Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 22 artikler om Holistisk Systemledelse

    Denne artikkelen er del 1 av 8 artikler om Holistisk Systemledelse (Innledning)

Lese tid: 4 minutter

Hva er holistisk systemledelse?

Holistisk systemledelse er et ledelseverktøy utviklet av Kjetil Sander for strategisk ledelse.

Teoriens utgangspunktet er systemteori som ser på organisasjonen som et holistisk system, bestående av tusenvis av aktiviteter, prosesser og koblinger, internt og eksternt, som er avhengig av hverandre. Ikke bare er de avhengig av hverandre, men de påvirker også hverandre. Disse aktivitetene, prosessene og koblingene internt og eksternt må være i harmoni for at systemet skal kunne yte maksimalt.

Faglig bakgrunn

Holistisk systemteori bygger ikke bare på generell systemteori. Den er også en videreutvikling av Emery & Herbst sin teori om organisasjonen som et “åpent sosio-teknisk system” og “den konseptuelle foretaksmodellen” til Busch, Johnsen og Vanebo. 

Teorien bygger også videre på Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer, hvor systemteori ble brukt som den femte fortolkningsrammen som gikk på tvers av de fire første fortolkningsrammene for å få en helhetlig tilnærming til situasjonen og utfordringene.

En tverrfaglig tilnærming

Holistisk systemledelse går på tvers av disse fire fortolkningsrammene for å forstå organisasjons kompleksitet og kunne se virksomhetens muligheter og trusler. Her prøver vi å kombinere flest mulig fortolkningsrammer for å få en tverrfaglig tilnærming. Målet er å belyse problemene, farene og mulighetene fra flest mulig faglige perspektiv for å komme frem til den beste løsningen, basert på en helhetlig tenking. Å betrakte en og samme organisasjon samtidig som en maskin, en familie, en jungel og et teater er ikke lett, men det er det vi prøver på når vi legger til grunn holistisk systemledelse.

1+1 = 3

Modellen er holistisk ved at vi ser på organisasjonen som noe mer enn organisasjonens enkeltdeler. Resultatene en organisasjon er istand til å skape vil alltid være større enn summen av enkeltkomponentene i verdiskapningsprosessen. Dette kan uttrykkes matematisk ved at 1+1 ikke er lik 2 men 3.

Årsaken til at 1+1 blir 3 skyldes at det er mulig å oppnå en rekke synergieffekter gjennom å etablere et større system, f.eks. i form av markedssynergier

For å forstå hvilke resultater en organisasjon er istand til å skape må vi se på systemet som en helhet og hvilke synergieffekter  enkeltkomponentene i det integrerte systemet gir hverandre.

Reduksjonisme

Reduksjonisme i vitenskapsteori vil si at et komplekst system kan forklares ved reduksjon til dets elementære bestanddeler. Reduksjonisme er dermed det motsatte av holisme. Begrepene er også komplementære ved at reduksjonisme er nødvendig for å kunne gi en holistisk beskrivelse av et gitt system.

En universal ledelseteori for alle typer virksomheter

virksomheter

Holistisk systemledelse er et universal ledelseverktøyet som kan benyttes av såvel private bedrifter, frivillige organisasjoner, stiftelser som offentlige institusjoner.

Som en samlebetegnelse for alle disse organisasjonsformene bruker vi uttrykket virksomhet istedenfor uttrykk som bedrift, selskap e.l. At den er universal betyr at den passer like godt for små som større virksomheter og den er ikke bransjespesifikk. Den kan benyttes av alle typer virksomheter.

Et rammeverk for helhetlig ledelse

Holistisk systemledelse er ingen ny revolusjonerende ledelseteori, men en ledelseteori som prøver:

Å BYGGE EN BRO MELLOM DET STORE MANGFOLD AV LEDELSETEORIER SOM EKSISTERER, GJENNOM Å TREKKE OPP ET OVERORDNET RAMMEVERK SOM VISER HVORDAN ALLE DISSE TEORIENE HENGER SAMMEN.

Et rammeverk som ikke bare viser hvordan teoriene henger sammen, men også forteller oss hvilke av teoriene som vil være riktig å bruke i situasjonen vi befinner oss i for å løse spesifikke problemer og utfordringer. Dette er viktig fordi:

ALLE LEDELSETEORIENE INNEHOLDER DELER AV SANNHETEN VED AT DE PREDIKERER LØSNINGEN PÅ ULIKE PROBLEMER, MEN SIDEN DISSE TEORIENE ALLTID BYGGER PÅ EN REKKE FORUTSETNINGER SOM MÅ VÆRE TIL STEDE FOR AT TEORIEN SKAL VÆRE GYLDIG, MÅ VI FØRST SJEKKE HVOR GODT SITUASJONEN PASSER TIL TEORIENS FORUTSETNINGER FØR VI BENYTTER OSS AV DEM.

Les mer: Hva kan vi lære av ledelsesteoriene?

Perspektivismen har lært oss at problemene og mulighetene vi ser alltid vil være avhengig av hvilken fortolkningsramme (perspektiv) vi legger til grunn. Dette fordi hver enkelt perspektiv gir sitt bilde av virkeligheten. Ved å se på organisasjonen fra flere ulike perspektiv blir vi dermed i stand til å identifisere flere problemer, løsninger, trusler og muligheter enn hvis vi kun legger til grunn et perspektiv (fortolkningsramme).

Hva avgjør resultatet?

Siden Holistisk systemledelse er ett ledelseverktøy som prøver å bygge en bro mellom alle de ulike ledelseteoriene som finnes idag, vil effekten av bruken av Holistisk systemledelse være avhengig av:

 • Hvilke andre ledelseteoriene du kan
 • Hvor flink du er til å strukturbelyse situasjonen og problemstillingen gjennom en tverrfaglig tilnærming for å finne de underliggende årsakssammenhengene bak problemstillingen
 • Hvilke teorier du velger å bruke når du går videre i punktbelysningen av de mest essensielle årsakssammenhengene i problemstillingen.
 • Hvor flink du er til å se helheten og velge en helhetlig løsning som integrerer flest mulig fortolkningsrammer

 

Du leser nå artikkelserien: Holistisk Systemledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Holistisk systemledelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innledning til holistisk systemledelse
 • Holistisk systemledelse
 • Markedssystem
 • IKT-system
 • Organisasjonssystem
 • Ressursperspektivet
 • Prosessperspektivet
 • Kundeperspektivet
 • Supportperspektivet
 • Læring og vekstperspektivet
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Business Intelligence (BI)
 • Planleggingsmodell for Holistisk systemledelse
 • Holistisk situasjonsanalyse for å identifisere alle problemer, muligheter og trusler
 • Holistisk beslutningsprosess for å velge beste løsning på problemet
 • Forretningsgrunnlag
 • Verdigrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Holistisk endringsledelse
 • Systemintegrasjon
 • Lederen som doktor
 • Du leser nå artikkelserien: Holistisk Systemledelse (Innledning)

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Hvorfor trenger vi teorier og modeller? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innledning til holistisk systemledelse
 • Hvorfor trenger vi teorier og modeller?
 • Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?
 • Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?
 • Hvordan kan vi spå fremtiden?
 • Hva er en organisasjon og hvorfor trenger vi dem?
 • Generell systemteori
 • Den konseptuelle foretaksmodellen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.