Livslange studier er essensielle for suksess

Mange anser studier kun for å være tiden fra bachelor til PhD. Det er derimot mye mer en kan studere her i livet. Livslang læring er viktig,

Flere muligheter med fjernundervisning

Å studere online eller på avstand har vært mulig i mange år, og de siste årene har det blitt stadig mer populært.

Online undervisningsplattformer

De siste årene har undervisning over internett blitt utrolig populært, og det gir fullstendig mening. Hvorfor begrense potensialet ditt til undervisningsmulighetene i ditt nærområde

Hvordan lykkes når man studerer på nettet

Under det siste året er det nok veldig mange av oss som har studert på nettet, enten fordi det ikke har vært mulig å...

Håndbok i Studieteknikk

"Du lærer så lenge du lever", er det noe som heter. Du blir aldri for gammel til å lære. Det eneste som forandrer seg er måten du lærer på.

Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser

Etter at du har studert en stund, vil du ofte merke at innlæringshastigheten avtar kraftig. Du har da kommet til et såkalt læreplatå.

Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid

Ett av de første og mest grunnleggende faktorene du må velge for å legge grunnlaget for en god og trygg økonomisk fremtid er å velge utdannelse.

Leseteknikker

Leseteknikker er forskjellige metoder å lese på som gjør at en får en bedre forståelse og beste oversikt over innholdet en leser.

Læring

Prosessen hvor mennesker tilegner seg kunnskap, erfaring, vaner, reaksjoner og konsekvenser fra sanseinntrykk som de anvender i fremtidige situasjoner

Overlæring og repetisjon

Skal du huske den nye kunnskapen over tid, må du heve kunnskapsnivå over reproduksjonsterskelen.

Glemsel

Glemsel er motstykket til hukommelse og er noe vi alle blir utsatt for.

Brain mapping – tankekart

"Brain mapping" eller "tankekart" som det heter på norsk, er en av de mest effektive teknikkene du kan benytte for å huske viktig informasjon.

Bacheloroppgave

Oppgaven skrives det siste semestre og skal gi deg muligheten til å dokumentere din faglige kunnskap og innsikt i hva du har lært de 3 årene

Bacheloroppgavens drøfting

Å drøfte vil si å diskutere et saksforhold, og denne diskusjonen skal foregå med argumenter.

Barcheloropgaven sin forside

Barcheloroppgavens førsteinntrykk er svært viktig. Studier viser at før sensor har begynt å lese oppgaven, vil de ha dannet seg et helhetsinntrykk

Barcheloroppgavens avslutning

Noen oppgaver krever en konklusjon, mens andre kan greie seg med en oppsummering. Problemstillingen og forskningspørsmålene er her avgjørende

Barcheloroppgavens teorikapittel

Teoridelen i bacheloroppgaven legger det vitenskapelige grunnlaget for empirien du velger å henter inn for å belyse problemstillingen

Gjør barcheloroppgaven til din jobbsøknad!

Det beste rådet vi kan gi til dem som skal begynne på sin barcheloroppgave er: Gjør barcheloroppgaven til jobbsøknad!

Metodekapittelet i Barcheloroppgaven

Metodekapitlet skal vise hva du har gjort (i oppgaven, forsøket, praksis), og hvordan du gjorde det.

Barcheloroppgavens problemstilling og avgrensning

Å formulere en problemstilling så presist som mulig er vanskelig. Du må nesten alltid avgrense det teoretiske feltet for å gjøre dette overkommelig.

Delkapittel, avsnitt og tekstbinding i barchloroppgaven

Alle barchloroppgaver trenger en logisk oppbygd struktur som det er enkelt å finne fram og navigere i.

Språket i en bacheloroppgave

Språket i en bacheloroppgave skal være objektivt, formelt og klart. Det betyr at du bør være forsiktig med å bruke muntlig og hverdagslig språk.

Bacheloroppgaven sin oppbygning

Disse retningslinjene følger en klassisk oppgavestruktur, og skal være en hjelp til å gi det faglige arbeidet en best mulig presentasjon.

Barcheloroppgavens kilder og litteraturliste

Tar vi utgangspunkt i åndsverkloven kan vi trekke opp følgende retningslinjer som gjelder for alle skrevne oppgaver.

Selektivt minne

Vi husker kun det vi selv ønsker å huske og glemmer resten

Lærenivåer

En modell som prøver å forklare hvilke ulike lærenivåer kunnskapen må gå igjennom for å bli "matnyttig" info som kan bli benyttet i det daglige liv.

Bevisst og ubevisst læring og hukommelse

Læringen skjer såvel bevisst som ubevisst. Forskere som har studert fenomenet mener at 75% av all vår læring er såkalt "ubevisst læring".

Musikk og lydbånd i læring

Hva med bruk av musikk og lydopptak i studiene? Er det å anbefale?

Notatteknikk

På denne siden finner du en oversikt over de mest benyttede notatteknikkene i forbindelse med skolestudier og hvordan du kan bruke dem på en effektiv måte for å skape forståelse og huske kunnskapen.

Ta kunnskapen ASAP i bruk

Den beste måten å lære og huske nye ting på, er å gjøre bruk av kunnskapen så raskt som mulig.

Forelesninger

Et studie viser at studenter kan gå glipp av 6 av 10 forelesninger og fremdeles gjøre det godt på eksamen, men er det en god strategi?

Skaff deg oversikt over pensum

Mange gjør den feilen at de nærmer seg en lærebok på samme måte som en leser en hvilken som helst annen roman.

Planlegg studiene og læringen

Planlegg det du skal lese! Det er faktisk viktig. Du skal gjennom et studium som antakelig er på flere tusen sider.

Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag

Du lærer kunnskapsfag raskere enn ferdighetsfag i begynnelsen, men etter hvert som basiskunnskapen og erfaringen øker, blir resultatet motsatt.

Studieteknikk: – Task Force eksamen

Du kan ha vært så flink som bare det hele semesteret, men tabber du deg ut på eksamen, er alt forgjeves. Derfor bør du ha en klar strategi.

Aktiv læring (lesing)

Forståelse er grunnlaget for læring, men er i seg selv ikke nok. Du må lese aktivt og anstrenge hjernen mens du leser for å huske det.

Kosthold og læring

Det beste en kan gjøre er å holde et variert kosthold. Hjernen er særlig avhengig på tilgang av proteiner, karbohydrater og fettstoffer for å fungere.

Kollokviegrupper og gruppearbeid

For at gruppen skal kunne fungere kan det være lurt å etablere en viss struktur og bli enige om visse retningslinjer fra starten av.