Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 49 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

moderne-okonomi-motpolTilbudsidepolitikk har en rekke fellestrekk med nyklassisk teori fra 1920 -tallet. De før – keynesianske økonomene la stor vekt på tilbudssiden i sine analyser. Blant annet poengterte de at ved endringer i relative priser, ville ressursene styres mot økonomiens mest lønnsomme sektorer.

I følge økonomene før Keynes var stigende priser et signal til produsentene om økt produksjon. Dette utløste et positivt skift i tilbudskurven. Ved uendret etterspørsel ville resultatet bli økt produksjon og lavere priser.

Keynesianerne beskyldes ofte for å bare være opptatt av etterspørselssiden i økonomien på grunn av tilrådningene om regulering av etterspørselen for å oppnå full sysselsetting. Tilbudssidepolitikkens resept er å utvikle belønningssystemer som styrker produksjonsgrunnlaget, dvs. unytte produksjonskapasitet og produksjonsfaktorene bedre.

Hensikten er å bygge ut markedssystemene med riktige incentiver (belønningssystemer) slik at husholdningene og bedriftene tar samfunnsøkonomiske riktige beslutninger. I praksis betyr dette at man utvider markedssystemet som styringsinstrument både på produksjons- og faktormarkedene.

Enkelte har sett på skattesenkningens positive virkninger på økonomien, og spesielt arbeidsledgiheten. Resonnementet bygger på den såkalte Lafferkurven. Tankegangen er at hvis økonomien har et høyt skattenivå i utgangspunktet, vil en skattesenkning kunne stimulere arbeidsmarkedet og produksjonen så mye at skatteintektene øker. Hvis en reduksjon i skatteprosenten mer enn oppveies av økningen i skattbar inntekt, kan produktet av skattesats og skattbar inntekt øke. Dette er blitt markedsført som «dynamisk skattepolitikk» i Norge.

Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MonetarismeDen klassiske motrevolusjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( 1723 – 1790 )
 • Thomas Malthus (1766-1834)
 • Jean-Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Teorien om komparative fortrinn
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • William Stanley Jevons (1835 – 1882)
 • Carl Menger (1840 – 1921)
 • Léon Walras (1834 – 1910)
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Nytteteori: Hvordan måle nytteverdi?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Konsumentteori
 • Produksjonsteori
 • Partiell likevekt
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.