Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Virksomhetens prosesser står sentralt i systemanalytisk verdiledelse, da all verdiskapning er et resultat av samspillet mellom en rekke større og mindre prosesser som skaper en eller annen form for resultat (output).

Å ha full kontroll over alle disse prosessene i virksomhetens prosess system gjennom kontinuerlige prosessmålinger, slik et man på et tidligst mulig tidspunkt kan finne og eliminere prosessavvik for å sikre lovet prosesskvalitet.

Samtidig som vi kontinuerlig jobber med å forbedre alle enkeltprosessene og samspillet mellom dem for å skape nye eier- og kundeverdier, er selve essensen i systemanalytisk verdiledelse.

Prosesskart og prosesskort

Prosesstyring starter med at du tegner opp et prosesskart som viser alle kjerne- og støtteprosesser i virksomheten eller det område du jobber med, sammen med alle koblinger og samhørighetsforhold mellom dem. Siden vi snakker om en lang rekke grunnleggende forskjellige prosesser bør de kategoriseres i et prosesshierarki. Dette gir deg et fullstendig oversiktsbilde av virksomhetens verdiskapningprosesser eller de prosessene som er aktuelle for din jobb. Selve forutsetningen for å kunne styre disse prosessene i en ønsket retning.

Prosesskartet støttes så opp av et prosesskort for hver av prosessene i prosesskartet. Prosesskortets oppgave er å forteller i detalj hvilke ressurser prosessen skal forbruke, hvordan hvert enkelt steg i prosessen skal utføres og hvilken prosesskvalitet som forventes av hver prosess.


Benchmarking

For å måle ytelsen til ulike kjerneprosesser i verdiskapningprosessen benytter systemanalytisk verdiledelse seg av benchmarking teoriene. En samlebetegnelse for tre ulike former for prosessmålinger eller rettere sagt ytelses målinger:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss