Domene og webhotell fra OnNet.no

Styreansvaret er kollektivt og solidarisk. Alle styremedlemmer hefter for det ansvar styret har i henhold til lover og regler. Både styret og styremedlemmene hver for seg (også daglig leder og revisor) kan trekkes til ansvar for forsømte forpliktelser som hører til vervet (også erstatningsansvar).

Styremedlemmer som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i aksjeloven eller i medhold av loven, kan straffes med bøter eller under skjerpende forhold med fengsel i inntil ett år. Styremedlem som viser grov uforstand under utførelsen av sitt verv for selskapet, kan straffes med bøter eller under skjerpende forhold fengsel i inntil ett år (Tekna, 2019).

PWC sier at rettspraksis viser at de fleste erstatningssøksmål mot norske styremedlemmer kommer fra kreditorene når selskapet ikke gjør opp sine forpliktelser. Dermed har erstatningskravene gjerne kommet i kjølvannet av økonomiske nedturer, men med noe tidsetterslep. 

Aksjelovens generelle regler om erstatningsansvar finnes i § 17-1:

“Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.”

Grunnvilkårene for erstatningsansvar

PWC sier at erstatningsansvar forutsetter at tre vilkår er oppfylt:

Det må foreligge ansvarsgrunnlag

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.