Domene og webhotell fra OnNet.no

Kvalitativ metode = Innhenting, analyse og fortolkning av kvantitative data

En kvalitativ metode er en metode for datainnsamling som innhenter kvalitative data til dataanalysen i et kvalitativt forskningsdesign for å besvare en problemstilling.

  • Kvantitative metoder – gir kvantitative data til dataanalysen
  • Kvalitative metoder – gir kvalitative data til dataanalysen

Kvalitative data er informasjon som ikke lar seg kvantifisere i absolutte tallstørrelser. Eksempler på kvalitative data er kundens holdning til et produkt, et firma e.l. Siden kvalitative data ikke kan kvantifiseres i målbare størrelser er det ikke mulig å generalisere kvalitative data ved bruk av en kvalitativ metode.

Forskjellen mellom en kvantitativ og kvalitativ metode kan illustreres slik:

datatyper

Bruk av kvalitative metoder

Kvantitative forskningsdesign og metoder benyttes når:

  • Oversikt: – Vi ønsker å skaffe oss oversikt over et fenomen eller årsakssammenheng
  • Beskrivelse: – Når vi ønsker å beskrive et fenomen eller årsakssammenheng
  • Hypoteseprøving: – Når vi ønsker å teste teorier/forklaringer gjennom falsifisering
  • Kausalitet: Når vi ønsker å bevise årsakssammenhenger
  • Når vi har ambisjon om å komme frem til resultater av generell eller allmenngyldig karakter

Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring (fenomenologi). Metodene omfatter ulike former for systematisk innsamling, bearbeiding og analyse av materiale fra samtale, observasjon eller skriftlig tekst.

Målet er å utforske meningsinnholdet i sosiale fenomener, slik det oppleves for de involverte selv. Kvalitative forskningsmetoder kan brukes til systematisering av og gi innsikt i menneskelige uttrykk, enten språklige ytringer (i skrift eller tale) eller handling (atferd). Språk og handling har en meningsdimensjon som krever kvalifisert og refleksiv fortolkning for å utvikles til vitenskapelig kunnskap.

Hermeneutikk og induktiv tilnærming

Kvalitative metoder benytter seg av et hermeneutisk forskningsperspektiv og en induktiv tilnærming til teori og empiri. Metodene benyttes med andre ord når vi søker etter mening i datamaterialet for å generere nye hypoteser og begreper vi senere kan teste gjennom en deduktiv tilnærming og hypoteseprøving.

Når vi benytter oss av kvalitative metoder studerer vi ikke virkeligheten som et objektivt og absolutt fenomen vi kan måle og kvantifisere. Når vi benytter oss av kvalitative metoder ser vi på verden som noe som er konstruert av sosiale, historiske og individuelle livssituasjoner. Empirien vi samler inn må derfor fortolkes, før den settes inn i en større forståelsesramme for å gi en mening.

Holistisk i motsetning til individualistisk

Empirien må med andre ord settes inn i kontekst for å gi mening. Noe som krever at vi må se på hvordan mennesket fungerer i samhandling med andre i ulike sammenhenger. Vi må derfor tenke helhetlig (holistisk) når vi skal fortolke de innsamlende dataene.

På denne måten konstruerer ulike forskere virkeligheten over tid. Det nærmeste vi kommer virkeligheten i slik forskning er når flere forskere kommer frem til mest mulig likt resultat. Resultatene kan imidlertid aldri generaliseres til å gjelde hele populasjonen vi studerer. Ønsker vi å generalisere resultatene må vi benytte en kvantitativ metode som kan generaliseres.

Små utvalg

På grunn av tids- og kostnadsfaktoren baserer kvalitative undersøkelser seg på små utvalg (1 til 30 personer), vil vi derfor aldri kunne få et representativt utvalg hvor det er mulig å generalisere resultatene. Utvalget er ikke representativt i forhold til populasjonen, men de er kategorirepresentative. Det vil si at de er representative i forhold til de kategoriene vi forventer å finne informasjonen hos.

Et annet kjennetegn ved de kvalitative metodene er at vi ikke trekker noe utvalg. De som skal være med i undersøkelsen blir verved eller rekruttert på en eller annen måte. Vi kommer tilbake til dette i artikkelen om kvalitative intervjuer.

Bruksområder

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss