FORSKNING & VITENSKAP

Artikkelserier knyttet til forskning og vitenskap. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Forskning & vitenskap

    Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

En oversikt over de mest brukte analyseteknikkene for å kartlegge de eksterne arbeidsbetingelsene,

Antall artikler: 10 artikler


    Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

En gjennomgang av analyseteknikker som kartlegger virksomhetens interne arbeidsbetingelser og strategiske muligheter,

Antall artikler: 15 artikler


    Bivariat analyse

En gjennomgang av hvilke analyseteknikker vi kan benytte for å analysere sammenhengen mellom to variabler.

Antall artikler: 14 artikler


    Dataanalyse

Hva er en dataanalyse, hva bruker vi den til, hvilke typer dataanalyser finnes og hvordan gå frem for å lage en slik dataanalyse?

Antall artikler: 17 artikler


    Datainnsamlingmetode

Hva er en datainnsamlingmetode, hvilke datainnsamlingmetoder finnes og hvordan gå frem for å velge riktig datainnsamlingmetode?

Antall artikler: 16 artikler


    Feilkilder

Hvilke feilkilder vil alltid kunne påvirke resultatene vi kommer frem til og hva kan vi gjøre for å oppdage og eliminere dem? I denne artikkelserien finner du svar på alt dette.

Antall artikler: 16 artikler


    Filosofi & vitenskap

Hva er filosofi og vitenskap? Hva er forskjellen? I denne serien går vi igjennom begrepene og teoriene knyttet til dem for å gi deg en forståelse av dem og hvordan du skal bruke dem.

Antall artikler: 23 artikler


    Forskning

I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet forskning og alt som er knyttet til dette begrepet. Grunnleggende kunnskap for alle som ønsker å lære å bruke vitenskapelige metoder.

Antall artikler: 11 artikler


    Forskningens rammebetingelser

All forskning må holde seg innenfor rammebetingelsene forskningsprosjektet har fått tildelt. De mest sentrale rammebetingelsene er tid, penger og kunnskap.

Antall artikler: 6 artikler


    Forskningsdesign

Hva er et forskningdesign, hvilke ulike typer finnes og hvordan gå frem for å velge riktig forskningdesign?

Antall artikler: 17 artikler


    Forskningsperspektiv

Hva vi ser, hva vi finner og hvilke konklusjoner vi kan trekke avgjøres av hvilket forskningsperspektiv vi legger til grunn for studiene.

Antall artikler: 7 artikler


    Forskningsprosessen

En gjennomgang av hvordan du bør legge opp forskningsprosessen for å få belyst en problemstilling på ønsket måte.

Antall artikler: 16 artikler


    Generalisering

Hva er generalisering og hvordan går vi frem for å generalisere resultatene vi kommer frem til?

Antall artikler: 3 artikler


    Intervjuguide

I denne artikkelserien ser vii på hva en intervjuguide er og hvordan du skal gå frem for å lage en god intervjuguide for dine kvalitative datainnsamlingsmetoder.

Antall artikler: 2 artikler


    Metode

En artikkelserie om metodelære. En gjennomgang av hva en metode er, hvilke ulike metoder som finnes, forskjellen mellom en metode, teori, modell og hypotese.

Antall artikler: 20 artikler


    Moral & etikk

Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.

Antall artikler: 25 artikler


    Problem og problemstilling

I denne artikkelserien går vi igjennom hva et problem er og hvordan vi lager gode problemstillinger for våre studier. Selve forutsetningen for et vellykket studie.

Antall artikler: 7 artikler


    Sannsynlighet

Hvordan beregner vi sannsynligheten for noe? I denne artikkelserien går vi igjennom de ulike metodene for å beregne sannsynligheten av noe. Elementær kunnskap i all risikovurdering, vitenskap, forskning og mange andre livssituasjoner.

Antall artikler: 10 artikler


    Sekundærdata

I denne serien går vi igjennom hva sekundærdata er, hva vi kan bruke sekundærdata til, hvordan vi samler sekundærdata og hvordan vi tolker og forholder oss til slike datakiler i forhold til primærdata som er data vi selv har samlet inn og analysert.

Antall artikler: 26 artikler


    Situasjonsanalyse

En artikkelserie som tar for seg hvordan du går frem for å utvikle og gjennomføre en vitenskapelig situasjonsanalyse.

Antall artikler: 41 artikler


    Spørreskjema design

En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle ett spørreskjema. for å samle inn kvantitative data i en feltundersøkelse.

Antall artikler: 27 artikler


    Strategiske analyseteknikker

En gjennomgang av de mest brukte analyseverktøyene for strategisk planlegging.

Antall artikler: 5 artikler


    Univariat analyse

Univariate analyser kan defineres som: “Analyser av èn variabel”. Vi går her igjennom disse analyseteknikkene.

Antall artikler: 7 artikler


    Utvalgsplan

En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle en utvalgsplan for din studer.

Antall artikler: 8 artikler