vi.

Læringsprosessen kan visuelt illustreres slik:

Vi kan si at en eksplorerende undersøkelse står i motsetning til en hypotese – testende undersøkelse, hvor målet er å få et generaliserbart svar på ett enkelt spørsmål.

Siden eksplorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner vil forskerens erfaring, kunnskap, kreativitet og innsikt i fenomenet som skal studeres, være avgjørende for forskningsresultatet. Eksplorerende design baserer seg som regel på en skrivebordsundersøkelse eller en feltundersøkelse som er basert på en kvalitativ metode.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forskningsdesign

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ForskningsdesignDeskriptivt design >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forskningsdesign
 • Eksplorerende design
 • Deskriptivt design
 • Kausalt design
 • Kvalitativ forskningsdesign
 • Fenomenologi og fenomenologisk design / analyse
 • Etnografisk design
 • Casestudie
 • Grounded theory
 • Hva avgjør valg av forskningsdesign?
 • Studienes databehov avgjør valg av forskningsdesign
 • Datainnsamlingsmetoder
 • Utarbeidelse av utvalgplan
 • Krav til validitet og realibilitet