Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 5 av 12 artikler om Hybrid-verdikjede
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Når du har skaffet deg et klart bilde av dagens situasjon og hvilke muligheter som finnes innenfor de rammebetingelsene virksomheten rår over gjennom situasjonsanalysen av markedssystemet, er neste oppgave å sette opp et klart langsiktig mål for den hybride-verdikjeden. Dette fordi det tar tid og krever mye ressurser å utvikle en velfungerende verdikjede.

Lag prognoser og sett opp scenarior

Før du kan treffer dine endelige valg og sette opp en langsiktige målsetninger for den nye hybride-verdikjeden er det å anbefale at du prøver å sette opp noen prognoser for hvordan du tror markedet, bransjen og virksomheten kommer til å utvikle seg de kommende 5-10 årene. Sett opp ulike scenarior som viser hvordan du tror utviklingen kan bli hvis du velger en løsning fremfor andre. Lag her et “best case”, “normal case” og “worst case” scenario.

Vurder de ulike scenarioene opp mot hverandre og vurder risikoen ved de ulike alternativene. Før du velger den løsningen du finner mest hensiktsmessig for virksomheten i forhold til de mål virksomheten har satt seg for fremtiden.

Top-down tilnærming

Det mest fruktbare er her å velge en top-down tilnærming hvor du starter med å velge et langsiktig mål for hele virksomheten. Med langsiktig mål menes i denne sammenheng et mål som strekker seg 5-10 år frem i tid. Dette bør være en ambisiøs visjon virksomheten skal jobbe mot og skal som stjernen som viser veien til målet.

Bryt det langsiktige målet ned i mindre kortsiktige delmål

Siden det langsiktige målet er for generelt, intetsigende og langsiktig til at de ansatte skal finne dette som et motiverende mål de kan måle innsatsen sin mot og siden virksomheten trenger mindre kortsiktige etappe mål som viser at virksomheten som en helhet er på riktig vei må det langsiktige målet brytes ned i mindre etappe mål.

Dette gjør det mulig å e evaluere resultatene underveis og lære av resultatene underveis. Samtidig som det blir lettere å se fremgangen i egen virksomhet, noe som igjen motiverer alle alle til økt innsats mot det felles kortsiktige målet. 

Det gjelder her å starte prosessen forsiktig slik at man får tid til å lære og omstille seg i takt med endringene. Etter hvert som erfaringsgrunnlaget øker kan man så øke evalueringsprosessen. Dette er en fruktbar strategi for de fleste virksomheter.

Vi snakker ikke her om et enkelt overordnet mål for hele virksomheten, selv om også dette er påkrevd. Siden den nye hybride-verdikjeden vil påvirke alle deler av organisasjonen og kundeopplevelsen på en eller annen måte, må det utvikles konkrete del-mål for hver enkelt del av organisasjonen som tilsammen skal sikre at virksomheten totalt sett når sitt langsiktige mål. Dette kreves at det utvikles nye konkrete organisasjonsmål, avdelingsmål, personlige mål, produksjonsmål, distribujonsmål, markedsmål, kommunikasjonsmål, salgs- og kostnadsmål for å ha nevnt noe. 

Til slutt må alle del-målene organiseres i et mål-hiearki og som oppfyller de generelle kravene som settes til et operativt mål.

Balance Score Card

Mål-hiearkiet som settes opp bør organiseres i et tradisjonelt Balance Store Card for å sikre at alle i organisasjonen har personlige mål å jobbe etter i forbindelse med innføringen av den nye hybride-verdikjeden. Dette virker erfaringsmessig motiverende, lærende, reduserer feilprosenten og øker effektiviteten i alle delene av organisasjonen.

Strategien skal være kartet som viser veien til målet

Mens målet forteller hva vi ønsker å oppnå, forteller strategien hvordan dette målet skal nås. Strategien er dermed kartet som viser veien til målet, med ulike sjekkpunkter underveis (etappe mål) for å kontrollere kursen og gi oss muligheten til å korrigere den underveis.

Strategien og målsetningen må derfor utvikles samtidig, da det har lite for seg å sette seg mål man ikke vet hvordan man skal nå eller lage planer uten noen klare mål for hva man ønsker å oppnå med planen.

Sett opp en aktivitetsoversikt og lag en tidsplan

Siden det tar tid å realisere alle planene for den fremtidige hybride-verdikjeden lønner deg å starte med å sette opp en aktivitetsoversikt etter at strategien er lagt. Med dette menes en oversikt over hvilke endringer og aktiviteter som må gjennomføres for å nå det endelige målet.

Plukk ut de enkleste tiltakene med minst konsekvenser først, før du senere tar fatt på de mer kompliserte tiltakene med større konsekvenser for organisasjonen hvis man mislykkes. Prioriter de ulike endringstiltakene og sett opp en tidsplan som viser når de ulike tiltakene skal iverksettes, av hvem, med hvilken ressursbruk og når de skal være ferdig implementert med ønsket resultat. På denne måten får alle en konkret fremdriftsplan å forholde seg til, med en klar ansvarsfordeling og klare budsjetter som man må holde seg innenfor eller oppnå.

Støtt opp under aktitetsplanen og endringprogrammet med en implementeringstrategi

Forandring fryder ikke. Spesielt ikke hvis man ikke er sikker på konsekvensene på forhånd. Enhver endring i organisasjonen vil derfor instinktivt bli møtt med motstand. For å lykkes med endringstiltak kreves det derfor at man samtidig utvikler en implementeringstrategi som viser hvordan tiltakene skal implementeres i dagens organisasjon, med opplæring, overgangsritualer, nye arbeidsoppgaver, belønningsystemer o.l. tiltak. 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Hybrid-verdikjede

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretasVelg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjeden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hybrid-verdikjede
 • Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede?
 • Start med å ta en situasjonsanalyse som viser alle mulige verdikonfigurasjoner
 • Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretas
 • Den hybride-verdikjeden må bygge på ett langsiktige mål og strategi
 • Velg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjeden
 • Bygg den hybride-verdikjeden på systemanalytisk verdiledelse
 • Tegn opp og dokumenter din nye hybride-verdikjede
 • Visualiser din nye informasjonsstruktur
 • Operasjonalisere og implementere verdikjeden gjennom endringsledelse
 • Skriv en ny oppdatert forretningsplan, med delplaner
 • Avvikanalyser, evaluering og korrigering av verdikjeden