FORSKNING & VITENSKAP

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet forskning og vitenskap.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Forskning & vitenskap

Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

wp-content/uploads/eksterne-arbeidsbetingelser.jpg

En oversikt over de mest brukte analyseteknikkene for å kartlegge de eksterne arbeidsbetingelsene,


Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

wp-content/uploads/system-arbeidsmodell-illustrasjon-300x201.jpg

En gjennomgang av analyseteknikker som kartlegger virksomhetens interne arbeidsbetingelser og strategiske muligheter,


Bivariat analyse

wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

En gjennomgang av hvilke analyseteknikker vi kan benytte for å analysere sammenhengen mellom to variabler.


Dataanalyse

/wp-content/uploads/datafil-300x169.jpg

Hva er en dataanalyse, hva bruker vi den til, hvilke typer dataanalyser finnes og hvordan gå frem for å lage en slik dataanalyse?


DatainnsamlingmetodeHva er en datainnsamlingmetode, hvilke datainnsamlingmetoder finnes og hvordan gå frem for å velge riktig datainnsamlingmetode?


Feilkilder

/wp-content/uploads/feilkilder-oversikt.jpg

Hvilke feilkilder vil alltid kunne påvirke resultatene vi kommer frem til og hva kan vi gjøre for å oppdage og eliminere dem? I denne artikkelserien finner du svar på alt dette.


Filosofi & vitenskap

wp-content/uploads/filosofi.jpg

Hva er filosofi og vitenskap? Hva er forskjellen? I denne serien går vi igjennom begrepene og teoriene knyttet til dem for å gi deg en forståelse av dem og hvordan du skal bruke dem.


Forskning

/wp-content/uploads/forskning-300x200.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet forskning og alt som er knyttet til dette begrepet. Grunnleggende kunnskap for alle som ønsker å lære å bruke vitenskapelige metoder.


Forskningsdesign

/wp-content/uploads/forskningsdesign-300x150.jpg

Hva er et forskningdesign, hvilke ulike typer finnes og hvordan gå frem for å velge riktig forskningdesign?


Forskningsprosessen

wp-content/uploads/forskning-300x169.gif

En gjennomgang av hvordan du bør legge opp forskningsprosessen for å få belyst en problemstilling på ønsket måte.


GeneraliseringHva er generalisering og hvordan går vi frem for å generalisere resultatene vi kommer frem til?


IntervjuguideI denne artikkelserien ser vii på hva en intervjuguide er og hvordan du skal gå frem for å lage en god intervjuguide for dine kvalitative datainnsamlingsmetoder.


Metode

wp-content/uploads/positivisme-300x188.jpg

En artikkelserie om metodelære. En gjennomgang av hva en metode er, hvilke ulike metoder som finnes, forskjellen mellom en metode, teori, modell og hypotese.


Moral & etikk

/wp-content/uploads/anvendt-etikk-300x168.png

Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.


Problem og problemstillingI denne artikkelserien går vi igjennom hva et problem er og hvordan vi lager gode problemstillinger for våre studier. Selve forutsetningen for et vellykket studie.


Sannsynlighet

wp-content/uploads/betinget-sannsynlighet.gif

Hvordan beregner vi sannsynligheten for noe? I denne artikkelserien går vi igjennom de ulike metodene for å beregne sannsynligheten av noe. Elementær kunnskap i all risikovurdering, vitenskap, forskning og mange andre livssituasjoner.


Sekundærdata

wp-content/uploads/sekundardata.gif

I denne serien går vi igjennom hva sekundærdata er, hva vi kan bruke sekundærdata til, hvordan vi samler sekundærdata og hvordan vi tolker og forholder oss til slike datakiler i forhold til primærdata som er data vi selv har samlet inn og analysert.


Situasjonsanalyse

/wp-content/uploads/situasjonsanalyse-300x130.jpg

En artikkelserie som tar for seg hvordan du går frem for å utvikle og gjennomføre en vitenskapelig situasjonsanalyse.


Spørreskjema design

/wp-content/uploads/idag-metoden-300x199.jpg

En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle ett spørreskjema. for å samle inn kvantitative data i en feltundersøkelse.


Strategiske analyseteknikker

wp-content/uploads/strategisk-klaff.png

En gjennomgang av de mest brukte analyseverktøyene for strategisk planlegging.


Univariat analyse

wp-content/uploads/kundeanalyse-1-300x155.jpg

Univariate analyser kan defineres som: “Analyser av èn variabel”. Vi går her igjennom disse analyseteknikkene.


Utvalgsplan

/wp-content/uploads/2013/12/utvalgsplan-300x181.gif

En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle en utvalgsplan for din studer.