FORSKNING & VITENSKAP

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet forskning og vitenskap.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Forskning & vitenskap

Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

wp-content/uploads/eksterne-arbeidsbetingelser.jpg

En oversikt over de mest brukte analyseteknikkene for å kartlegge de eksterne arbeidsbetingelsene,

Antall artikler: 10 artikler


Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

wp-content/uploads/system-arbeidsmodell-illustrasjon-300x201.jpg

En gjennomgang av analyseteknikker som kartlegger virksomhetens interne arbeidsbetingelser og strategiske muligheter,

Antall artikler: 15 artikler


Bivariat analyse

wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

En gjennomgang av hvilke analyseteknikker vi kan benytte for å analysere sammenhengen mellom to variabler.

Antall artikler: 14 artikler


Dataanalyse

/wp-content/uploads/datafil-300x169.jpg

Hva er en dataanalyse, hva bruker vi den til, hvilke typer dataanalyser finnes og hvordan gå frem for å lage en slik dataanalyse?

Antall artikler: 10 artikler


Datainnsamlingmetode

wp-content/uploads/vitenskap.gif

Hva er en datainnsamlingmetode, hvilke datainnsamlingmetoder finnes og hvordan gå frem for å velge riktig datainnsamlingmetode?

Antall artikler: 16 artikler


Feilkilder

/wp-content/uploads/feilkilder-oversikt.jpg

Hvilke feilkilder vil alltid kunne påvirke resultatene vi kommer frem til og hva kan vi gjøre for å oppdage og eliminere dem? I denne artikkelserien finner du svar på alt dette.

Antall artikler: 15 artikler


Filosofi & vitenskap

wp-content/uploads/filosofi.jpg

Hva er filosofi og vitenskap? Hva er forskjellen? I denne serien går vi igjennom begrepene og teoriene knyttet til dem for å gi deg en forståelse av dem og hvordan du skal bruke dem.

Antall artikler: 26 artikler


Forskning

/wp-content/uploads/forskning-300x200.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet forskning og alt som er knyttet til dette begrepet. Grunnleggende kunnskap for alle som ønsker å lære å bruke vitenskapelige metoder.

Antall artikler: 11 artikler


Forskningsdesign

/wp-content/uploads/forskningsdesign-300x150.jpg

Hva er et forskningdesign, hvilke ulike typer finnes og hvordan gå frem for å velge riktig forskningdesign?

Antall artikler: 14 artikler


Forskningsprosessen

wp-content/uploads/forskning-300x169.gif

En gjennomgang av hvordan du bør legge opp forskningsprosessen for å få belyst en problemstilling på ønsket måte.

Antall artikler: 20 artikler


Generalisering

wp-content/uploads/fundamental-analyse-2.gif

Hva er generalisering og hvordan går vi frem for å generalisere resultatene vi kommer frem til?

Antall artikler: 3 artikler


Intervjuguide

wp-content/uploads/intervjuguide.jpg

I denne artikkelserien ser vii på hva en intervjuguide er og hvordan du skal gå frem for å lage en god intervjuguide for dine kvalitative datainnsamlingsmetoder.

Antall artikler: 7 artikler


Metode

wp-content/uploads/positivisme-300x188.jpg

En artikkelserie om metodelære. En gjennomgang av hva en metode er, hvilke ulike metoder som finnes, forskjellen mellom en metode, teori, modell og hypotese.

Antall artikler: 26 artikler


Moral & etikk

/wp-content/uploads/anvendt-etikk-300x168.png

Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.

Antall artikler: 24 artikler


Problem og problemstilling

wp-content/uploads/problem.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom hva et problem er og hvordan vi lager gode problemstillinger for våre studier. Selve forutsetningen for et vellykket studie.

Antall artikler: 7 artikler


Sannsynlighet

wp-content/uploads/betinget-sannsynlighet.gif

Hvordan beregner vi sannsynligheten for noe? I denne artikkelserien går vi igjennom de ulike metodene for å beregne sannsynligheten av noe. Elementær kunnskap i all risikovurdering, vitenskap, forskning og mange andre livssituasjoner.

Antall artikler: 10 artikler


Sekundærdata

wp-content/uploads/sekundardata.gif

I denne serien går vi igjennom hva sekundærdata er, hva vi kan bruke sekundærdata til, hvordan vi samler sekundærdata og hvordan vi tolker og forholder oss til slike datakiler i forhold til primærdata som er data vi selv har samlet inn og analysert.

Antall artikler: 25 artikler


Situasjonsanalyse

/wp-content/uploads/situasjonsanalyse-300x130.jpg

En artikkelserie som tar for seg hvordan du går frem for å utvikle og gjennomføre en vitenskapelig situasjonsanalyse.

Antall artikler: 41 artikler


Spørreskjema design

/wp-content/uploads/idag-metoden-300x199.jpg

En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle ett spørreskjema. for å samle inn kvantitative data i en feltundersøkelse.

Antall artikler: 27 artikler


Strategiske analyseteknikker

wp-content/uploads/strategisk-klaff.png

En gjennomgang av de mest brukte analyseverktøyene for strategisk planlegging.

Antall artikler: 5 artikler


Univariat analyse

wp-content/uploads/kundeanalyse-1-300x155.jpg

Univariate analyser kan defineres som: “Analyser av èn variabel”. Vi går her igjennom disse analyseteknikkene.

Antall artikler: 7 artikler


Utvalgsplan

/wp-content/uploads/2013/12/utvalgsplan-300x181.gif

En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle en utvalgsplan for din studer.

Antall artikler: 8 artikler