Domene og webhotell fra OnNet.no

Vrooms forventningteori er en motivasjonsteori som prøver å vise at alle menneskelige handlinger er rasjonelt motivert og basert på nøktern kalkulasjon. Forventningteorien sier at vi kontinuerlig vil vurderer mulige handlemåter når vi kommer i en valgsituasjon og velge den atferden (løsningen) som vi tror vil føre til den mest attraktive belønningen. Med attraktive belønninger menes de belønningene som medfører:

størst mulig gevinst og færrest mulig tap og skuffelser.

Forventningsteoriens grunnprinsipp kan illustreres slik:

Forventningsteorien

Forventningsteorien sier at vår motivasjon avgjøres av våre subjektive forventninger om hva vi kan forvente oss som belønning i fremtiden hvis vi foretar en bestemt handling. Vi forventer f.eks. at vi får en avtalt lønning hvis vi går på jobben i rett tid hver dag og gjøre jobben sjefen forventer. Jo større belønning vi forventer å få, jo mer motivert blir vi til å gjøre handlingen.

Hvis vi har en høy subjektiv forventning om at en viss innsats vil føre til en belønning vil vi jobbe hardt for å nå dette målet. Har vi en lav subjektiv forventning betyr dette at vi har liten tro på at innsatsen vil føre frem til en belønning som står i forhold til innsatsen. Noe som reduserer vår motivasjon til å gjøre denne innsatsen blir lavere. Motivasjonen kan også synke dersom vi må legge ned en stor innsats uten at det fører til noen belønning. 

Forventningteoriens budskap er dermed at vi kan styre folks motivasjon gjennom målrettet bruk av ulike belønningsystemer og belønningskriterier.

Forventningenes informasjonskilder

Bandura sier at våre forventninger kommer fra fem ulike informasjonskilder som vi benytter oss av for å skape våre forventninger om noe:

  1. Tidligere erfaring med å mestre på samme område.

  2. Vikarierende erfaring, det vil si å ha sett andre som det er naturlig å sammenligne seg med, utføre samme oppgave. Rollemodeller kan ha stor innvirkning på unge mennesker.

  3. Verbal overbevisning. Det hjelper med støtte og oppmuntring fra andre. Det er derfor ikke bare egne erfaringer som teller. Her skiller Bandura seg fra en del andre forventnings -teoretikere.

  4. Emosjonelle forhold knyttet til handlingen eller til resultatet.

  5. Personens tolkning av egne prestasjoner, jf. attribusjonsteorien.

Hva avgjør motivasjonsgraden?

Viktor Vroom (1964) sier at vi alltid vil velge den atferden som fører til den mest attraktive belønningen og at motivasjon er en funksjon av:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss