Domene og webhotell fra OnNet.no

Vi trenger alle mål å jobbe etter og det er en naturlig sammenheng mellom våre mål og strategier. En sammenheng som kan illustreres slik:

Mål og strategi

Hva er et mål (målsetting)?

Begrepet mål og målsetting betyr akkurat det samme. Et mål kan defineres som:

“Et forestillingsbilde av ønsket sluttresultat”

Begrepet mål kan også defineres som:

En angivelse av en ønsket situasjon for noe en gang i fremtiden.

Langsiktige og kortsiktige mål

Et mål er med andre ord en angivelse av hva vi ønsker å oppnå en gang i fremtiden. Dette kan være kortsiktige mål som betyr at vi ønsker at dette skal skje relativt raskt, f.eks. i år, eller langsiktige mål som er en angivelse av hva vi ønsker skal skje f.eks. 2 til 5 år frem i tid.

Et mål krever at vi har et problem

Siden et mål er en “forestilling om et ønsket sluttresultat i fremtiden” forutsetter det at vi har gjort oss en analyse som har identifisert et problem vi har som mål å fjerne. Med problem menes “en dissonans mellom ønskt og opplevd tilstand“. 

Mål størrelse

Problemets størrelse avgjør målets størrelse. Dvs. om vi har satt oss et stort (ambisiøst) eller lite (lett oppnåelig) mål. Dette fordi målets størrelse avgjøres av:

“Avstanden mellom dagens nå-situasjon og ønsket-situasjon”

Kvantitative- og kvalitative mål

Målene kan enten være kvantitative eller kvalitative. Kvantitative mål er målsetninger som kan uttrykkes i tallstørrelser og er dermed forholdsvis enkle å kontrollere i forhold til de kvalitative målsetningene som ikke kan uttrykkes i tallstørrelser. Et typisk eksempel på et kvalitativt mål er:

”Våre produkter skal ha den beste funksjonelle kvaliteten i verden”.

For at målene skal være kontroller og målbare bør de i størst mulig grad være kvantitative, da kvalitative mål ikke kan måles direkte.

Hvorfor trenger vi alle et mål?

Alle personer og virksomheter trenger mål å jobbe mot og antall mål vi må forholde oss til på jobben og i privatlivet øker stadig. Spørsmålet er hvorfor?

Årsaken til at vi alle trenger mål skyldes:

  • Uten et mål vet vi ikke hva som skal oppnås, hvordan vi skal komme dit eller når vi har kommet dit. Målene våre er det som gjør oss motivert til innsats for å nå noe konkret.
  • Målene sørger sørge for at vi alle «går i samme retning», «tenker likt» og jobber mot de samme målene. Mål forener grupper og individer, og sørger for at alle jobber for å nå de samme langsiktige- og kortsiktige målene, uansett nivå (hvis de kommuniseres rett ut til dem de gjelder).
  • Målene er vårt viktigste styringsverktøy som all innsats og alle resultater måles mot.
  • Mål er det som gir livet og arbeidet mening og innhold. Et arbeid uten mål finner de fleste meningsløst og lite motiverende. Målene er ikke bare det som gir atferden retning, men de er også energien som gjør oss motivert til å jobbe målrettet i fellesskap mot disse ønskede resultatene.
  • Personer og virksomheter som jobber mot konkrete mål er mer effektive enn dem som ikke har det.

For å få en motivert organisasjon må alle vite hva målet med arbeidet er, og hva som kreves av den enkelte. Dvs. at det ikke bare må utvikles mål for organisasjonen som helhet, men også for alle avdelinger, grupper og enkeltindivider som arbeider i organisasjonen. Dette er langt mer motiverende enn hvis man ikke vet det.

Mål er drivkraften (motivasjonen) bak all atferd

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.