Personlighet basert på sosial læring teori


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 5 av 9 artikler om Personlighet
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Sosial læringsteori er på mange måter motsvaret til psykoanalysen. Mens psykoanalysen påstår at indre drivkrefter bestemmer vår atferd, mener de sosial læringsteori at det er omgivelsene som styrer den og danner vår personlighet.

Begge teoriene åpner for muligheten for at skjer et veksel virkende forhold mellom personens indre drivkrefter og omgivelsene.

For å kunne forutsi atferd må man derfor forstå hvordan særtrekk ved individet samspiller med særegenheter i situasjonen.

Undersøkelser har vist at barndoms inntrykkene har en grunnleggende betydning for vår personlighet.

Undersøkelser viser at individuelle forskjeller er i stor grad et resultat av hvilke læringsbetingelser barnet utsettes for når de vokser opp.

Læringen skjer ved at barnet blir belønnet og straffet for ulike handlinger og væremåter og ved at det observerer andre som blir belønnet og straffet for det de gjør. Ubevisst overtar barnet innstillinger fra den nærmeste familiekretsen, særlig fra foreldrene. Senere får det sosiale miljøet som omgir den enkelte stadig større innflytelse på hvilke holdninger og atferd den enkelte utviser. Denne prosessen kaller vi for sosialiseringsprosessen.

Vi kan derfor slå fast at klarer man å nå frem til forbrukerne og gjøre et godt inntrykk mens de ennå er i barndommen, er man nesten sikret at de aldri kommer til å “glemme” deg. Vi kan derfor si at ordtat; “En skal tidelig krøkes, for å bli en god krok(kunde)” i aller høyeste grad gjelder her.

I følge sosial læringsteori blir vår atferd i stor grad bestemt av hvilke forventninger vi tror omgivelsene våre har til oss. Atferden vår vil derfor variere fra situasjon til situasjon.

Eriksons teori om sosial utvikling

 Alle mennesker utvikler seg sosialt gjennom livet. De aller fleste av oss er i daglig kontakt med andre mennesker helt fra vi blir født til vi dør, og dette former oss som individer.

Sosialisering er den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet. Vi lærer oss å fungere i samfunnet, og dette skjer når vi er sammen med andre mennesker. En skiller gjerne mellom to typer sosialisering:

 • Primærsosialisering – Den primære sosialiseringen foregår tidlig i livet sammen med mennesker som står oss nært, som oftest familien vår.
 • SekundærsosialiseringDen sekundære sosialiseringen foregår utenfor hjemmet; på skolen, blant venner, i idrettslag, på fritidsklubber og gjennom mediene. Denne tar mer over etter hvert som barn blir eldre.0

Den amerikanske psykologen Erik Erikson sin teori om sosial utvikling har vært sentral for å forstå hvordan mennesker utvikler seg sosialt, og hans teori har sammenheng med sosialiseringsprosessen. Det er i samspill med andre vi utvikler oss sosialt.

Han delte vår sosiale utvikling inn i åtte faser, der individet i hver fase møter en utfordring eller problemstilling. Hvordan vi løser denne utfordringen får betydning for vår videre sosiale utvikling.

Som ved Piagets teori om kognitiv utvikling er det også her viktig å huske på at fasene representerer et gjennomsnitt. Det vil alltid finnes individer som er tidligere eller senere ute enn andre.

De åtte fasene til Erikson er:

Eriksons teori om sosial utvikling har fått stor innflytelse på hvordan vi ser på den sosiale utviklingen til mennesker, men den har også blitt kritisert for å være for lite detaljert og for mekanisk opptatt av at konfliktene i fasene bare gjelder i den aktuelle fasen.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Personlighet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Personlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse)Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlighet
 • Personlighet og typeteorier
 • Personlighet og trekkteorier
 • Personlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse)
 • Personlighet basert på sosial læring teori
 • Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)
 • Interaksjonistiske syn på personlighet
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet