Transaksjonsledelse


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 26 av 38 artikler om 2. Historisk utvikling på ledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


transaksjonsledelseTransaksjonsledelse er ingen selvstendig ledelsesteori, men brukes ofte som en samlebetegnelse for de ledelsesteoriene som var vanlige å bruke før transformasjonsledelse slo igjennom som de toneangivende ledelseteoriene. 

Transaksjonsledelse må anses som motpolen til transformasjonsledelse, og kan også sammenlignes med X- og Y-teorien, hvor transaksjonsledelse kjennetegnes av X-teorien, mens transformasjonsteorien er en rendyrket Y-teori.

Viktige kjennetegn ved transaksjonsledelse er:

 • Individualiserer ikke medarbeideres behov
 • Fokuserer ikke på personlig utvikling hos ansatte
 • Utveksler ”ting” av verdi
 • Innflytelse ved at det er i ansattes egen interesse å gjøre  som de vil 

Sentrale faktorer innen transformasjonsledelse er:

 • Betinger belønning: Avtaler belønning etter innsats, lover belønning for høy ytelse og gir anerkjennelse for gode resultater.
 • Ledelse ved unntak (aktivt): Følger med og leter etter avvik fra regler og rutiner, og korrigerer avvik.
 • Ledelse ved unntak (passivt): Griper kun inn i situasjoner dersom regler ikke blir fulgt.
 • Laissez-faire: Unngår ansvar, unngår å ta avgjørelser. (*)

Transaksjonsledelse kjennetegnes av å være ledelse innenfor en etablert ramme av spilleregler, med vekt på ytre belønninger (og sanksjoner). Det vil si “gulrot og pisk” prinsippet. Menneskene blir sett på som opportunister , hvor det er lederens oppgave å koordinere ulike egeninteresser i en organisasjon som konstant vil være preget av konflikt som et resultat av begrensede ressurser og varige forskjeller.

Transaksjonsledelse kjennetegnes av ovenfra og ned ledelse, med sterk kontroll og overvåkning av de ansatte.

Betinget belønning

 • Prinsipp: Positiv forsterkning
 • Bytteprosess (etter forhandling)
 • Enighet om innsats som skal utføres
 • Enighet om hvilken belønning som skal gis

Eksempel

 • Hvor mye TV et barn skal få se etter å ha gjort leksene
 • Antall publikasjoner før stillingsopprykk

Ledelse gjennom unntak

Prinsipp: Negativ forsterkning / ”straff”

Aktiv form

 • Følger nøye med på medarbeidernes arbeid
 • Sier fra når noe gjøres feil. Korrigerer
  Eksempel: Leder for call-center som følger med på hvordan selgerne henvender seg til kundene. Korrigerer når noen gjør feil.

Passiv form

 • Følger ikke med påmedarbeideres arbeid
 • Intervenerer bare når noe har gått galt
 • Eksempel: Leder som gir en ansatt negativ evaluering i den årlige medarbeidersamtalen, uten at dette har vært tatt opp før.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: 2. Historisk utvikling på ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Ledelseteorier på 1990 – tallet: Helhetlig syn på ledelseTransformasjonsledelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Teori X og Teori Y – en grunnleggende ledelsesteori
 • Ledelseteorier før 1900: Teorier for generaler og religiøse ledere
 • Buddhismen (Fakta, religion og atferd)
 • Sun Tzu sin ledelsesteori
 • Great Man teorien
 • Ledelseteorier før 1930: Den klassiske læren
 • Administrasjonteorien til Fayol (den klassiske læren)
 • Scientic Managment (rasjonaliseringsbevegelesen)
 • Byråkratiteorien til Max Webster
 • Ledelseteorier på 1930 – tallet: Human relation bevegelsen
 • Human Relation Bevegelsen
 • Ledelseteorier på 1950-1960-tallet
 • Organisasjonen som et åpent sosio-teknisk system
 • Kvalitetsirkler- MBO (Målstyring)
 • Ledelseteorier på 1970-tallet
 • Mintzberg sine 10 strategi skoler
 • Aker-modellen til George Kenning
 • Just in time – som forretningsmodell og produksjonsstrategi
 • Den politiske rammen
 • Ledelseteorier på 1980 – tallet
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Aksjonsvitenskap (“Action Science”) og organisasjonslæring
 • Den symbolske rammen
 • Ledelseteorier på 1990 – tallet: Helhetlig syn på ledelse
 • Transaksjonsledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean – en prosessfilosofi
 • ISO standarden
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Business Prosess Reengineering
 • Balansert målstyring
 • Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer
 • Ledelseteorier etter år 2000: Nettverk og verdibasert ledelse
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Hva kan vi lære av ledelsesteoriene?