Domene og webhotell fra OnNet.no

Et naturvitenskaplig utgangspunkt

Positivismen har sine røtter fra naturvitenskapen og oppstod på 1500-1600 tallet. Man begynte da å beskrive verden ved hjelp av vitenskapelige termer i stedet for guddommelig eller overnaturlig inngripen. Sentralt stod prinsipper om at fenomener kunne observeres og testes. Dette ble kjernen for den vitenskapsteoretiske posisjonene kalt positivisme, denne vokste fram i samfunnsvitenskapen på 1800 tallet.

Den logiske positivismen

Denne posisjonen baserte seg på empiriske oppdagelser og fornuft for å beskrive verden. På 1930-tallet ble den logiske positivismen utviklet innenfor samfunnsvitenskapen, i denne tradisjonen mente man at verden kan forstås nøytralt og objektivt. Empirien som samles inn skal være ren og fri for tolkninger og spekulasjoner, og gi et «sant» bilde av verden. I følg positivismen finnes det alltid en absolutt sannhet. Den ligger der der ute og bare venter på å bli oppdaget av en forsker i følge det positivismen. 

Verden er objektiv og basert på vitenskaplig kunnskap

I positivismen blir all kunnskap sett på som vitenskap. Noe som betyr at religion og kunst ikke regnes som kunnskap. I følge positivismen består verden av to enheter:

  1. Mennesket som et erkjennende subjekt
  2. Verden utenfor som erkjennbare objektive ting og deres egenskaper.

Positivismen ønsker å slå bro mellom disse to enhetene gjennom å fjerne all kunnskap som er ikke-vitenskapelig og rense språket slik at man står igjen med en mest mulig objektiv beskrivelse av verden som den «er». For å illustrere dette kan behaviorismen tjene som eksempel. En retning som mente at vi utelukkende kunne beskrive menneskers atferd ut i fra objektive studier av menneskers atferd uten å ta høyde for prosesser i mennesket indre.

I kjølevannet av den logiske positivismen oppstod det en kritikk hvor det ble stilt spørsmål om menneskers sosiale verden kunne beskrives objektivt og nøytralt, og om naturvitenskaplige metoder var egnet for å kunne beskrive menneskers sosiale liv. Dette skapte en ny forskningsretning som vi idag kaller for hermeneutikken. En forskningsretning vi kommer tilbake til i en egen artikkel.

Positivismens mål

Positivismen er knyttet til naturvitenskapen, hvor målet er å finne en objektiv, absolutt sannhet. Kunnskap må bygge på observasjon, fakta og det positivt gitte slik at kunnskap kan bli dokumentert.

Positivismen har som mål å levere en tolkningsfri sannhet som kan gi universelle lover til menneskelig atferd og væren. Noe som forutsetter at forskeren er nøytral og kan presentere data ved bruk et nøytralt språk.

Målet er å produsere det som kalles enhetsvitenskap. D.v.s. kunnskap som er skapt etter samme mønster som den naturvitenskaplige tenkemåten. Verden ses her på som en sammenheng av regelmessigheter som det er mulig å beskrive objektivt av en nøytral forsker.

Makro og mikro perspektiv

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.