Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Styret og dets medlemmer har en utstrakt opplysningsplikt. En opplysningsplikt som stort sett er nedfelt i lovverket. Vi skal ikke her komme inn på opplysningsplikten styret har når det gjelder brudd på lovgivningen ovenfor myndighetene (NAV, Skatteetaten, Politiet osv), men konsentrere oss om de forholdene som ellers ville vært belagt med taushetsplikt. Denne artikkelen må derfor leses i lys av artikkelen om styrets taushetsplikt.

Ovenfor generalforsamlingen

Generalforsamlingen er øverste myndighet i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. De kan ved alminnelig flertall pålegge styret å gi generalforsamlingen en hvilken som helst opplysning om selskapets forhold, jf. asl. og asal. § 5-1.

Slik opplysningsplikt gjelder også for taushetsbelagte opplysninger. Også opplysninger som er undergitt taushetsplikt i henhold til avtale med tredjeperson kan generalforsamlingen pålegge at blir fremlagt. Lovbestemt taushetsplikt, som for eksempel innsideopplysninger i henhold til verdipapirhandelloven § 3-4, er imidlertid ikke underlagt slik opplysningsplikt (Knudtzon, 2018).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss