Vekstaksje eller verdiaksje – hva gir høyest ROI?

Det finnes to typer aksjer: - vekstaksjer og verdiaksjer . Spørsmålet blir derfor om du skal satse på å kjøpe vekstaksjer eller verdiaksjer, evt. en kombinasjon

Aksjesplitt og aksjespleis

En aksjesplitt vil si at selskapet øker antall aksjer i selskapet, uten at egenkapitalen blir endret gjennom en emisjon.

Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA)

Skillet mellom aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper ble etablert i 1997 gjennom et nytt EU-direktiv som da trådde i kraft.

Noterte og unoterte aksjer

Det finnes flere typer aksjer og ikke alle er omsettelig på en børs. Vi skiller i denne sammenheng mellom noterte og unoterte aksjer.

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap som gir deg rett til å avgi stemme på generalforsamlingen som fordeler overskuddet i selskapet