Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 22 av 23 artikler om Innovasjon

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Hva er en innovasjonsteori?

En innovasjonsteori er teorier som forklarer hvordan nye ideer, produkter, tjenester og prosesser utvikles og spres i et samfunn.

Sentrale innovavasjonsteorier

Noen sentrale innovasjonsteorier er:

Schumpeter’s Teori om Kreativ Destruksjon

Økonom Joseph Schumpeter hevdet at innovasjon er motoren bak økonomisk vekst, og at økonomiske strukturer kontinuerlig blir ødelagt og gjenoppbygd gjennom innovasjoner. Denne prosessen kaller han “kreativ destruksjon“, hvor nye teknologier og forretningsmodeller erstatter de gamle. Denne utviklingen går i bølger som kommer ved jevne mellomrom. Mange kaller derfor teorien for “Bølgeteorien om økonomisk utvikling“.

Denne teorien bygger på et perspektiv om at den teknologisk utvikling går i bølger. Et resultat av at alle radikale teknologi innovasjoner har et begrenset potensial potensial i å skape nye inkrementelle innovasjoner. Tidlig i livssyklusen vil investeringer utvikling av teknologien ha stor sannsynlighet for å gi uttelling i økt prestasjonsnivå. Kontinuerlig videreutvikling resulterer i enda bedre prestasjonsnivå som ser den såkalte «læringskurveffekten». Teknologien når sin naturlige begrensning i et punkt hvor investeringer i videreutvikling gir minskende resultat i relasjon til prestasjonsnivå. Etter som forbedringsmulighetene blir færre og færre, kreves det en ny radikal innovasjon for å starte en ny S-kurve (Smith, 2010). Normalt i form av en ny teknologi.

Teknologien ses her på som en sentral driver i å forme innovasjonsmønsteret. Denne teorien bruker forskjellen mellom inkrementell og radikal innovasjon til å forklare hvordan en virksomhet har stabile perioder dominert av inkrementelle innovasjoner. Denne stabiliteten brytes ved en ny radikal innovasjon som krever eksperimentering og videreutvikling for å kunne utnyttes, noe som i sin tur vil bringe likevekten tilbake i virksomheten (Smith, 2010).

Diffusjon av Innovasjoner (Everett Rogers)

Rogers’ teori fokuserer på hvordan, hvorfor og i hvilken hastighet nye ideer og teknologier spres gjennom kulturer. Han identifiserer fem kategorier av adoptere: innovatører, tidlige brukere, tidlig majoritet, sen majoritet og etternølere. Teorien understreker viktigheten av kommunikasjon og sosiale systemer i spredningen av innovasjoner.

 • Adopsjonsprosessen – forklarer hvilke steg enhver innovasjon må igjennom fra produktet eller tjenesten blir lansert til den blir akseptert og adoptert av markedet.
 • Diffusjonsprosessen – viser hvordan en innovasjon spres fra den blir lansert til den blir erstattet av et nytt produkt og hvem som vil være kundene i de ulike fasene.
 • Produktets livssyklus – viser hvordan et produkt har en livssyklus på samme måte som mennesker. Teorien viser hvilke stadier et produkt går igjennom fra fødsel til død, og forklarer hvem som vil være brukerne av produktet i de ulike stadiene.

Disruptiv Innovasjon (Clayton Christensen)

Christensen introduserte begrepet “disruptiv innovasjon” for å beskrive hvordan mindre, enklere og ofte billigere teknologier kan forstyrre eksisterende markeder og overta lederskapet fra etablerte aktører. Eksempler inkluderer hvordan digital fotografering forstyrret filmindustrien, og hvordan smartphones har forstyrret mange elektronikk- og telekom-sektorer.

Open Innovation (Henry Chesbrough)

Chesbroughs teori om åpen innovasjon foreslår at bedrifter kan og bør bruke både interne og eksterne ideer, samt interne og eksterne veier til markedet, for å fremme sin teknologi. Dette bryter med den tradisjonelle modellen der innovasjon er et internt anliggende, og åpner for samarbeid, lisenser og partnerskap.

Absorptive Capacity (Cohen og Levinthal)

Denne teorien fokuserer på en organisasjons evne til å gjenkjenne verdien av ny ekstern informasjon, assimilere den og bruke den til kommersielle formål. Absorptive capacity er kritisk for å kunne dra nytte av eksterne kunnskapskilder og innovasjoner.

Innovation Ecosystems (Innovasjonssystem)

Denne teorien ser på innovasjon som en del av et komplekst nettverk av aktører, inkludert bedrifter, forskningsinstitusjoner, myndigheter og andre organisasjoner, som interagerer og påvirker hverandre. Et godt fungerende innovasjonsøkosystem krever samspill og samarbeid mellom disse aktørene.

Triple Helix Model

Denne modellen, utviklet av Etzkowitz og Leydesdorff, beskriver innovasjon som et resultat av interaksjonen mellom tre hovedaktører: universiteter, industri og myndigheter. Samarbeidet mellom disse tre sektorene er avgjørende for å fremme forskning og utvikling, samt økonomisk vekst.

User Innovation (Eric von Hippel)

Von Hippels teori om brukerinnovasjon fokuserer på hvordan brukere av produkter og tjenester, snarere enn produsenter, ofte er de som skaper de mest banebrytende innovasjonene. Han introduserte konseptet “lead users” som har behov som ligger foran markedet, og som derfor driver innovasjonen fremover.

Oppsummering

Disse teoriene tilbyr forskjellige perspektiver på hvordan innovasjon oppstår, utvikles og sprer seg, og de bidrar til å forstå de komplekse prosessene som ligger bak teknologisk og økonomisk utvikling.

Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InnovasjonssystemTrippel Helix modellen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Økonomisk utvikling – Schumpteter sin bølgeteori
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og teknologi
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Forskning
 • Innovasjonsprosessen
 • Innovasjonsmodell
 • Entreprenørskap
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Immaterielle rettigheter
 • Innovasjonsleder
 • Innovasjonssystem
 • Innovasjonsteori
 • Trippel Helix modellen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.